1472/RPP1/443-705/2005/PS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy z racji wykonywania powyższych czynności Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w Polsce z tytułu podatku od towarów i usług?
Czy po likwidacji oddziału właściwym organem podatkowym dla Spółki będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście?

1472/RPP1/443-705/2005/PS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  2. rejestracja osób zagranicznych
  3. wystawienie faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja

POSTANOWIENIE

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu 13 września 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej prowadzenia przez podmiot zagraniczny w Polsce rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z treści wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wytwarzaniem produktów leczniczych, które następnie dystrybuowane są na rynku polskim. Sprzedaż wspomnianych produktów Spółka prowadzi poprzez składy konsygnacyjne (prowadzone przez niezależnych dystrybutorów). Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia promocyjnego i reklamowego dla procesu sprzedaży wspomnianych produktów w Polsce Spółka założyła swój oddział. W wyniku restrukturyzacji przeprowadzonej w 2005 r. działalność prowadzona przez pracowników Oddziału w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych została przeniesiona do niezależnego podmiotu. Z uwagi na to Spółka podjęła decyzję o likwidacji i wyrejestrowaniu oddziału z rejestru przedsiębiorców KRS. Jak podaje Spółka likwidacja oddziału nie oznacza zaprzestania przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Nadal Spółka zamierza dokonywać dostawy produktów do składów konsygnacyjnych (traktowanej dla celów VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) oraz krajowa sprzedaż tych produktów ze składu konsygnacyjnego. Spółka uważa, iż z racji wykonywania powyższych czynności będzie ona zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w Polsce z tytułu podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, po likwidacji oddziału właściwym organem podatkowym dla niej będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje jak niżej.

Firma zagraniczna zamierzająca dokonywać rozliczeń w Polsce z tytułu podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu powinna mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązani przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT- R. Powyższy obowiązek, na podatnie ust. 3 cyt. artykułu nie dotyczy podmiotów, które zostały zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3. Podmiotom tym przysługuje jednak uprawnienie do złożenia takiego zgłoszenia.

W oparciu o art. 96 ust. 4 zgłoszenie VAT - R zostaje potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT - 5. W myśl wspomnianego przepisu naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego (czyli tego, który zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT) lub jako podatnika VAT zwolnionego (czyli tego, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego).

Potwierdzenie zarejestrowania na druku VAT - 5 jest dokumentem o dużym znaczeniu w kontaktach pomiędzy podatnikami VAT, gdyż pozwala ustalić status kontrahenta. Stosownie bowiem do art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do potwierdzenia, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż ustawodawca nie określił wprost, od którego momentu podmiot składający druk VAT - R staje się podatnikiem zarejestrowanym. Analiza art. 96 ust. 4 ustawy wskazuje jednak, iż rejestracja następuje w momencie złożenia zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Datę rejestracji podmiotu dla potrzeb podatku od towarów i usług wyznacza więc dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT - R, a nie dzień otrzymania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika na druku VAT - 5. Od dnia dokonania rejestracji podatnikowi VAT czynnemu przysługuje prawo do odliczeń i otrzymania zwrotów na zasadach określonych w ustawie.

W świetle art. 97 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Rejestracji tej podatnicy dokonują w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT - R (poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów w załączniku do tego zgłoszenia oznaczonym symbolem VAT - R/UE).

Zarejestrowany podatnik VAT ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej. W celu jego uzyskania powinien złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP - 2. Zgodnie z art. 96 ust. 11 podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach. Obowiązek podawania NIP na fakturach wynika także z przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Decydując się na rejestrację dla potrzeb podatku VAT w Polsce zagraniczna firma winna złożyć kompletnie wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną formularze NIP - 2, VAT - R wraz załącznikiem VAT - R/UE. Do wyżej wymienionych druków należy dołączyć uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: umowę spółki, wyciąg z rejestru spółek, pełnomocnictwo (jeżeli firma będzie działała przez pełnomocnika), potwierdzenie polskiego banku o otwarciu rachunku bankowego, oświadczenie o miejscu przechowywania ewidencji oraz ewentualnie adres biura rachunkowego (które będzie prowadziło ewidencję), umowy z polskimi odbiorcami lub informacje o planowanej działalności w Polsce. Załączone dokumenty winne być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 urzędem właściwym do złożenia dokumentów rejestracyjnych jak również organem podatkowym w zakresie rozliczeń podatku VAT dla podatnika nieposiadającego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - Śródmieście.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektóry podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku o d towarów i usług (Dz. U. z 2005 Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "Faktura VAT". Transakcje handlowe, które dokonuje podmiot zagraniczny w Polsce muszą być udokumentowane zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o VAT. Oznacza to, że w wystawionych przez firmę zagraniczną fakturach dopuszczalne jest wprawdzie stosowanie waluty obcej, jednakże kwota podatku zawsze powinna być wykazana w złotych.

Firma zagraniczna zarejestrowana jako podatnik VAT czynny jest również zobligowana w świetle:

<
  • art. 99 do składania deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym dla podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe oraz
<
  • art. 109 ust. 3 tej ustawy do prowadzenia pełnej ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb rozliczenia podatku VAT.

Stanowisko Naczelnika tutejszego Urzędu w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zostanie zawarte w odrębnym postanowieniu

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.