Rejestracja osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja osób zagranicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez francuskiego przedsiębiorcę.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na dwa wnioski Spółki z dnia 17 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wnioski dotyczyły rozstrzygnięcia, czy Spółka ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Uzasadnienie Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy z racji wykonywania powyższych czynności Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w Polsce z tytułu podatku od towarów i usług?
Czy po likwidacji oddziału właściwym organem podatkowym dla Spółki będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu 13 września 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej prowadzenia przez podmiot zagraniczny w Polsce rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wytwarzaniem produktów leczniczych, które następnie dystrybuowane są na rynku polskim. Sprzedaż wspomnianych produktów Spółka prowadzi poprzez składy konsygnacyjne (prowadzone przez niezależnych (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki jest zakres danych potrzebnych do zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce?

Fragment:

(...) W celu zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce należy złożyć kompletnie wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną formularze NIP-2, VAT-R oraz w przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-RUE. Do w/w druków należy dołączyć uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: - umowę spółki; - wyciąg z rejestru spółek;- potwierdzenie: numeru identyfikacji podatkowej w Niemczech, numeru konta bankowego założonego w Polsce, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przechowywania dokumentacji rachunkowej w Polsce, dokonania opłaty skarbowej w wysokości 152 zł. uiszczonej od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług; - w przypadku, gdy firma ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnictwo. Załączane dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. (...)