Rejestracja umowy | Interpretacje podatkowe

Rejestracja umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, gdyż o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku VAT decyduje data zawarcia umowy (kontraktu), na podstawie której polski podmiot otrzymał środki pomocowe, a nie data zawarcia umowy, w wykonaniu której nabywane są usługi ze środków pomocowych. Celem właściwego opodatkowania przedmiotowej transakcji wystawiający faktury obowiązany jest do ich korekty, zgodnie z warunkami powołanego wyżej rozporządzenia.
Fragment:
(...) się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z cytowanych przepisów wynika, iż warunkiem uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: rejestracja podatnika dla celów podatku od towarów i usług nabycie świadczonej usługi za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w całości lub części zawarcie pisemnej umowy o świadczenie tych usług rejestracja umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W omawianym stanie faktycznym wszystkie ww. warunki zostały spełnione. Definicję środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zawiera § 6 pkt 3, zgodnie z którym za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących: Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw (...)
2011
1
wrz

Istota:
Organ podatkowy zmienia swoje stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 10.10.2008 r. znak: IPPP1-443-1330/08-3/IZ i stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Stronie przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących i zastosowania do części sfinansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, a zatem stanowisko Podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Fragment:
(...) się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z cytowanych przepisów wynika, iż warunkiem uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: rejestracja podatnika dla celów podatku od towarów i usług nabycie świadczonej usługi za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w całości lub części zawarcie pisemnej umowy o świadczenie tych usług rejestracja umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W omawianym stanie faktycznym wszystkie ww. warunki zostały spełnione. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczona usługa nabywana była w 69% ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Definicję środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zawiera § 6 pkt 3, zgodnie z którym za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu (...)
2011
1
cze

Istota:
REJESTRACJA UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE
Fragment:
(...) Podatnik zawarł w dniu 11.11.2003r. i 09.02.2004r. umowę leasingu operacyjnego nr 31698 oraz 32106 na samochody ciężarowe Mercedes . Umowy te – w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 , poz. 535 ) - zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14.05.2004r. Według podatnika dla zachowania prawa do dalszego odliczania podatku naliczonego z rat leasingowych umowy te należało – po wprowadzeniu nowelizacji do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku VAT – ponownie zarejestrować w urzędzie skarbowym do dnia 15.06.2005r. Organ podatkowy stwierdza , że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem , o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym . Podatnik dokonywał odliczeń podatku naliczonego z tytułu wykonania umowy leasingu samochodów ciężarowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przysluguje podatnikowi prawo do odliczenia po dniu 22 sierpnia 2005r.podatku w pełnej wysokości od rat leasinowych , jeżeliu umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzedzie skarbowym ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.09.2005r. (data wpływu 23.09.2005r.), uzupełnionego w dniu 18.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdza, że przestawione we stanowisko stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)
2011
1
mar

Istota:
Prowadzę działalności gospodarczej i realizuje umowę dotyczącą świadczenia usług konsultanta przy modernizacji linii kolejowej EXXX współfinansowanej w 75% przez Unię Europejską w ramach programu ISPA. Umowa główna jest zarejestrowana w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Beneficjentem usług jest P.XXX S.A., która zleca ich wykonanie XXX S.A.Spółka XXX zawarła ze mną umowę na częściowe wykonanie usług, która nie została zarejestrowana w Komitecie Integracji Europejskiej. W ramach tej umowy świadczę usługi od dnia 01.11.2004 r., które potwierdza fakturami VAT stosując opodatkowanie stawką 22%.
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 216 i 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.04.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza że stanowisko podatnika dotyczące stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % do 75% wartości usług świadczonych na podstawie umowy z XXX S.A. nie zarejestrowanej w Komitecie Integracji Europejskiej jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 6.04.2005 r. podatnik wystąpił o interpretację prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.Wniosek w części podatku dochodowego od osób fizycznych podlega rozpatrzeniu w odrębnym postępowaniu. Z przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.