IPPB4/4511-858/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie, wypłacane na podstawie Regulaminu, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-858/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. przychody ze stosunku pracy
 2. regulamin
 3. rekompensaty
 4. zadośćuczynienie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia w formie rekompensaty wypłaconej na podstawie regulaminu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia w formie rekompensaty wypłaconej na podstawie regulaminu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych <dalej: pdof>. Wnioskodawca jest członkiem kadry zarządzającej, prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polskiego rezydenta podatkowego <dalej: Pracodawca lub Spółka>. Nie jest wykluczone, że aktualni właściciele Spółki podejmą decyzję o sprzedaży lub innej formie odpłatnego zbycia 100% udziałów posiadanych w Spółce na rzecz podmiotu trzeciego, zewnętrznego inwestora, niepowiązanego ze Spółką czy jej aktualnymi wspólnikami <dalej: Nowy Wspólnik>. Zmiana właściciela nie będzie w żaden sposób uzależniona od decyzji Wnioskodawcy. Wspólnicy Pracodawcy godzą się z tym, że zmiana właściciela może wiązać się z istotnym obniżeniem komfortu pracy Wnioskodawcy i innych członków kadry zarządzającej Spółki. Dodatkowo, wspólnicy Pracodawcy zdają sobie sprawę, że Nowy Wspólnik może dążyć do zmiany aktualnych warunków pracy lub płacy członków zarządu spółki i prokurentów, proponując tym osobom mniej korzystne warunki pracy lub płacy albo nawet rozwiązując umowy o pracę z wybranymi członkami zarządu i prokurentami.

W związku z powyższym, rozważane jest wprowadzenie w Spółce dla kadry zarządzającej Spółki (członków zarządu i prokurentów) programu odszkodowań i rekompensat (zadośćuczynień) związanych z pogorszeniem warunków/komfortu pracy z powodu ewentualnego nabycia udziałów Pracodawcy przez Nowego Wspólnika, w tym także w zakresie ewentualnej zmiany (pogorszenia) warunków pracy i płacy i rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Program będzie miał formę regulaminu obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy <dalej: Regulamin>.

Regulamin będzie wyznaczał zasady wypłacenia przez Spółkę na rzecz danego członka kadry zarządzającej (w tym Wnioskodawcy) określonego zadośćuczynienia (w tym sposób obliczania zadośćuczynienia, o ile nie zostanie ono określone w konkretnej kwocie) w przypadku nabycia udziałów Spółki przez Nowego Wspólnika, zmiany (pogorszenia) warunków pracy lub płacy tego członka zarządu po zmianie właściciela Pracodawcy albo podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z tym członkiem kadry zarządzającej z przyczyn go niedotyczących , również po zmianie właściciela Pracodawcy. Trwałość (nienaruszalność) tego programu po zbyciu udziałów Spółki do Nowego Wspólnika może być jednym z warunków zbycia udziałów w Spółce do Nowego Wspólnika.

Wypłacone zadośćuczynienie będzie miało na celu zrekompensowanie Wnioskodawcy negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnej zmiany właściciela Pracodawcy, jak też wynikających ewentualnej z decyzji o zmianie (pogorszeniu) warunków pracy i płacy Wnioskodawcy, czy rozwiązaniu umowy o pracę z Wnioskodawcą. W Regulaminie zostaną określone zasady i warunki powstania obowiązku wypłaty zadośćuczynienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie, wypłacane na podstawie Regulaminu, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane zadośćuczynienie będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl zaś art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie jednak do art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

W opinii Wnioskodawcy, zadośćuczynienie może być wypłacone na podstawie Regulaminu, który zostanie wprowadzony stosownie do Kodeksu pracy. Wysokość zadośćuczynienia zostanie określona bezpośrednio w Regulaminie (jako kwota lub sposób jej obliczania).

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione zostaną zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten wskazuje bowiem, że wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z regulaminów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Zgodnie zaś z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Co więcej, wypłata zadośćuczynienia wynikającego z wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu, w związku ze zmianą właściciela pracodawcy, czy rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-881/14/BD.

Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie będzie zwolnione od pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są ,,otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Nowe brzmienie przepisu – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie natomiast z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem kadry zarządzającej, prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polskiego rezydenta podatkowego <dalej: Pracodawca lub Spółka>. Rozważane jest wprowadzenie w Spółce dla kadry zarządzającej Spółki (członków zarządu i prokurentów) programu odszkodowań i rekompensat (zadośćuczynień) związanych z pogorszeniem warunków/komfortu pracy z powodu ewentualnego nabycia udziałów Pracodawcy przez Nowego Wspólnika, w tym także w zakresie ewentualnej zmiany (pogorszenia) warunków pracy i płacy i rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Program będzie miał formę regulaminu obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy <dalej: Regulamin>. Regulamin będzie wyznaczał zasady wypłacenia przez Spółkę na rzecz danego członka kadry zarządzającej (w tym Wnioskodawcy) określonego zadośćuczynienia (w tym sposób obliczania zadośćuczynienia, o ile nie zostanie ono określone w konkretnej kwocie) w przypadku nabycia udziałów Spółki przez Nowego Wspólnika, zmiany (pogorszenia) warunków pracy lub płacy tego członka zarządu po zmianie właściciela Pracodawcy albo podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z tym członkiem kadry zarządzającej z przyczyn go niedotyczących, również po zmianie właściciela Pracodawcy. Wypłacone zadośćuczynienie będzie miało na celu zrekompensowanie Wnioskodawcy negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnej zmiany właściciela Pracodawcy, jak też wynikających ewentualnej z decyzji o zmianie (pogorszeniu) warunków pracy i płacy Wnioskodawcy, czy rozwiązaniu umowy o pracę z Wnioskodawcą.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który to przepis na mocy art. 14 ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tego tytułu od 1 stycznia 2014 r. Skoro bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, otrzyma zadośćuczynienie w formie rekompensaty wypłacane na podstawie Regulaminu, obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy, to spełniona zostanie w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten w nowym brzmieniu wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie w formie rekompensaty będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wysokość i zasady wypłaty przedmiotowego zadośćuczynienia zostały określone w regulaminie obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.