Rehabilitacja | Interpretacje podatkowe

Rehabilitacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rehabilitacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę z zakresu opieki medycznej
Fragment:
Wnioskodawca we wniosku wskazał, że świadczy usługi z zakresu rehabilitacji, tj. terapia powięziowo-mięśniowa, terapia czaszkowo-krzyżowa, rehabilitacja mięśni po urazach, rehabilitacja medyczna ukierunkowana na zlikwidowanie deficytów i wyleczenie schorzeń w celu osiągnięcia naturalnego stanu homeostazy, terapia leczenia kręgosłupa, terapia leczenia zaburzeń neurologicznych, kinesiotaping, terapia naczyniowa, rehabilitacja z wykorzystaniem platformy Schumanna. Każdorazowo wykonanie zabiegów rehabilitacji wiąże się z uprzednią szczegółową diagnozą stanu zdrowia pacjenta i ustaleniem wskazań do stosowania tego typu terapii. Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy, zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem; fizykoterapia, tj. stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury; masaż leczniczy, tj. wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia usług rehabilitacji leczniczej dla dzieci
Fragment:
(...) rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra.
2017
2
cze

Istota:
Ustalenia czy w stosunku do dochodów otrzymywanych przez Powiat (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w postaci: środków na obsługę realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, środków na promocję, ewaluację i obsługę realizacji programu pn. „.....”, środków na obsługę realizacji programu pn. „....”, ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2041, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jak wynika z art. 9 ust. 2 ustawy rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i (...)
2017
17
maj

Istota:
Opisane usługi w zakresie dietetyki, masaże oraz zabiegi rehabilitacyjne służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez wykwalifikowanych masażystów, rehabilitantów i dietetyków mających stosowne wykształcenie  korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy.
Fragment:
Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Fizjoterapia to metody lecznicze pomagające przywrócić sprawność fizyczną, łagodzące objawy choroby, rehabilitację chorego oraz zapobieganie kolejnym nawrotom choroby. Celem fizjoterapii jest (...)
2016
11
maj

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni może odliczyć w całości od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wydatki związane z opłatą za pobyt swojej 87-letniej matki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz jej rehabilitację w części finansowanej przez Wnioskodawczynię?
Fragment:
Wnioskodawczyni posiada faktury VAT wystawione na matkę z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego za rok 2015 za pobyt i rehabilitację matki na kwotę 29.575,00 zł. Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię związane z pobytem i rehabilitacją matki były dofinansowane jedynie przez Urząd do Spraw Kombatantów w wysokości 2.500,00 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansował w roku 2015 zakup wózka inwalidzkiego za kwotę 3000,00 zł. oraz częściowo zakup pampersów. Wnioskodawczyni sądzi, że ma prawo odliczyć od dochodu kwotę, która stanowi uzupełnienie emerytury matki - potrzebną do pokrycia kosztów pobytu i rehabilitacji w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym - pobyt roczny w 2015 r. to kwota 26.400,00 zł, a rehabilitacja to kwota 3.175,00 zł. Razem czyni to kwotę 29.575,00 zł. Dochód roczny matki (emerytura) wynosi 17.205,24 zł. Brakującą kwotę w wysokości 12.369,76 zł Wnioskodawczyni pokryła ze środków własnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni może odliczyć w całości od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wydatki związane z opłatą za pobyt swojej 87-letniej matki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz jej rehabilitację w części finansowanej przez Wnioskodawczynię ...
2016
15
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie opieki medycznej
Fragment:
Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Fizjoterapia to metody lecznicze pomagające przywrócić sprawność fizyczną, łagodzące objawy choroby, rehabilitacje chorego oraz zapobieganie kolejnym nawrotom choroby. Celem fizjoterapii jest (...)
2016
15
mar

Istota:
Jaka jest stawka VAT na usługę masażu leczniczego?
Fragment:
Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Niewątpliwie zatem ww. działania podejmowane w ramach usług masażu leczniczego na rzecz konkretnego pacjenta służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Biorąc (...)
2015
20
gru

Istota:
Usługi świadczone w ramach prowadzonego SPA polegające na wykonywaniu masaży – leczniczego, relaksacyjnego i klasycznego – służące profilaktyce, przywracaniu bądź poprawie zdrowia, wykonywane przez fizjoterapetów, będą zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Natomiast ww. usługi masażu wykonywane przez masażystów, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji uprawniających do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19c ustawy o VAT, będą podlegały opodatkowaniu według podstawowej 23% stawki VAT.
Fragment:
(...) rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra.
2015
25
sie

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT wykonywanych zabiegów świadczonych przez fizjoterapeutę.
Fragment:
Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje prowadzić działalność w zakresie fizjoterapii. W chwili obecnej firma zajmuje się organizacją zajęć sportowych na pływalniach. Planowana działalność nie będzie wykonywana w formie zakładu opieki zdrowotnej.
2015
15
mar

Istota:
Zwolnienie z podatku usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez zatrudnionego rehabilitanta.
Fragment:
Zwrócić ponadto należy uwagę, że według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną (inaczej leczniczą), społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem; fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Niewątpliwie zatem działania podejmowane w ramach rehabilitacji służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W omawianej sprawie Wnioskująca wskazała, że usługi rehabilitacyjne, które zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności, wykonywane będą przez zatrudnionego przez nią rehabilitanta posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
2015
15
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.