IPPB4/4511-1123/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Zadośćuczynienia wypłaconego pracownikom na podstawie Regulaminu?
IPPB4/4511-1123/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. płatnik
 3. regulamin
 4. wypłata
 5. zadośćuczynienie
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data nadania 5 listopada 2015 r., data wpływu 6 listopada 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 2 listopada 2015 r. Nr IPPB4/4511-1123/15-2/JK (data nadania 2 listopada 2015 r., data doręczenia 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom zadośćuczynienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom zadośćuczynienia.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 2 listopada 2015 r. Nr IPPB4/4511-1123/15-2/JK (data nadania 2 listopada 2015 r., data doręczenia 4 listopada 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data nadania 5 listopada 2015 r., data wpływu 6 listopada 2015 r.) Spółka uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm. - dalej: Kodeks pracy). W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników, Spółka jest obowiązana jako płatnik do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: pdof). Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Spółki określa regulamin wynagradzania (dalej: Regulamin), opracowany i wdrożony na podstawie art. 772 Kodeksu pracy. Pracownicy Spółki nie są objęci zakładowym (ponadzakładowym) układem zbiorowym pracy. Spółka planuje wprowadzenie zmian do Regulaminu, które będą stanowiły podstawę prawną do przyznania i ustalenia pracownikowi, w związku z doznanym przez niego uszczerbkiem niemajątkowym, zadośćuczynienia pieniężnego (dalej: Zadośćuczynienie). Wypłata Zadośćuczynienia będzie miała na celu wyrównanie uszczerbku niemajątkowego, jakiego pracownik doznał w następstwie zmiany przez Spółkę warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, w związku ze zwolnieniem z pracy bądź w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron. Z uwagi na okoliczność powstania uszczerbku niemajątkowego, jak również charakter naruszonego dobra osobistego pracownika, wysokość Zadośćuczynienia będzie podlegała indywidualnemu ustaleniu przez Spółkę. Regulamin będzie określał maksymalną kwotę Zadośćuczynienia.

W uzupełnieniu z dnia 5 listopada 2015 r. (data nadania 5 listopada 2015 r., data wpływu 6 listopada 2015 r.) doprecyzowano, że zadośćuczynienie nie stanowi odprawy pieniężnej, której wysokość i zasady ustalania wynikają z Regulaminu. Jednocześnie Spółka podkreśliła, że zadośćuczynienie, stanowi świadczenie, którego wypłata ma na celu wyrównanie uszczerbku niemajątkowego, jakiego pracownik doznał w przypadkach wymienionych powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Zadośćuczynienia wypłaconego pracownikom na podstawie Regulaminu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Zadośćuczynienia wypłaconego pracownikom na podstawie Regulaminu.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - dalej updof), osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Tym samym, zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, znajduje zastosowanie do otrzymanych odszkodowań (zadośćuczynień), jeżeli:

 • ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, lub
 • ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, oraz
 • nie stanowią one odszkodowań lub zadośćuczynień wprost wymienionych w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ilekroć w Kodeksie jest mowa o prawie pracy rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, jednym ze źródeł prawa pracy są regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Za taki regulamin niewątpliwie może zostać uznany regulamin wynagradzania, o którym mowa w art. 772 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, regulamin wynagradzania określa bowiem prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie warunków wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Tym samym, w świetle definicji zawartej w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, Regulamin obowiązujący w Spółce, przyjęty na podstawie art. 772 Kodeksu pracy, może być uznany za źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

W konsekwencji, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, uzasadniające zwolnienie z opodatkowania kwot Zadośćuczynienia wypłacanego przez Spółkę na podstawie postanowień Regulaminu. Wniosek ten potwierdzają następujące okoliczności:

 • Regulamin będzie określał w jakich okolicznościach pracownikowi może zostać przyznane i ustalone Zadośćuczynienie,
 • Zadośćuczynienie będzie miało na celu wyrównanie uszczerbku niemajątkowego, poniesionego przez pracownika w związku z działaniami Spółki jako pracodawcy,
 • Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy,
 • wypłacone Zadośćuczynienie nie będzie stanowiło świadczenia, które zostało wskazane w wyjątkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynień, których obowiązek wypłaty wynika z przyjętych przez pracodawcę regulaminów wynagradzania, znajduje, potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych na gruncie aktualnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, obowiązującego od 4 października 2014 r.

Przykładowo, w interpretacji z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr IPPB4/415-825/14-3/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, „Skoro bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie Regulaminu Pracy i Zakładowego Regulaminu Wynagradzania, które obowiązują w Spółce, to spełniona zostanie w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) Reasumując, wypłacone przez Wnioskodawcę odszkodowanie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wysokość i zasady wypłaty przedmiotowego odszkodowania zostały określone w Zakładowym Regulaminie Wynagradzania. Spółka natomiast jako płatnik nie będzie obowiązana do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr IBPBII/1/415-881/14/BD.

Podsumowując, Spółka nie będzie obowiązana do obliczenia i poboru zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego na rzecz pracownika Zadośćuczynienia, ponieważ będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.