Rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
maj

Istota:

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT czynny.

Fragment:

(...) wynikającym z mocy prawa. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy lub usługę w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2016
10
sty

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego - działalność artystyczna (prezenter) - rozpoczęcie świadczenia usług wynajmu.

Fragment:

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy – do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

2015
19
lis

Istota:

- Czy Urząd Miejski może odliczyć lub uzyskać zwrot VAT, związanego z poniesionymi wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych?
- Czy Gmina może odzyskać VAT pomimo, że w dniu „zapłaty faktur VAT” nie była czynnym „płatnikiem” VAT?
- Czy w przypadku, gdy nie będzie możliwości odzyskania VAT, to należy odprowadzić VAT od wpłat mieszkańców?

Fragment:

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2015
1
maj

Istota:

Możliwości odzyskania (odliczenia i zwrotu) podatku VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT

Fragment:

Natomiast w celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi za okresy wcześniejsze tj. przed datą formalnej rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług jest Pan obowiązany rozliczyć się na zasadach ogólnych tj. złożyć deklaracje VAT-7, w których to deklaracjach dokona Pan odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami w tym czasie obowiązującymi oraz w terminach przewidzianych prawem. W niniejszej sprawie koniecznym jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym wskaże Pan okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową budynku magazynowego. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.

2014
3
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych przed rejestracją oraz terminów odliczenia tego podatku

Fragment:

(...) nie stosuje. Jeżeli podatnik może dokonać bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego tylko w odniesieniu do części podatku naliczonego, wówczas rozliczenie proporcjonalne może zostać zastosowane w stosunku do pozostałej części podatku naliczonego. Tym samym, prawidłowym działaniem Spółki jest częściowe odliczanie podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na remont części wspólnej według proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 uVAT, gdy nie ma możliwości ich przypisania odpowiednio do czynności opodatkowanych lub zwolnionych. Konkludując Spółka uważa, iż prawidłowo rozlicza podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na remont zarówno lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, jak i części wspólnej nieruchomości poprzez uznanie, iż podatek naliczony podlega pełnemu odliczeniu od wydatków związanych z remontem lokali użytkowych, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, nie podlega odliczeniu od wydatków związanych z remontem lokali mieszkalnych wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, oraz podlega częściowemu odliczeniu od wydatków związanych z remontem części wspólnych nieruchomości na podstawie proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 3 uVAT, gdy nie jest w stanie rozgraniczyć która ich część związana jest z czynnościami opodatkowanymi, a która z czynnościami zwolnionymi, tzn. gdy nie ma możliwości wskazania, która ich część jest związana z lokalami użytkowymi, a która z lokalami mieszkalnymi.

2013
15
lis

Istota:

Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny

Fragment:

Stosownie do art. 113 ust. 9, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. Natomiast, zgodnie z art. 113 ust. 10, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca założył firmę (rozpoczęcie działalności 1 grudnia 2009r.), która będzie się zajmować przewozem osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca będzie świadczył usługi wyłącznie na rzecz firm, a więc przedsiębiorstw, nie dla osób fizycznych. Wnioskodawca planuje podpisać umowy z firmami i organizacjami, które chcą dowozić osoby niepełnosprawne do swoich ośrodków, na różne zajęcia, obozy itp. Wnioskodawca jest przekonany, że nie przekroczy limitu uprawniającego go do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (sprzedaż opodatkowana na 2009r. 50.000,00 PLN liczona proporcjonalnie).

2013
30
lip

Istota:

Czy w sytuacji, gdy zakup wyposażenia sklepu nastąpił przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od faktur dokumentujących zakup tego wyposażenia zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – art. 86 ust. 11 ustawy. Natomiast, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego – art. 86 ust. 13 ustawy. Dla określenia, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi zakupami, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, pośredni, jak również może dotyczyć takich czynności, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

2013
26
mar

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawianych przed datą rejestracji w zakresie VAT, a dokumentujących wydatki poniesione na wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu już po rejestracji dla potrzeb VAT?

Fragment:

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1. A zatem, fakt braku rejestracji podatnika w zakresie podatku VAT uniemożliwia jego identyfikację jako podatnika VAT, co jednocześnie uniemożliwia skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Natomiast rejestracja podatnika jako podatnika VAT czynnego umożliwia jego identyfikację jako podatnika VAT, co w konsekwencji umożliwia skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki pozytywne i negatywne warunkujące przedmiotowe odliczenie.

2012
21
wrz

Istota:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z wykonaniem studium wykonalności inwestycji, wykonania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz wydatków związanych z pełnienia funkcji inspektora nadzoru w latach 2008- 2014?

Fragment:

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może – w świetle ust. 11 ww. artykułu - obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Ponadto z treści art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Regulacja ta umożliwia podatnikom dokonanie korekty nieodliczonego uprzednio podatku, ograniczając termin dla jej dokonania do 5 letniego okresu. Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Z zasady neutralności wynikającej z art. 2 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (67/227/EWG) oraz z konstrukcji Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz.

2012
26
kwi

Istota:

Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to będzie mogła zrealizować w okresie objętym korektą, na zasadach określonych w art. 91 ust. 7a ustawy w związku z ust. 7 i ust. 1 i 2 tego artykułu.

Fragment:

Zakup powyższego sprzętu (w tym, w formie leasingu finansowego) oraz nieruchomości został udokumentowany fakturami wystawionymi przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Spółka zamierza rozpocząć prowadzenie dodatkowo działalności opodatkowanej. W związku z tym zarejestruje się jako podatnik podatku od towarów i usług. Sprzęt (w tym zakupiony w ramach leasingu finansowego) oraz nieruchomości, wykorzystywane będą zarówno dla celów prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej. Udział sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie przekracza 2%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów zakupionych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, do działalności zwolnionej, a następnie wykorzystywanych również, po dniu rejestracji, do działalności opodatkowanej i zwolnionej, na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów zakupionych przed dniem rejestracji, do działalności zwolnionej, a następnie wykorzystanych również po dniu rejestracji do działalności opodatkowanej i zwolnionej. Spółka stwierdziła, iż w związku ze zmianą przeznaczenia, zmianie ulegnie również prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.