Rejestracja ponowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja ponowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2000 i 2002 Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe "przerobione" z samochodów osobowych. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług Strona- zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych samochodów Strona zamierza zdemontować zamontowane w nich "kratki" i zarejestrować je jako osobowe. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku ponownego zarejestrowania przedmiotowych samochodów jako osobowych nie będzie zobowiązana do zwrotu odliczonego z tytułu ich nabycia podatku naliczonego, jak również podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ich eksploatacją.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2000 i 2002 Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe "przerobione" z samochodów osobowych. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług Strona- zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych samochodów Strona zamierza zdemontować zamontowane w nich "kratki" i zarejestrować je jako osobowe. W związku z tym Strona zwróciła się o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo od dnia 01.06.2005r korzystać ze zwolnienia podmiotowego z tytułu podatku od towarów i usług w oparciu o art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie handlu art. przemysłowymi, w tym wyrobami ze srebra, we właściwym urzędzie skarbowym w dniu 18.01.1999r i z tym dniem, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, został zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Powyższą działalność Strona zlikwidowała i wyrejestrowała w dniu 27.03.2000r. Podatnik ponownie (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu.

Fragment:

(...) Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu. Podatnik sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: Ustawodawca w art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) nie zwolnił z obowiązku zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. podatników, którzy umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze na podstawie na podstawieart. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowali do dnia 15 maja 2004 r. we właściwym miejscowo organie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał od razu obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 30.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku ponownej rejestracji działalności gospodarczej, po uprzedniej jej likwidacji stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesienia do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 30.03.2005 r. podatnik przedstawia następujący stan faktyczny : Pani ... rozpoczęła w dniu 01.05.2004 r. działalność handlową oraz wynajem pokoi gościnnych w sezonie letnim, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto wskazuje, iż nie posiadała informacji, że dla rozpoczynających nową działalność (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. ww umów dzierżawy pojazdu w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756).

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2005 r. postanawia uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące obowiązku ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. umów dzierżawy pojazdu wraz z aneksami do tych umów zawartymi po rejestracji tychże umów w dniu 11 maja 2004r. w tut. Urzędzie Skarbowym, jest prawidłowe. Pismem z dnia 03.06.2005 r. (data wpływu 06.06.2005r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przedłożył do zarejestrowania umowy dzierżawy pojazdu : z dnia 10 maja 2003r. zarejestrowanej przez organ podatkowy w dniu 11 maja 2004 r. pod poz. rejestru XXX/2004, zmienionej po dniu 11 maja 2004 r. aneksem nr 2 do (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik w przedmiotowym piśmie podnosi, iż od 13 kwietnia 2004 r. przestał obowiązywać przepis art. 9 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) dotyczący rejestracji, w związku z czym podatnik ma wątpliwość czy należy złożyć ponownie zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT, aby mieć pewność do wystawiania faktur VAT i do odliczania podatku naliczonego z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji za okres od 13 do 30 kwietnia 2004 r.

Fragment:

(...) Z pisma podatnika wynika, że: podatnik jest zarejestrowany na podstawie w/w ustawy o podatku od towarów i usług, dla potrzeb obecnej ustawy w zgłoszeniu rejestracyjnym zadeklarował zamiar składania deklaracji podatkowych, przez kolejne sześć miesięcy przed wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11.03.2004 r .składał deklaracje podatkowe, nie był zakładem samobilansującym się mającym podmiotowość prawną, stał się zarejestrowanym czynnym, podatnikiem nowego podatku. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 157 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa (...)