ITPP1/4512-1105/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu dnia 7 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca i jego małżonka posiadający rozdzielność majątkową, posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nabyte do własnych, osobistych majątków. Są to gospodarstwa rolne dla których ARiMR nadał odrębne numery identyfikacyjne. Nie mają żadnego wspólnego gospodarstwa. Oboje małżonkowie prowadzą działalność rolniczą jako rolnicy ryczałtowi - każdy ze swojego gospodarstwa. Każdy zawiera odrębnie transakcje sprzedaży własnych produktów rolnych oraz dokonuje odrębnie fakturowanych wydatków na potrzeby tychże gospodarstw. Wnioskodawca dodatkowo prowadzi od dwóch lat działalność wspomagającą działalność rolniczą (PKWiU 01.61.Z) w ramach działalności gospodarczej (wpis do CEDG) jako czynny podatnik VAT. Oboje małżonkowie zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługującego im z mocy art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT i zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT z tytułu działalności rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Pana zdaniem, w opisanym przypadku do rejestracji VAT mogą mieć zastosowanie przepisy art. 96 ust. 1 ustawy, ponieważ przepisy art. 96 ust. 2 ustawy o VAT dotyczące osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne gospodarstwo rolne. Tak więc oboje małżonkowie mogą zarejestrować się odrębnie do VAT. Na poparcie powyższego stanowiska wskazuje Pan na odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie udzieloną innemu podatnikowi w podobnej sytuacji w indywidualnej interpretacji podatkowej sygnowanej numerem IPPP2/4512-388/15-2/KOM/JO z dnia 02.07.2015 r., w której uzasadnieniu wskazano jak w zdaniu powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy stanowi, że przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy, przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 2 tej ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dają osobie prowadzącej własne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą) wybór czy będzie rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku czy też zrezygnuje z takiego zwolnienia i będzie czynnym podatnikiem VAT z tytułu takiej działalności rolniczej.

Odnosząc powołane przepisy do sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez rolnika ryczałtowego prowadzącego własne gospodarstwo rolne. Wnioskodawca oraz Jego małżonka posiadają odrębne gospodarstwa rolne, stanowiące odrębny majątek każdego z małżonków. Z tego względu Wnioskodawcę oraz jego małżonkę traktować należy odrębnie jako podatników podatku od towarów i usług, samodzielnie prowadzących rolniczą działalność gospodarczą.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawca oraz jego małżonka mogą z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych występować jako odrębni podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością rolniczą (własne gospodarstwo rolne).

W niniejszej interpretacji oceniano wyłącznie zagadnienie będące przedmiotem zapytania natomiast nie oceniano innych kwestii, a w szczególności prawidłowości rozliczania VAT z tytułu prowadzenia wspomagającej działalności rolniczej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia jako rolnik z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Końcowo zauważyć należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ustawa - Ordynacja podatkowa). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Pana, nie zaś małżonki. Uwzględniając powyższe wskazać zatem należy, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla małżonki, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla małżonki.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.