Rejestracja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

Obowiązek rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT

Fragment:

(...) rejestracji (ewentualnie ma obowiązek rejestracji) jako czynny podatnik VAT, pomimo że najem ten nie będzie stanowił działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona z tytułu przedmiotowego najmu obowiązek dokonania rejestracji w charakterze czynnego podatnika VAT. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, których realizacja na terytorium Polski powoduje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, są następujące czynności: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy „przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa22 do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług

Fragment:

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą albo przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego Podatnik, aby skorzystać z ww. prawa do odliczenia, musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika. Ponadto w celu odliczenia podatku naliczonego od wydatku związanego z zakupem samochodu konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę VAT dokumentującą poniesiony wydatek, zgodnie z zasadami przewidzianymi prawem – art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 11 ustawy. Zatem należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca dla realizacji tego prawa narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży działek.

Fragment:

Jak wynika z treści przywołanych wyżej przepisów obowiązki m.in. w zakresie rejestracji jako podatnika VAT ustawodawca – co do zasady – nałożył na podmioty, które działają w charakterze podatnika VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy, a zatem podmioty prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Co więcej cyt. wyżej przepis nie dopuszcza możliwości, by podmioty niebędące podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, mogły fakultatywnie realizować ww. obowiązek. Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT – co do zasady – mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym te dotyczące rejestracji i składania deklaracji VAT.

2017
7
gru

Istota:

Braku obowiązku rejestracji w zakresie VAT.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 3 i 8 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji w zakresie VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (kod PKD: 66.22.Z). Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i jest to wyłączny rodzaj działalności gospodarczej, którą obecnie wykonuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Wnioskodawca świadcząc usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku rejestracji w zakresie VAT (złożenia zgłoszenia rejestracyjnego)? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w związku z tym, że w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje czynności wyłącznie zwolnione z VAT, nie ma obowiązku rejestracji w zakresie VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przed rejestracją działalności.

Fragment:

Co prawda Wnioskodawca, dokonał formalnej rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny w marcu 2017 roku, niemniej podkreślenia wymaga, że już w roku 2016 Wnioskodawca pomimo formalnego braku rejestracji działał w charakterze podatnika VAT, chociaż na tamten moment nie dokonywał on jeszcze czynności opodatkowanych (jako że Wnioskodawca rozpoczął dokonywanie czynności opodatkowanych w 2017 roku). Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że status podatnika VAT jest kategorią obiektywną i nabywa się go na przykład w sytuacji realizowania jedynie czynności przygotowawczych (dokonywania zakupów), nawet jeśli dany podmiot nie dokonał jeszcze czynności opodatkowanych (a zamierza ich dokonać w przyszłości). Ponadto, obowiązkiem rejestracyjnym dla celów VAT dany podmiot objęty zostaje dopiero od momentu bezpośrednio poprzedzającego wykonywanie czynności opodatkowanych. Tym samym, dany podmiot może działać przez jakiś czas w charakterze podatnika, pomimo braku formalnej rejestracji w tym charakterze. W związku z powyższym wskazać należy, że podmiot działający w charakterze podatnika, który dokonuje zakupów na potrzeby działalności opodatkowanej ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących dokonane nabycia, natomiast formalnie skorzystać z tego prawa może on dopiero od momentu rejestracji dla celów VAT.

2017
10
sie

Istota:

Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT zakupowych, jeżeli faktury te zawierają/będą zawierały błąd dotyczący omyłkowego:
a) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Gminy,
b) NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
c) wskazania Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu,
- bez konieczności występowania o wystawienie faktury korygującej przez sprzedającego lub wystawienia noty korygującej przez nabywającego, o ile wydatki udokumentowane takimi fakturami są/będą związane z działalnością opodatkowaną VAT Gminy?

Fragment:

Ponadto należy podkreślić, iż w przeszłości rejestracja Urzędu jako podatnika VAT była spowodowana powszechnie przyjętą przez organy podatkowe praktyką. Potwierdza to fakt rejestracji Urzędu jako podatnika VAT i nadanie Urzędowi numeru NIP przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Stanowisko takie zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2010 r., sygn. IPPP1/443-2/10-4/AS. We wskazanym piśmie organ podatkowy odstąpił od pisemnego uzasadniania interpretacji, potwierdzając jednocześnie stanowisko podatnika, twierdzącego, że: „ Zarejestrowanie przed laty jako podatników, nie Gmin, a Urzędów je reprezentujących było powszechną praktyką akceptowalną i odbywającą się za zgodą organów podatkowych i w związku z powyższym w demokratycznym państwie prawa nie powinno wywoływać negatywnych skutków po stronie podatnika. (...) W chwili obecnej zgodnie z (...) poglądem prezentowanym przez Ministra Finansów Urząd Miasta funkcjonuje używając nadanego mu NIP jedynie w rozliczeniach o charakterze publiczno-prawnym jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz z tego samego tytułu jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS ”.

2017
2
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy wyodrębnionych lokali z zaadaptowanego strychu, brak obowiązku rejestracji jako podatnik VAT oraz prawo do wystawienia faktury.

Fragment:

W sytuacji więc braku sprzedaży opodatkowanej, która powodowałaby obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny oraz przy objęciu opisanej transakcji sprzedaży lokali zwolnieniem przedmiotowym, Wspólnota nie ma obowiązku dokonywać rejestracji ani jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony. Jednakże, mimo braku rejestracji jako podatnik VAT zwolniony, Wspólnota będzie mogła wystawić faktury dokumentujące sprzedaż i płatności (III transze) w ramach transakcji ze wskazaniem w ich treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług jako podstawy prawnej zwolnienia z VAT, zgodnie z wymaganiami art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy. Podatnik VAT zwolniony, co prawda nie jest co do zasady zobowiązany do wystawienia faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 (co wynika z art. 106b ust. 2), jednakże na żądanie nabywcy towarów lub usług zgłoszone w odpowiednim terminie, podatnik jest już obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej również sprzedaż zwolnioną, o której stanowi art. 106b ust. 2, co wynika z art. 106b ust. 3 ustawy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż status podatnika VAT (zarówno czynnego jak i zwolnionego) nie jest uzależniony od rejestracji, ale faktycznego dokonywania czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług.

2016
17
gru

Istota:

Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku VAT oraz odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji oddziału podmiotu zagranicznego (pytanie nr 1) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego (pytanie nr 3). Wniosek uzupełniony został w dniu 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 7 lipca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest spółką posiadająca siedzibę na terenie Niemiec i będąca w tym kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych VAT w Polsce, w 2011 r. Spółka została zarejestrowana w Polsce dla celów podatkowych - numer NIP został nadany Spółce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dnia 19 stycznia 2011 r. (NIP-4 oraz VAT-5), jednocześnie w związku z rejestracją VAT Spółki w Polsce w dniu 25 stycznia 2011 r. organ ten potwierdził (w formie VAT-5UE) rejestrację Spółki dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. W grudniu 2011 r. Spółka dokonała rejestracji oddziału Spółki w Polsce, który działa pod nazwą: W. Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Oddział).

2016
29
lis

Istota:

W zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego oraz posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji

Fragment:

Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Zatem Zatem mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż jedynie posiadanie oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce przez podmiot zagraniczny uprawnia do otrzymania przez niego numeru REGON. Wnioskodawca jako podmiot zagraniczny nie posiadający w Polsce oddziału lub przedstawicielstwa, a wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym obowiązany jest do dokonania rejestracji, jednak nie posiadając numeru REGON nie będzie mógł wypełnić obowiązków rejestracyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego tj. obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w tym posiadania numeru REGON w celu prawidłowej rejestracji.

2016
1
cze

Istota:

Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy oboje małżonkowie mogą dokonać czynności rejestracji i stać się czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia odrębnych gospodarstw rolnych na podstawie przepisów art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług... Pana zdaniem, w opisanym przypadku do rejestracji VAT mogą mieć zastosowanie przepisy art. 96 ust. 1 ustawy, ponieważ przepisy art. 96 ust. 2 ustawy o VAT dotyczące osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne gospodarstwo rolne. Tak więc oboje małżonkowie mogą zarejestrować się odrębnie do VAT. Na poparcie powyższego stanowiska wskazuje Pan na odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie udzieloną innemu podatnikowi w podobnej sytuacji w indywidualnej interpretacji podatkowej sygnowanej numerem IPPP2/4512-388/15-2/KOM/JO z dnia 02.07.2015 r., w której uzasadnieniu wskazano jak w zdaniu powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.