ILPB2/4511-1-733/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB2/4511-1-733/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. regulamin
 2. zadośćuczynienie
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko. przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza podjąć zatrudnienie w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”), w której będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego.
 2. W Spółce istnieje regulamin dotyczący rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: „Regulamin”). Regulamin został wprowadzony na podstawie postanowień ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192 – tekst jednolity) oraz Kodeksu pracy.
 3. Zgodnie z Regulaminem pracownikowi, z którym w wyniku ewentualnej decyzji nowego inwestora w Spółce, zostanie rozwiązana umowa o pracę, będzie wypłacone zadośćuczynienie z tego tytułu (dalej: „Zadośćuczynienie”). Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie negatywnych skutków takiej decyzji. W Regulaminie zostały określone zasady i warunki powstania obowiązku wypłaty Zadośćuczynienia w przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 4. W przypadku zatrudnienia w Spółce Wnioskodawcy, Regulamin będzie miał zastosowanie również do Wnioskodawcy, jako pracownika Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy w trakcie zatrudnienia w Spółce Wnioskodawca otrzyma Zadośćuczynienie, wypłacone na podstawie Regulaminu, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy w trakcie zatrudnienia w Spółce Zainteresowany otrzyma Zadośćuczynienie, wypłacone na podstawie Regulaminu, dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie.

 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 2. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem:
  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.
 3. Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że zasady wypłaty Zadośćuczynienia są ustalone w Regulaminie, który został wprowadzony przez Spółkę stosownie do postanowień ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz Kodeksu pracy. Co więcej, wysokość Zadośćuczynienia została określona bezpośrednio w Regulaminie.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione zostaną zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten wskazuje bowiem, że wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z regulaminów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy – Kodeks pracy.
 5. Zgodnie zaś z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 6. Co więcej, wypłata Zadośćuczynienia wynikającego z obowiązującego u pracodawcy Regulaminu, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.
 7. Należy podkreślić, że prawidłowość zastosowania zwolnienia z opodatkowania pdof do kwot Zadośćuczynienia, które będą wypłacane przez Spółkę na podstawie Regulaminu, znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 czerwca 2015 r., wydanej na wniosek Spółki, jako płatnika, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. (...)).
 8. Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia (odszkodowania) przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało potwierdzone również w innych interpretacjach indywidualnych, w tym w np. indywidualnej interpretacji podatkowej Dyrektora IS w Katowicach z 30 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-881/14/BD oraz indywidualnej interpretacji podatkowej Dyrektora IS w Warszawie z 20 stycznia 2015 r., sygn. IPPB4/415-839/14-3/JK2.
 9. Podsumowując, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w trakcie zatrudnienia w Spółce Zadośćuczynienia, wypłaconego na podstawie Regulaminu, dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż Zadośćuczynienie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.