Rejestracja | Interpretacje podatkowe

Rejestracja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT zakupowych, jeżeli faktury te zawierają/będą zawierały błąd dotyczący omyłkowego:
a) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Gminy,
b) NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
c) wskazania Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu,
- bez konieczności występowania o wystawienie faktury korygującej przez sprzedającego lub wystawienia noty korygującej przez nabywającego, o ile wydatki udokumentowane takimi fakturami są/będą związane z działalnością opodatkowaną VAT Gminy?
Fragment:
Ponadto należy podkreślić, iż w przeszłości rejestracja Urzędu jako podatnika VAT była spowodowana powszechnie przyjętą przez organy podatkowe praktyką. Potwierdza to fakt rejestracji Urzędu jako podatnika VAT i nadanie Urzędowi numeru NIP przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Stanowisko takie zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2010 r., sygn. IPPP1/443-2/10-4/AS. We wskazanym piśmie organ podatkowy odstąpił od pisemnego uzasadniania interpretacji, potwierdzając jednocześnie stanowisko podatnika, twierdzącego, że: „ Zarejestrowanie przed laty jako podatników, nie Gmin, a Urzędów je reprezentujących było powszechną praktyką akceptowalną i odbywającą się za zgodą organów podatkowych i w związku z powyższym w demokratycznym państwie prawa nie powinno wywoływać negatywnych skutków po stronie podatnika. (...) W chwili obecnej zgodnie z (...) poglądem prezentowanym przez Ministra Finansów Urząd Miasta funkcjonuje używając nadanego mu NIP jedynie w rozliczeniach o charakterze publiczno-prawnym jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz z tego samego tytułu jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS ”.
2017
10
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy wyodrębnionych lokali z zaadaptowanego strychu, brak obowiązku rejestracji jako podatnik VAT oraz prawo do wystawienia faktury.
Fragment:
W sytuacji więc braku sprzedaży opodatkowanej, która powodowałaby obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny oraz przy objęciu opisanej transakcji sprzedaży lokali zwolnieniem przedmiotowym, Wspólnota nie ma obowiązku dokonywać rejestracji ani jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony. Jednakże, mimo braku rejestracji jako podatnik VAT zwolniony, Wspólnota będzie mogła wystawić faktury dokumentujące sprzedaż i płatności (III transze) w ramach transakcji ze wskazaniem w ich treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług jako podstawy prawnej zwolnienia z VAT, zgodnie z wymaganiami art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy. Podatnik VAT zwolniony, co prawda nie jest co do zasady zobowiązany do wystawienia faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 (co wynika z art. 106b ust. 2), jednakże na żądanie nabywcy towarów lub usług zgłoszone w odpowiednim terminie, podatnik jest już obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej również sprzedaż zwolnioną, o której stanowi art. 106b ust. 2, co wynika z art. 106b ust. 3 ustawy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż status podatnika VAT (zarówno czynnego jak i zwolnionego) nie jest uzależniony od rejestracji, ale faktycznego dokonywania czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
2
sie

Istota:
Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku VAT oraz odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji oddziału podmiotu zagranicznego (pytanie nr 1) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego (pytanie nr 3). Wniosek uzupełniony został w dniu 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 7 lipca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest spółką posiadająca siedzibę na terenie Niemiec i będąca w tym kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych VAT w Polsce, w 2011 r. Spółka została zarejestrowana w Polsce dla celów podatkowych - numer NIP został nadany Spółce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dnia 19 stycznia 2011 r. (NIP-4 oraz VAT-5), jednocześnie w związku z rejestracją VAT Spółki w Polsce w dniu 25 stycznia 2011 r. organ ten potwierdził (w formie VAT-5UE) rejestrację Spółki dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. W grudniu 2011 r. Spółka dokonała rejestracji oddziału Spółki w Polsce, który działa pod nazwą: W. Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Oddział).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego oraz posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji
Fragment:
Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Zatem Zatem mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż jedynie posiadanie oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce przez podmiot zagraniczny uprawnia do otrzymania przez niego numeru REGON. Wnioskodawca jako podmiot zagraniczny nie posiadający w Polsce oddziału lub przedstawicielstwa, a wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym obowiązany jest do dokonania rejestracji, jednak nie posiadając numeru REGON nie będzie mógł wypełnić obowiązków rejestracyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego tj. obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w tym posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji.
2016
29
lis

Istota:
Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług... Pana zdaniem, w opisanym przypadku do rejestracji VAT mogą mieć zastosowanie przepisy art. 96 ust. 1 ustawy, ponieważ przepisy art. 96 ust. 2 ustawy o VAT dotyczące osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne gospodarstwo rolne. Tak więc oboje małżonkowie mogą zarejestrować się odrębnie do VAT. Na poparcie powyższego stanowiska wskazuje Pan na odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie udzieloną innemu podatnikowi w podobnej sytuacji w indywidualnej interpretacji podatkowej sygnowanej numerem IPPP2/4512-388/15-2/KOM/JO z dnia 02.07.2015 r., w której uzasadnieniu wskazano jak w zdaniu powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
1
cze

Istota:
W związku z brzmieniem przepisów art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość: czy w takim stanie prawnym może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny bądź być rolnikiem ryczałtowym, w sytuacji gdy małżonek, który w dalszym ciągu będzie prowadził działy specjalne produkcji rolnej jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu dnia 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny lub możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w przypadku prowadzenia samodzielnie działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny lub możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w przypadku prowadzenia samodzielnie działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani żoną rolnika ryczałtowego prowadzącego działy specjalnej produkcji rolnej. Dla tych celów mąż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Od początku małżeństwa została ustanowiona rozdzielność majątkowa i obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, polegający na tym, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zwarciem umowy, jak i majątek nabyty później, zarządza samodzielnie majątkiem, stosownie do treści art. 51 i art. 51 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2016
27
kwi

Istota:
Brak obowiązku rejestracji jako podatnik VAT UE.
Fragment:
Zatem z wyżej cytowanego przepisu art. 97 ust. 3 ustawy wynika, że do rejestracji jako podatnik VAT UE zobowiązani są podatnicy, którzy nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług lub też świadczą usługi, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. W konsekwencji skoro Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa w transporcie międzynarodowym, których miejsce świadczenia nie jest określane na podstawie art. 28b ustawy to oznacza, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rejestracji jako podatnik VAT UE w związku ze świadczeniem ww. usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
16
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny.
Fragment:
Przyszłe usługi najmu planuje Pani opodatkować na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% (tzw. najem prywatny) oraz dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny (po złożeniu stosownego oświadczenia w zakresie podatku dochodowego o opodatkowaniu całego przychodu przez jednego współmałżonka oraz druku rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R na Pani nazwisko). Obroty z tytułu świadczenia przedmiotowych usług najmu przekroczą w ciągu roku kwotę limitu uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług tj.150.000 zł, dlatego też chciałaby Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT wcześniej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy może Pani dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny przed rozpoczęciem świadczenia usług najmu, w celu dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT zakupu przedmiotowej nieruchomości (przykładowo rejestracja jako podatnika VAT miałaby miejsce w miesiącu listopadzie 2015 r. – w miesiącu zakupu nieruchomości, a rozpoczęcie świadczenia usług wynajmu nastąpiłoby od miesiąca marca 2016 r.)... Pani zdaniem, w związku z planowanym zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem (nieruchomość o charakterze użytkowym), może Pani dokonać rejestracji (...)
2016
20
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze potwierdzającej zakup ciągnika rolniczego otrzymanej przed rejestracją jako czynny vatowiec? Obecnie Wnioskodawca posiada status czynnego vatowca.
Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot całości naliczonego VAT od zakupionego ciągnika, czy jakaś jego część?
Czy odliczenia ww. VAT Wnioskodawca może dokonać jednorazowo całość w VAT-7, czy w pewnym przedziale czasowym?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na artykuły: 86 ust. 13, art. 91 ust. 2, art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozytywną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygnatura interpretacji ITPP1/443-1147/10/MN z dnia 16.02.2011 r.) dotyczącą prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze otrzymanej przez rejestracją, obecnie Wnioskodawcy jako czynnemu vatowcowi przysługuje prawo do odliczenia VAT-u z faktury potwierdzającej zakup ciągnika przed rejestracją. W uzupełnieniu własnego stanowiska do pytania 2 i 3 Wnioskodawca wskazał, że: Ad.2 - uważa, że przysługuje mu zwrot podatku VAT w wysokości 4/5 wartości naliczonego VAT. Ad. 3 - 4/5 VAT Wnioskodawca odlicza sobie w pierwszej złożonej deklaracji VAT 7. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: prawa do odliczenia części 4/5 podatku VAT od zakupu ciągnika rolniczego dokonanego przed rejestracją Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT – jest prawidłowe; okresu rozliczeniowego, w którym można dokonać odliczenia – jest nieprawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2015
17
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją i prawo do złożenia korekt deklaracji.
Fragment:
Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku zawartego w zakupach dokonanych w miesiącach VII, VIII, IX, X 2013 r., czyli przed dniem rejestracji jako podatnik VAT czynny i czy prawidłowe jest złożenie w dniu 11 października 2013 r. korekt deklaracji VAT-7 za miesiące lipiec i sierpień 2013 r. z wykazanymi kwotami VAT naliczonego do odliczenia... Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu sprzed dnia rejestracji, wykazanych w złożonych deklaracjach VAT-7 za miesiące od lipca do października 2013 r. Stwierdził Pan, że prawidłowo postąpił składając korekty deklaracji VAT-7 za miesiące lipiec i sierpień 2013 r., po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny. Wskazał, że zachowywał się jak czynny podatnik VAT od 18 lipca 2013 r., pomimo braku rejestracji. Stwierdził, że warunkiem bycia podatnikiem VAT jest czynność faktyczna – wykonywanie działalności gospodarczej, a nie czynność formalna – rejestracja dla celów VAT. Podniósł, że przepisy Szóstej Dyrektywy nie uzależniają prawa do obniżenia podatku należnego od wymogu formalnego jakim jest rejestracja. Świadczą o tym liczne interpretacje wydane w indywidualnych sprawach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2014
17
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rejestracja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.