Rejestracja pojazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja pojazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy po wprowadzeniu pojazdu ciężarowego do ewidencji środków trwałych firmy, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i ewentualnych odsetek i sprzedaży pojazdu w przyszłości?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2009 r. (data wpływu 5 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku z tytułu nabycia pojazdu ciężarowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku z tytułu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?

Fragment:

(...) z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.). Czynność czasowej rejestracji pojazdu na postawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym polega na wydaniu pozwolenia czasowego (na ściśle określony okres) i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Przepis art. 74 ust. 2 przewiduje trzy okoliczności czasowej rejestracji. Czasowa rejestracja pojazdu z urzędu jest możliwa po złożeniu wniosku przez właściciela pojazdu o jego rejestrację, który wszczyna postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pojazdu. Zarejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 omawianej ustawy, poprzedzone jest wydaniem pozwolenia czasowego (decyzji) na podstawie ww. art. 74. W tym przypadku, już z treści przepisu materialnego wynika, że czynności tej dokonuje się z urzędu. Czynności wydania elementów towarzyszących wydaniu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

Fragment:

(...) dnia 16.04.2004 r., II S.A. 1207/02, LEX nr 150633) pojęcie to obejmuje władcze czynności organów administracji publicznej, w tym decyzje administracyjne. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Rejestracja pojazdu następuje w drodze rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Decyzja ta poprzedza czynność materialno-techniczną wydania dowodu rejestracyjnego i tablic. Organ rejestracyjny dokonuje zatem dwóch czynności: rejestracji oraz wydania dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych. Ta druga czynność nie wyznacza sytuacji prawnej jednostki, gdyż zawsze musi być poprzedzona rozstrzygnięciem (...)

2011
1
maj

Istota:

W przypadku gdy samochód przejechał więcej niż 6.000 km., a okres użytkowania pojazdu wynosi więcej niż 6 miesięcy (od 26.03.2007r. - data dopuszczenia do ruchu drogowego do 25.10.2007r. - dzień wjazdu pojazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej), w powstałej sytuacji nie wystąpi nabycie nowego środka transportu.

Fragment:

(...) Celny w B w dniu 17.10.2007r. Następnie pojazd został przetransportowany do Polski i odebrany w dniu 25.10.2007r. W tym też dniu została opłacona akcyza w Urzędzie Celnym w W. Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a ww. ustawy, tut. organ podatkowy uznał dopuszczenie do ruchu pojazdu w USA, nie biorąc pod uwagę daty rejestracji pojazdu. Ponieważ, żeby takie dopuszczenie do ruchu nastąpiło w tym dniu lub później musiałaby nastąpić rejestracja pojazdu (jeśli istnieje w danym kraju taki obowiązek rejestracji). W przypadku uchybienia terminowi obowiązku rejestracji bądź w przypadku braku takiego obowiązku w ogóle i tak należy przyjąć datę wcześniejszą lub taką samą czyli datę dopuszczenia do ruchu drogowego. Przytoczć tu można wyrok (w sprawie nowego środka transportu) NSA z dnia 18.10.2006r. sygn. akt I FSK 9/06, w którym Sąd odnosi się tylko do terminu „dopuszczenia do ruchu drogowego” nie używając (...)

2011
1
maj

Istota:

Transport do Polski pojazdu uprzednio zaimportowanego z USA i dopuszczonego do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (Niemcy) nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu .Dla celów związanych z rejestracją środków transportu, Podatnik nie jest obowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabywanych środkach transportu (VAT-10) oraz obliczenia i wpłacenia podatku zgodnie z art. 105 ust. 3 i 5 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transportu pojazdu z terenu Niemiec do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty poniesione w celu rejestracji i ubezpieczeń OC zakupionych przez Podatnika za granicą pojazdów powypadkowych w celu och odsprzedania będą kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 , poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będzie nabywać za granicą (w krajach UE) używane, w szczególności uszkodzone (powypadkowe) pojazdy a następnie odsprzedawać je na ternie kraju. Część pojazdów będzie posiadała poważne uszkodzenia między innymi podzespołów, po ich naprawie przed sprzedażą Spółka będzie poddawać je jazdom testowych. W tym celu Spółka będzie musiała dokonać pierwszej rejestracji w kraju. Pytanie Spółki brzmi:„ (...)

2011
1
kwi

Istota:

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi polegającej na pobieraniu wszelkich opłat z tytułu rejestracji samochodu oraz wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie powyżej czynności .

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 23.05.2006r. nr Fn.III-3160-27/06 (24.05.2006r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dnia 02.08.2006r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi polegającej na pobieraniu wszelkich opłat z tytułu rejestracji samochodu oraz wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie powyżej czynności . U Z A S A D N I E N I E W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr8 poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek składania wniosku VAT-23 w przypadku nabycia od kontrahentów unijnych samochodów używanych, w przypadku gdy stanowią one towar handlowy?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów transakcji z kontrahentami unijnymi, której działalność polega na handlu samochodami używanymi nabywanymi w krajach Wspólnoty od kontrahentów unijnych. Samochody te stanowią towar handlowy, do dalszej odsprzedaży, w związku z czym Państwa zdaniem nie ma konieczności składania wniosków VAT-23, gdyż nie rejestrują w kraju nabywanych pojazdów. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. organu podatkowego uprzejmie wyjaśnia. W myśl art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz 535 ze zm.) podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33. Zgodnie z ust. 3 ww. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury, polegającej na opodatkowaniu marży przy dostawie samochodów używanych, która stanowi różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku, na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) art. 120 ust. 4 ustawy o VAT nie wyklucza zastosowania marży w odniesieniu do dostawy uprzednio zarejestrowanych samochodów używanych. Należy stwierdzić, że rejestracja pojazdu, nabytego przez podatnika jako towar handlowy, tj. przeznaczony do dalszej odprzedaży, nie zmienia statusu jego przeznaczenia w ramach prowadzonej działalności. Jest czynnością, która nie zmienia statusu nabytego towaru w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Rejestracja pojazdu, będącego przedmiotem odprzedaży nie traci cech towaru handlowego. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia należy wskazać, że dokonanie uprzedniej rejestracji przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zakupu i sprzedaży samochodów używanych, bez zmiany przeznaczenia pojazdów, nie ogranicza możliwości stosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT i przyjęcia jako podstawy opodatkowania wyłącznie marży, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z normami art. 120 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) faktura VAT marża może zawierać adnotację „w cenę wliczono VAT w wysokości....zł”.
Zdaniem Zapytującego wystawiając fakturę VAT marża nie można oddzielnie wykazać podatku od dostawy towaru w przypadku, gdy opodatkowaniu podlega marża. Przedsiębiorca zaś winien złożyć stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak uiszczenia podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Przedsiębiorca sprowadza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samochody z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Następnie dokonuje ich odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terenie kraju. Dokumentując sprzedaż takiego pojazdu, Podatnik wystawia fakturę VAT marża z adnotacją „w cenę wliczono VAT w wysokości....zł”. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Z ustępu 2 ww. artykułu wynika z kolei, że przepis ust. 1 stosuje się pod (...)