Rehabilitacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rehabilitacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku związanego z zakupem indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji (aparat masujący).

Fragment:

Podkreślić przy tym należy, że określenie „ niezbędnych w rehabilitacji ” oznacza że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne - mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Zatem nie wystarczy tylko aby określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych. ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi winien się charakteryzować, aby mógł być odliczony. Powyższy pogląd jest uzasadniony, ponieważ ogranicza możliwość odliczenia jakiegokolwiek wydatku, nie posiadającego indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji. Właściwym do stwierdzenia, czy dany przedmiot jest niezbędny w rehabilitacji oraz będzie ułatwiał wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jest w szczególności lekarz specjalista, który biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnej osoby i potrzeby indywidualnej rehabilitacji może ten fakt potwierdzić, np. w wydanym zaświadczeniu. Stosownie jednak do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

2018
24
kwi

Istota:

Czy wydatki na leczenie, jak i na dojazdy samochodem Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa, się odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „ zabieg ”, „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest emerytką i inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2018
7
lut

Istota:

Czy w rozliczaniu rocznym PIT-37 za 2016 r. Wnioskodawca miał prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, czyli odliczenia od dochodów kwoty 5 821 zł 74 gr, wydanych na rehabilitację Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Rachunek na kwotę 240 zł za rehabilitację w warunkach domowych dotyczył rehabilitacji kończyn. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym miał na celu rehabilitacje kończyn dolnych i górnych oraz przywrócenia mowy w celu przystosowania i przywrócenia Wnioskodawcy zdrowia oraz normalnego życia w społeczeństwie. Odnosząc się do kwestii odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na rehabilitacje kończyn w warunkach domowych należy wskazać, że przepis art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi m.in., że wydatkami, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowej ulgi, są wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Należy zwrócić uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „ zabieg ” i „ rehabilitacja ”. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych.

2017
16
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prac (wyrobów) wytwarzanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach prowadzonej terapi

Fragment:

Warsztaty Terapii Zajęciowej są jednostką budżetową w strukturach organizacyjnych Gminy (jednostka organizacyjna), realizującą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587). WTZ stwarzają osobom niezdolnym do podjęcia pracy, zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) wskazuje, że warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Dalej wskazuje, iż koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „ Funduszem ” oraz ze środków samorządu powiatowego, lub innych źródeł, a koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Podstawową zasadą funkcjonowania WTZ jako jednostki budżetowej jest tzw. zasada finansowania brutto.

2017
5
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę z zakresu opieki medycznej

Fragment:

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że świadczy usługi z zakresu rehabilitacji, tj. terapia powięziowo-mięśniowa, terapia czaszkowo-krzyżowa, rehabilitacja mięśni po urazach, rehabilitacja medyczna ukierunkowana na zlikwidowanie deficytów i wyleczenie schorzeń w celu osiągnięcia naturalnego stanu homeostazy, terapia leczenia kręgosłupa, terapia leczenia zaburzeń neurologicznych, kinesiotaping, terapia naczyniowa, rehabilitacja z wykorzystaniem platformy Schumanna. Każdorazowo wykonanie zabiegów rehabilitacji wiąże się z uprzednią szczegółową diagnozą stanu zdrowia pacjenta i ustaleniem wskazań do stosowania tego typu terapii. Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy, zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem; fizykoterapia, tj. stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury; masaż leczniczy, tj. wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych.

2017
2
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia usług rehabilitacji leczniczej dla dzieci

Fragment:

(...) rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra.

2017
17
maj

Istota:

Ustalenia czy w stosunku do dochodów otrzymywanych przez Powiat (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w postaci: środków na obsługę realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, środków na promocję, ewaluację i obsługę realizacji programu pn. „.....”, środków na obsługę realizacji programu pn. „....”, ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2041, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jak wynika z art. 9 ust. 2 ustawy rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i (...)

2016
11
maj

Istota:

Opisane usługi w zakresie dietetyki, masaże oraz zabiegi rehabilitacyjne służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez wykwalifikowanych masażystów, rehabilitantów i dietetyków mających stosowne wykształcenie  korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy.

Fragment:

Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Fizjoterapia to metody lecznicze pomagające przywrócić sprawność fizyczną, łagodzące objawy choroby, rehabilitację chorego oraz zapobieganie kolejnym nawrotom choroby. Celem fizjoterapii jest (...)

2016
15
kwi

Istota:

Czy zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni może odliczyć w całości od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wydatki związane z opłatą za pobyt swojej 87-letniej matki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz jej rehabilitację w części finansowanej przez Wnioskodawczynię?

Fragment:

Wnioskodawczyni posiada faktury VAT wystawione na matkę z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego za rok 2015 za pobyt i rehabilitację matki na kwotę 29.575,00 zł. Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię związane z pobytem i rehabilitacją matki były dofinansowane jedynie przez Urząd do Spraw Kombatantów w wysokości 2.500,00 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansował w roku 2015 zakup wózka inwalidzkiego za kwotę 3000,00 zł. oraz częściowo zakup pampersów. Wnioskodawczyni sądzi, że ma prawo odliczyć od dochodu kwotę, która stanowi uzupełnienie emerytury matki - potrzebną do pokrycia kosztów pobytu i rehabilitacji w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym - pobyt roczny w 2015 r. to kwota 26.400,00 zł, a rehabilitacja to kwota 3.175,00 zł. Razem czyni to kwotę 29.575,00 zł. Dochód roczny matki (emerytura) wynosi 17.205,24 zł. Brakującą kwotę w wysokości 12.369,76 zł Wnioskodawczyni pokryła ze środków własnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni może odliczyć w całości od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wydatki związane z opłatą za pobyt swojej 87-letniej matki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz jej rehabilitację w części finansowanej przez Wnioskodawczynię ...

2016
15
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie opieki medycznej

Fragment:

Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Fizjoterapia to metody lecznicze pomagające przywrócić sprawność fizyczną, łagodzące objawy choroby, rehabilitacje chorego oraz zapobieganie kolejnym nawrotom choroby. Celem fizjoterapii jest (...)