Rejestracja umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, gdyż o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku VAT decyduje data zawarcia umowy (kontraktu), na podstawie której polski podmiot otrzymał środki pomocowe, a nie data zawarcia umowy, w wykonaniu której nabywane są usługi ze środków pomocowych. Celem właściwego opodatkowania przedmiotowej transakcji wystawiający faktury obowiązany jest do ich korekty, zgodnie z warunkami powołanego wyżej rozporządzenia.

Fragment:

(...) się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z cytowanych przepisów wynika, iż warunkiem uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: rejestracja podatnika dla celów podatku od towarów i usług nabycie świadczonej usługi za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w całości lub części zawarcie pisemnej umowy o świadczenie tych usług rejestracja umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W omawianym stanie faktycznym wszystkie ww. warunki zostały spełnione. Definicję środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zawiera § 6 pkt 3, zgodnie z którym za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących: Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw (...)

2011
1
cze

Istota:

Organ podatkowy zmienia swoje stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 10.10.2008 r. znak: IPPP1-443-1330/08-3/IZ i stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Stronie przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących i zastosowania do części sfinansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, a zatem stanowisko Podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Fragment:

(...) się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z cytowanych przepisów wynika, iż warunkiem uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: rejestracja podatnika dla celów podatku od towarów i usług nabycie świadczonej usługi za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w całości lub części zawarcie pisemnej umowy o świadczenie tych usług rejestracja umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W omawianym stanie faktycznym wszystkie ww. warunki zostały spełnione. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczona usługa nabywana była w 69% ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Definicję środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zawiera § 6 pkt 3, zgodnie z którym za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu (...)

2011
1
mar

Istota:

REJESTRACJA UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Fragment:

(...) Podatnik zawarł w dniu 11.11.2003r. i 09.02.2004r. umowę leasingu operacyjnego nr 31698 oraz 32106 na samochody ciężarowe Mercedes . Umowy te – w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 , poz. 535 ) - zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14.05.2004r. Według podatnika dla zachowania prawa do dalszego odliczania podatku naliczonego z rat leasingowych umowy te należało – po wprowadzeniu nowelizacji do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku VAT – ponownie zarejestrować w urzędzie skarbowym do dnia 15.06.2005r. Organ podatkowy stwierdza , że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem , o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym . Podatnik dokonywał odliczeń podatku naliczonego z tytułu wykonania umowy leasingu samochodów ciężarowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przysluguje podatnikowi prawo do odliczenia po dniu 22 sierpnia 2005r.podatku w pełnej wysokości od rat leasinowych , jeżeliu umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzedzie skarbowym ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.09.2005r. (data wpływu 23.09.2005r.), uzupełnionego w dniu 18.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdza, że przestawione we stanowisko stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę działalności gospodarczej i realizuje umowę dotyczącą świadczenia usług konsultanta przy modernizacji linii kolejowej EXXX współfinansowanej w 75% przez Unię Europejską w ramach programu ISPA. Umowa główna jest zarejestrowana w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Beneficjentem usług jest P.XXX S.A., która zleca ich wykonanie XXX S.A.Spółka XXX zawarła ze mną umowę na częściowe wykonanie usług, która nie została zarejestrowana w Komitecie Integracji Europejskiej. W ramach tej umowy świadczę usługi od dnia 01.11.2004 r., które potwierdza fakturami VAT stosując opodatkowanie stawką 22%.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216 i 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.04.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza że stanowisko podatnika dotyczące stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % do 75% wartości usług świadczonych na podstawie umowy z XXX S.A. nie zarejestrowanej w Komitecie Integracji Europejskiej jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 6.04.2005 r. podatnik wystąpił o interpretację prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.Wniosek w części podatku dochodowego od osób fizycznych podlega rozpatrzeniu w odrębnym postępowaniu. Z przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i (...)