ITPP1/4512-1005/15/MN | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny.
ITPP1/4512-1005/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. rejestracja
  3. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ani nieświadcząca usług najmu, planuje Pani zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele użytkowe, która następnie zostanie wynajęta firmie na cele jej działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość zostanie zakupiona od podatnika VAT czynnego na podstawie aktu notarialnego i faktury VAT. Po zakupie będzie wchodzić w skład majątku wspólnego na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej. Przyszłe usługi najmu planuje Pani opodatkować na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% (tzw. najem prywatny) oraz dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny (po złożeniu stosownego oświadczenia w zakresie podatku dochodowego o opodatkowaniu całego przychodu przez jednego współmałżonka oraz druku rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R na Pani nazwisko). Obroty z tytułu świadczenia przedmiotowych usług najmu przekroczą w ciągu roku kwotę limitu uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług tj.150.000 zł, dlatego też chciałaby Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT wcześniej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy może Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny przed rozpoczęciem świadczenia usług najmu, w celu dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT zakupu przedmiotowej nieruchomości (przykładowo rejestracja jako podatnika VAT miałaby miejsce w miesiącu listopadzie 2015 r. – w miesiącu zakupu nieruchomości, a rozpoczęcie świadczenia usług wynajmu nastąpiłoby od miesiąca marca 2016 r.)...

Pani zdaniem, w związku z planowanym zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem (nieruchomość o charakterze użytkowym), może Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny przed jej zakupem, działając na podstawie z art. 96 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Ponadto wskazała Pani, że po zakupie przedmiotowej nieruchomości będzie miała Pani prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT zakupu, zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast po rozpoczęciu świadczenia usług wynajmu będzie Pani obowiązana do naliczania, wykazywania w deklaracji VAT-7 oraz odprowadzania podatku VAT należnego od przedmiotowych usług. Bez znaczenia pozostanie fakt, że rejestracji jako podatnik VAT czynny dokona Pani np. kilka miesięcy przed rozpoczęciem świadczenia usług wynajmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści art. 2 pkt 22 ww. ustawy wynika, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że za działalność gospodarczą należy uznać również samo przygotowanie się do wykonywania czynności zarobkowych. Zatem poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również osobę dokonującą takich czynności powinna być uznana za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, skoro dokona Pani zakupu nieruchomości w celu świadczenia usług najmu, a więc prowadzenia działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym zakresie należy uznać Panią podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że dla uznania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za podatnika VAT czynnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest dokonanie rejestracji tego podmiotu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

W myśl art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
  4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązują podatników do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. Ustawodawca nie określił jednocześnie terminu granicznego, w jakim najwcześniej można złożyć takie zgłoszenie rejestracyjne.

W świetle powyższego, w opisanych okolicznościach, złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług przed planowanym nabyciem nieruchomości należy uznać za zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostanie okoliczność, że pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu VAT dokona Pani po kilu miesiącach od dnia złożenia tego zgłoszenia rejestracyjnego.

W świetle powyższego za prawidłowe należało uznać stanowisko Pani, zgodnie z którym w opisanych okolicznościach w związku z planowanym zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem (nieruchomość o charakterze użytkowym), może Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny przed jej zakupem, działając na podstawie z art. 96 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie podkreślić należy, że interpretacja dotyczy kwestii ściśle określonej w pytaniu, tj. wyłącznie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny, nie rozstrzyga natomiast innych kwestii zawartych w opisie zdarzenia przyszłego oraz we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, w szczególności możliwości opodatkowania przychodów z tytułu planowanych usług najmu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem nieruchomości, czy też sposobu opodatkowania podatkiem VAT usług najmu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

najem
IBPB-1-1/415-550/15/WRz | Interpretacja indywidualna

rejestracja
IPTPP3/4512-83/15-5/BJ | Interpretacja indywidualna

rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-458/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.