Rejestracja ponowna | Interpretacje podatkowe

Rejestracja ponowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja ponowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2000 i 2002 Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe "przerobione" z samochodów osobowych. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług Strona- zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych samochodów Strona zamierza zdemontować zamontowane w nich "kratki" i zarejestrować je jako osobowe. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku ponownego zarejestrowania przedmiotowych samochodów jako osobowych nie będzie zobowiązana do zwrotu odliczonego z tytułu ich nabycia podatku naliczonego, jak również podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ich eksploatacją.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2000 i 2002 Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe "przerobione" z samochodów osobowych. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług Strona- zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych samochodów Strona zamierza zdemontować zamontowane w nich "kratki" i zarejestrować je jako osobowe. W związku z tym Strona zwróciła się o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik ma prawo od dnia 01.06.2005r korzystać ze zwolnienia podmiotowego z tytułu podatku od towarów i usług w oparciu o art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie handlu art. przemysłowymi, w tym wyrobami ze srebra, we właściwym urzędzie skarbowym w dniu 18.01.1999r i z tym dniem, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, został zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Powyższą działalność Strona zlikwidowała i wyrejestrowała w dniu 27.03.2000r. Podatnik ponownie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu.
Fragment:
(...) Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu. Podatnik sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: Ustawodawca w art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) nie zwolnił z obowiązku zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. podatników, którzy umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze na podstawie na podstawieart. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowali do dnia 15 maja 2004 r. we właściwym miejscowo organie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał od razu obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 30.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku ponownej rejestracji działalności gospodarczej, po uprzedniej jej likwidacji stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesienia do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 30.03.2005 r. podatnik przedstawia następujący stan faktyczny : Pani ... rozpoczęła w dniu 01.05.2004 r. działalność handlową oraz wynajem pokoi gościnnych w sezonie letnim, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto wskazuje, iż nie posiadała informacji, że dla rozpoczynających nową działalność (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. ww umów dzierżawy pojazdu w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756).
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2005 r. postanawia uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące obowiązku ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. umów dzierżawy pojazdu wraz z aneksami do tych umów zawartymi po rejestracji tychże umów w dniu 11 maja 2004r. w tut. Urzędzie Skarbowym, jest prawidłowe. Pismem z dnia 03.06.2005 r. (data wpływu 06.06.2005r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przedłożył do zarejestrowania umowy dzierżawy pojazdu : z dnia 10 maja 2003r. zarejestrowanej przez organ podatkowy w dniu 11 maja 2004 r. pod poz. rejestru XXX/2004, zmienionej po dniu 11 maja 2004 r. aneksem nr 2 do (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik w przedmiotowym piśmie podnosi, iż od 13 kwietnia 2004 r. przestał obowiązywać przepis art. 9 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) dotyczący rejestracji, w związku z czym podatnik ma wątpliwość czy należy złożyć ponownie zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT, aby mieć pewność do wystawiania faktur VAT i do odliczania podatku naliczonego z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji za okres od 13 do 30 kwietnia 2004 r.
Fragment:
(...) Z pisma podatnika wynika, że: podatnik jest zarejestrowany na podstawie w/w ustawy o podatku od towarów i usług, dla potrzeb obecnej ustawy w zgłoszeniu rejestracyjnym zadeklarował zamiar składania deklaracji podatkowych, przez kolejne sześć miesięcy przed wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11.03.2004 r .składał deklaracje podatkowe, nie był zakładem samobilansującym się mającym podmiotowość prawną, stał się zarejestrowanym czynnym, podatnikiem nowego podatku. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 157 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.