1436/AV/443/2006/53/TCH | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez francuskiego przedsiębiorcę.

1436/AV/443/2006/53/TCH

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatnik czynny
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  3. przedstawiciel podatkowy
  4. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  5. rejestracja osób zagranicznych
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na dwa wnioski Spółki z dnia 17 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wnioski dotyczyły rozstrzygnięcia, czy Spółka ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowych wnioskach (oba wnioski, jako identycznej treści, zostały rozpatrzone łącznie), uzupełnionych pismami z dnia 9 lutego 2006 r. oraz z dnia 16 lutego 2006 r. (oba pisma przesłano do tutejszego urzędu za pomocą faksu) Spółka podała, że chce sprzedawać własne towary na terenie Polski poprzez skład konsygnacyjny zlokalizowany w Chorzowie. Skład obsługiwałaby polska firma (podatnik VAT), świadcząc tym samym usługę na rzecz Spółki. Spółka nie ma tytułu prawnego do składu konsygnacyjnego, gdzie będą przechowywane towary. Zarówno zamówienia towaru, jak i wystawianie faktur, miałoby miejsce we Francji. Spółka zamierza sprzedawać towary na rzecz podmiotów gospodarczych, będących podatnikami VAT w Polsce, jednakże nie ma jeszcze sprecyzowanej listy odbiorców, z punktu widzenia art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka zamierza rozliczać podatek VAT samodzielnie.

W przedmiotowych wnioskach Spółka przedstawiła tutejszemu organowi następujące pytania:
1) Czy Spółka powinna zarejestrować się w Polsce jako polski podatnik VAT czynny?
2) Czy Spółka powinna ustanowić przedstawiciela podatkowego?

Zdaniem Spółki na oba pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
Po przeanalizowaniu sprawy w zakresie drugiej spośród przedstawionych wyżej kwestii (pierwsze zagadnienie objęto odrębnym postanowieniem), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (tj. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również szczególne przypadki tej czynności, wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy (owe szczególne przypadki nie mają znaczenia dla przedmiotowej sprawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Natomiast stosowanie do art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że czynności, które Spółka zamierza wykonywać na terytorium Polski (tj. sprzedaż towarów dokonywana ze zlokalizowanego w Chorzowie składu konsygnacyjnego) stanowić będą odpłatne dostawy towarów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ sprzedaż towarów odbywać się będzie ze składu konsygnacyjnego (tj. w momencie dokonania dostawy towary znajdować się będą w składzie konsygnacyjnym), miejscem tych dostaw określać będzie albo art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (jeżeli w wyniku dokonanej dostawy towary będą wysyłane lub transportowane ze składu) albo art. 22 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy (jeżeli towary nie będą ze składu wysyłane ani transportowane). W obydwu przypadkach miejscem dokonywanych przez Spółkę dostaw towarów będzie miejsce, w którym położony jest skład konsygnacyjny (Chorzów), z zatem dostawy te będą dokonywane na terytorium Polski. Nie ma także wątpliwości, iż dokonując przedmiotowych dostaw Spółka działać będzie w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - czynności te stanowić będą dla Spółki działalność gospodarczą w rozumieniu powołanych przepisów, bowiem Spółkę z tytułu wykonywania tych czynności można uznać za handlowca.

Reasumując, dokonywane przez Spółkę czynności sprzedaży towarów ze składu konsygnacyjnego zlokalizowanego w Chorzowie, stanowić będą odpłatne dostawy towarów, dokonywane na terytorium Polski przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym czynności te podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy, są obowiązani ustanowić przedstawiciela podatkowego. Warunki dotyczące przedstawiciela podatkowego, skutki jago ustanowienia oraz obowiązki z tym związane określają przepisy art. 15 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 15 ust. 10 pkt 1 ustawy. Z kolei art. 10 ust. 10 pkt 2 ustawy upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia w drodze rozporządzenia przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Na podstawie tej delegacji wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 66, poz. 608). Zgodnie z § 1 powołanego rozporządzenia obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie występuje w przypadku, gdy podatnikiem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest podmiot posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Cytowany wyżej przepis pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, że Spółka, będąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie ma obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego - jako że posiada siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej (Francji).

Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu różni się zasadniczo od wyrażonego w przedmiotowym wniosku stanowiska Spółki. To ostatnie należy zatem uznać za nieprawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu wpływu przedmiotowego wniosku do tutejszego urzędu, tj. w dniu 22 listopada 2005 r.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.