Rejestracja podatnika VAT UE | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja podatnika VAT UE. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
mar

Istota:

Obowiązek rejestracji jako podatnika VAT UE podmiotu zwolnionego podmiotowo od podatku, świadczącego usługi, których miejsce świadczenia i opodatkowania określa się zgodnie z art. 28b ustawy oraz sposób dokumentowania tych usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2011 r. (data wpływu 31 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT UE podmiotu zwolnionego podmiotowo od podatku, świadczącego usługi, których miejsce świadczenia i opodatkowania określa się zgodnie z art. 28b ustawy oraz sposobu dokumentowania tych usług – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie (...)

2011
1
paź

Istota:

Uznanie transakcji nabycia wodomierzy od kontrahenta włoskiego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązków, jakie powinna spełnić spółka.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji nabycia wodomierzy od kontrahenta włoskiego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązków, jakie powinna spełnić spółka – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy późniejsze wyrejestrowanie podatnika z bazy danych, już po dokonaniu na jego rzecz transakcji pozbawia Stronę prawa do zastosowania stawki 0% zgodnie z treścią art. 42 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez XXX na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 23 listopada 2006r., znak: 1473/WV/443/709/145/2006/EŻ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie p o s t a n a w i a • odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 21 sierpnia 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, iż Strona w pierwszym kwartale 2006r. dokonała dostawy towarów na rzecz firmy z Bremen, posługującej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy konieczny jest numer identyfikacji podatkowej VAT-UE poprzedzony kodem PL, skoro nie jest nabywcą wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 13 czerwca 2007r. (uzupełnionym w dniu 27.07.2007r.) Pan K. zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem Podatnik oświadcza, że nie dokonuje żadnych nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów i dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów, natomiast jest tylko wykonawcą wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Podatnik świadczy usługi transportowe sklasyfikowane wg PKD w następujący sposób: 60.24.A – Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 60.24.C – Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, 60.24.B – Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Zdaniem Pytającego nie ma on obowiązku posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej poprzedzonej kodem PL, ponieważ nie jest nabywcą wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów. Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje: W myśl art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka pyta w jakim miesiącu powinna ująć i rozliczyć wystawione faktury dokumentujące sprzedaż poza granicami kraju za miesiąc sierpień i wrzesień 2006r. oraz zakupy związane z tą sprzedażą.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie rejestracji, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zasad rozliczeń w podatku od towarów i usług - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e ======================= W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. nr 217, poz. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20.02.2006r.(wpływ do tut. urzędu 06.03.2006) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył konieczności zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście p o s t a n a w i a uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Uzasadnienie Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik powinien dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE w sytuacji świadczenia usług doradczych, o któych mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w innych niż Polska karajch wspólnoty ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 97 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2005r. (uzupełnionym w dniu 24 i 27 stycznia 2006r.) w zakresie podatku od towarów i usług, w kwestii dokonania rejestracji w zakresie VAT UE w przypadku świadczenia usług doradczych. W dniu 30 listopada 2005r. został złożony wniosek z dnia 28 listopada 2005r. (uzupełniony w dniu 24 i 27 stycznia 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W przedmiotowym wniosku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy ma prawo do wystawiania faktur VAT oznaczonych kodem kraju PL w sytuacji, gdy nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2007r. Z wniosku z dnia 02.01.2007r. (data wpływu do tut. organu 02.01.2007r.) uzupełnionego w dniu 15.01.2007r. wynika, że od dnia 01.06.2006r. prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług podwykonawczych wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi świadczone są na ogół (najczęściej) w Niemczech na rzecz niemieckiego kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, jednakże zdarzają się również zlecenia w innych krajach Wspólnoty Europejskiej. Przedmiotowe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek rejestracji podatnika VAT UE w przypadku świadczenia usług budowlanych na terytorium kraju na rzecz podmiotu z innego państwa członkowskiego ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2006r. (uzupełnionym w dniach 06.04.2006r. i 28.04.2006r.; data wpływu do tutejszego organu 04.05.2006r. oraz 24.05.2006r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dotyczącej pytania nr 2, tj. rejestracji jako podatnika VAT-UE. W dniu 20.03.2006r. (uzup. w dniach 06.04.2006r., 28.04.2006r. oraz 24.05.2006r.) do tutejszego organu - jako właściwego miejscowo wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji podatku co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Stan faktyczny tej sprawy:W złożonym wniosku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy obowiązku wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art.15 ust.1 i 2, art.96 ust.3, ust.4, art.97 ust.1, ust.2, art.113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy - w części dotyczącej obowiązku wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej - za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.01.2006 r. Strona złożyła wniosek z dnia 04.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny (...)