DFI-JS/415-11/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z sędziwym wiekiem i posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w tym dojazdy na wizyty u lekarza. Podatniczka nie posiada samochodu ?

DFI-JS/415-11/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. rehabilitacja
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 21.03.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokonywania odliczeń z tytułu wydatków rehabilitacyjnych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2005 roku Pani ... zwróciła się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie wynika, iż Pani ... posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane 30.11.1998 roku, w którym orzeczono ,iż ww. została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Pytanie brzmi: czy w związku z sędziwym wiekiem i posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności i nie posiadaniem samochodu przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Pani ... zajmując własne stanowisko w sprawie uważa , iż ww. odliczenie jej przysługuje.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku informuje jak niżej:

Zgodnie z przepisem art. 26 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 z późn.zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot między innymi: wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Natomiast art. 26 ust. 7 stanowi, iż wysokość wydatków na cele określone w ust.1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

W powołanym wyżej art. 26 ust.7a określono, że za wydatki o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na :

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego
 4. zakup wydawnictw i materiałów ( pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł
 8. utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt.7, psa przewodnika- w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt.7,
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 10. opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia
 12. leki- w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki ( stale lub czasowo),
 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 14. a)osoby niepełnosprawnej- karetką transportu sanitarnego,
  b)osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16- również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.a),
 15. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność ( współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne- w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł
 16. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
 17. a)turnusie rehabilitacyjnym
  b)w zakładach, o których mowa w pkt.6
  c)koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt.11

Podstawą do odliczenia wydatków , o których mowa w ust.7a, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków , z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust.7a pkt 7, 8 i 14.

Warunkiem odliczenia powyższych wydatków jest posiadanie przez osobę której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

A zatem, jeżeli posiada Pani dokumenty na poniesione wydatki zgodnie z ww. celami podlegają one odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok w którym wydatek został poniesiony.

Nadmienia się, że skoro nie używała Pani samochodu osobowego stanowiącego własność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

 • nie utrzymywała psa przewodnika jako osoba niewidoma,
 • nie opłacała przewodnika osoby niewidomej I lub II grupy inwalidztwa lub osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa nie może Pani skorzystać bez udokumentowania z odliczenia kwoty 2280,0 określonej wyżej cytowanych przepisach.

Tak więc stanowisko Pani nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rehabilitacja
IX-005/266/1/Z/K/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.