Rejestracja pojazdu | Interpretacje podatkowe

Rejestracja pojazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja pojazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po wprowadzeniu pojazdu ciężarowego do ewidencji środków trwałych firmy, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i ewentualnych odsetek i sprzedaży pojazdu w przyszłości?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2009 r. (data wpływu 5 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku z tytułu nabycia pojazdu ciężarowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku z tytułu (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?
Fragment:
(...) z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.). Czynność czasowej rejestracji pojazdu na postawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym polega na wydaniu pozwolenia czasowego (na ściśle określony okres) i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Przepis art. 74 ust. 2 przewiduje trzy okoliczności czasowej rejestracji. Czasowa rejestracja pojazdu z urzędu jest możliwa po złożeniu wniosku przez właściciela pojazdu o jego rejestrację, który wszczyna postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pojazdu. Zarejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 omawianej ustawy, poprzedzone jest wydaniem pozwolenia czasowego (decyzji) na podstawie ww. art. 74. W tym przypadku, już z treści przepisu materialnego wynika, że czynności tej dokonuje się z urzędu. Czynności wydania elementów towarzyszących wydaniu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?
Fragment:
(...) dnia 16.04.2004 r., II S.A. 1207/02, LEX nr 150633) pojęcie to obejmuje władcze czynności organów administracji publicznej, w tym decyzje administracyjne. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Rejestracja pojazdu następuje w drodze rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Decyzja ta poprzedza czynność materialno-techniczną wydania dowodu rejestracyjnego i tablic. Organ rejestracyjny dokonuje zatem dwóch czynności: rejestracji oraz wydania dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych. Ta druga czynność nie wyznacza sytuacji prawnej jednostki, gdyż zawsze musi być poprzedzona rozstrzygnięciem (...)
2011
1
maj

Istota:
W przypadku gdy samochód przejechał więcej niż 6.000 km., a okres użytkowania pojazdu wynosi więcej niż 6 miesięcy (od 26.03.2007r. - data dopuszczenia do ruchu drogowego do 25.10.2007r. - dzień wjazdu pojazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej), w powstałej sytuacji nie wystąpi nabycie nowego środka transportu.
Fragment:
(...) Celny w B w dniu 17.10.2007r. Następnie pojazd został przetransportowany do Polski i odebrany w dniu 25.10.2007r. W tym też dniu została opłacona akcyza w Urzędzie Celnym w W. Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a ww. ustawy, tut. organ podatkowy uznał dopuszczenie do ruchu pojazdu w USA, nie biorąc pod uwagę daty rejestracji pojazdu. Ponieważ, żeby takie dopuszczenie do ruchu nastąpiło w tym dniu lub później musiałaby nastąpić rejestracja pojazdu (jeśli istnieje w danym kraju taki obowiązek rejestracji). W przypadku uchybienia terminowi obowiązku rejestracji bądź w przypadku braku takiego obowiązku w ogóle i tak należy przyjąć datę wcześniejszą lub taką samą czyli datę dopuszczenia do ruchu drogowego. Przytoczć tu można wyrok (w sprawie nowego środka transportu) NSA z dnia 18.10.2006r. sygn. akt I FSK 9/06, w którym Sąd odnosi się tylko do terminu „dopuszczenia do ruchu drogowego” nie używając (...)
2011
1
maj

Istota:
Transport do Polski pojazdu uprzednio zaimportowanego z USA i dopuszczonego do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (Niemcy) nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu .Dla celów związanych z rejestracją środków transportu, Podatnik nie jest obowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabywanych środkach transportu (VAT-10) oraz obliczenia i wpłacenia podatku zgodnie z art. 105 ust. 3 i 5 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transportu pojazdu z terenu Niemiec do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy koszty poniesione w celu rejestracji i ubezpieczeń OC zakupionych przez Podatnika za granicą pojazdów powypadkowych w celu och odsprzedania będą kosztem uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 , poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będzie nabywać za granicą (w krajach UE) używane, w szczególności uszkodzone (powypadkowe) pojazdy a następnie odsprzedawać je na ternie kraju. Część pojazdów będzie posiadała poważne uszkodzenia między innymi podzespołów, po ich naprawie przed sprzedażą Spółka będzie poddawać je jazdom testowych. W tym celu Spółka będzie musiała dokonać pierwszej rejestracji w kraju. Pytanie Spółki brzmi:„ (...)
2011
1
maj

Istota:
W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi polegającej na pobieraniu wszelkich opłat z tytułu rejestracji samochodu oraz wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie powyżej czynności .
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 23.05.2006r. nr Fn.III-3160-27/06 (24.05.2006r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dnia 02.08.2006r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi polegającej na pobieraniu wszelkich opłat z tytułu rejestracji samochodu oraz wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie powyżej czynności . U Z A S A D N I E N I E W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr8 poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje obowiązek składania wniosku VAT-23 w przypadku nabycia od kontrahentów unijnych samochodów używanych, w przypadku gdy stanowią one towar handlowy?
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów transakcji z kontrahentami unijnymi, której działalność polega na handlu samochodami używanymi nabywanymi w krajach Wspólnoty od kontrahentów unijnych. Samochody te stanowią towar handlowy, do dalszej odsprzedaży, w związku z czym Państwa zdaniem nie ma konieczności składania wniosków VAT-23, gdyż nie rejestrują w kraju nabywanych pojazdów. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. organu podatkowego uprzejmie wyjaśnia. W myśl art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz 535 ze zm.) podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33. Zgodnie z ust. 3 ww. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury, polegającej na opodatkowaniu marży przy dostawie samochodów używanych, która stanowi różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku, na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) art. 120 ust. 4 ustawy o VAT nie wyklucza zastosowania marży w odniesieniu do dostawy uprzednio zarejestrowanych samochodów używanych. Należy stwierdzić, że rejestracja pojazdu, nabytego przez podatnika jako towar handlowy, tj. przeznaczony do dalszej odprzedaży, nie zmienia statusu jego przeznaczenia w ramach prowadzonej działalności. Jest czynnością, która nie zmienia statusu nabytego towaru w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Rejestracja pojazdu, będącego przedmiotem odprzedaży nie traci cech towaru handlowego. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia należy wskazać, że dokonanie uprzedniej rejestracji przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zakupu i sprzedaży samochodów używanych, bez zmiany przeznaczenia pojazdów, nie ogranicza możliwości stosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT i przyjęcia jako podstawy opodatkowania wyłącznie marży, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z normami art. 120 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) faktura VAT marża może zawierać adnotację „w cenę wliczono VAT w wysokości....zł”.
Zdaniem Zapytującego wystawiając fakturę VAT marża nie można oddzielnie wykazać podatku od dostawy towaru w przypadku, gdy opodatkowaniu podlega marża. Przedsiębiorca zaś winien złożyć stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak uiszczenia podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Stan faktyczny Przedsiębiorca sprowadza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samochody z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Następnie dokonuje ich odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terenie kraju. Dokumentując sprzedaż takiego pojazdu, Podatnik wystawia fakturę VAT marża z adnotacją „w cenę wliczono VAT w wysokości....zł”. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Z ustępu 2 ww. artykułu wynika z kolei, że przepis ust. 1 stosuje się pod (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.