Regulamin | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to regulamin. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
cze

Istota:

Czy kwota rekompensaty i odprawy otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, ustalone na podstawie Regulaminu Dobrowolnych Odejść, korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof?

Fragment:

Jednocześnie pracownicy odchodzący z pracy na podstawie Regulaminu PDO składali oświadczenia, że otrzymane świadczenia wyczerpują wszelkie roszczenia pracownika wobec pracodawcy wynikające ze stosunku pracy. Regulamin w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników zatrudnionych w Spółce z o.o. na 2014 r. miał zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Regulamin ten określał prawa pracowników przystępujących do tego programu oraz obowiązki pracodawcy związane z akceptacją tegoż przystąpienia. Zatem zgodnie z art. 9 § 1 ustawy Kodeksu pracy, jako regulamin określający prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w swych postanowieniach korzystniejszy niż przepisy ustaw, aktów wykonawczych oraz układów i porozumień zbiorowych (spełnia wymagania art. 9 § 3 Kodeksu pracy), stanowi źródło prawa pracy, gdyż regulamin i statuty są wymienione w hierarchii źródeł prawa pracy w Kodeksie pracy. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy kwoty rekompensat otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, określonych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu w wysokości 53.902,44 zł i 24.720,00 zł, korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2016
24
maj

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe (Porozumienie - PDO).

Fragment:

Stworzył Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść oraz zawarł porozumienie z Wnioskodawczynią rozwiązujące umowę o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa art. 9 § 1 ustawy kodeks pracy. Powyższy dokument określa wprost zasady ustalania otrzymanego świadczenia. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że: Świadczenie opisane we wniosku otrzymała na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść. Dokument ten określa wprost zasady ustalania otrzymanego świadczenia i stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodek pracy. Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść określa, że wskazane we wniosku świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy (warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę) stanowi zatem zadośćuczynienie. Świadczenie pieniężne otrzymane na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść nie jest określoną w prawie pracy odprawą i nie jest odszkodowaniem z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Świadczenie pieniężne otrzymane na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść nie jest odprawa pieniężną wypłaconą na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

2016
11
maj

Istota:

Czy wartość rekompensat otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu w wysokości 21.500,00 zł i 22.020,00 zł korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, jako regulamin określający prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w swych postanowieniach korzystniejszy niż przepisy ustaw, aktów wykonawczych oraz układów i porozumień zbiorowych (spełnia wymagania art. 9 § 3 Kodeksu pracy), stanowi źródło prawa pracy, gdyż regulaminy i statuty są wymieniane w hierarchii źródeł prawa pracy w Kodeksie pracy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kwoty rekompensat otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu w wysokości 21.500,00 zł i 22.020,00 zł korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymane rekompensaty stanowiły rodzaj odszkodowania za utracone przyszłe wynagrodzenia, jak i zadośćuczynienie za stres i inne uciążliwości związane z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach Regulaminu w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników. Wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie porozumienia opartego o tenże regulamin, z którego wprost wynikają wysokość i zasady ustalania ww.

2016
11
maj

Istota:

Czy wartość rekompensat otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu w wysokości 4.300,00 zł i 19.920,00 zł korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, jako regulamin określający prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w swych postanowieniach korzystniejszy niż przepisy ustaw, aktów wykonawczych oraz układów i porozumień zbiorowych (spełnia wymagania art. 9 § 3 Kodeksu pracy), stanowi źródło prawa pracy, gdyż regulaminy i statuty są wymieniane w hierarchii źródeł prawa pracy w Kodeksie pracy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kwoty rekompensat otrzymanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu w wysokości 4.300,00 zł i 19.920,00 zł korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymane rekompensaty stanowiły rodzaj odszkodowania za utracone przyszłe wynagrodzenia, jak i zadośćuczynienie za stres i inne uciążliwości związane z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach Regulaminu w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników. Wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie porozumienia opartego o tenże regulamin, z którego wprost wynikają wysokość i zasady ustalania ww.

2016
1
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe (Regulamin – rekompensata, odprawa).

Fragment:

Wszystkie świadczenia odszkodowawcze opisane we wniosku wynikają z Regulaminu Dobrowolnych Odejść obowiązującego wówczas u pracodawcy. Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, tj. określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy u pracodawcy (poza wyższą kadrą menedżerską) i został wprowadzony do stosowania w drodze zarządzenia jako wewnętrzny akt prawny. Zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść świadczenia otrzymywane z tego Programu nie odnosiły się do skrócenia okresu wypowiedzenia. Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie porozumienia stron. Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść z żadnej części nie odwoływał się do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, dlatego można uznać, iż wskazane powyżej przepisy nie mają zastosowania do Jego sytuacji. Otrzymane świadczenia wynikają z zawartego porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy o pracę; porozumienia można uznać za umowę. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2016
22
mar

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe (Regulamin – rekompensata, odprawa).

Fragment:

Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść przewidywał następujące świadczenia: odprawa na zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników zgodnie z § 5 ust. 2 i 5 Regulaminu, rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę uzależniona od stażu pracy u Pracodawcy określona w § 5 ust. 3 Regulaminu, dodatkowa rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę, obliczana zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę zostały wypłacone w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku świadczeń płacowych i szkody w postaci otrzymania niższej emerytury w przyszłości. Według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę świadczenia płacowe składały się: wynagrodzenia zasadniczego, premii i nagród regulaminowych, świadczenia Barbórkowego (wypłacanego z okazji święta branżowego), nagrody jubileuszowej, innych świadczeń okolicznościowych, np. nagrody świąteczne, nagroda roczna z zysku, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, np. wczasy pod gruszą. Wszystkie świadczenia odszkodowawcze opisane we wniosku wynikają z Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść obowiązującego wówczas u Pracodawcy. Regulamin Dobrowolnych Odejść jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks Pracy, tj. określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy u pracodawcy. Regulamin skierowany był do wszystkich pracowników pracodawcy (poza wyższą kadrą managerską) i wprowadzony do stosowania w drodze zarządzenia jako wewnętrzny akt prawny.

2016
19
sty

Istota:

Czy rekompensaty pieniężne określone w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) stanowi, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro – jak wskazuje Wnioskodawca – otrzymane świadczenie stanowiło rodzaj odszkodowania i zadośćuczynienia, którego wysokość wynikała wprost z Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść będącego źródłem prawa pracy, to spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego wartość wskazanych we wniosku rekompensat pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy na podstawie § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu korzysta z ww. zwolnienia przedmiotowego. Końcowo wskazać należy, że wydając na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną organ podatkowy opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w związku z czym nie prowadzi postępowania dowodowego. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

2016
15
sty

Istota:

Czy wartość świadczenia określonego na podstawie wskazanego Regulaminu Zwolnień Grupowych powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Regulaminu, jak również odprawy przewidzianej przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że zasady ustalania otrzymanego przez Wnioskodawczynię świadczenia wynikały wprost z postanowień Regulaminu Zwolnień Grupowych (§ 5 Regulaminu). Regulamin ten określał zasady rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz wysokość i zasady wypłaty świadczeń. Pomimo, że w Regulaminie nie nazwano świadczeń literalnie jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie, to taką rolę i taki charakter one niewątpliwie pełniły. Zwalniany pracownik otrzymał świadczenie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłacone świadczenie miało na celu zadośćuczynić pracownikowi stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Jednoznacznie wskazuje na to § 13 Regulaminu, który stanowi, że pracownik, który rozwiąże umowę o pracę na warunkach opisanych w Regulaminie nie będzie mógł podjąć ponownie zatrudnienia u pracodawcy i innych pracodawców wchodzących w skład Grupy Kapitałowej; w przypadku podjęcia takiego zatrudnienia, pracownik zobowiązany byłby do zwrotu otrzymanych świadczeń.

2016
14
sty

Istota:

Czy wartość świadczenia określonego na podstawie wskazanego Regulaminu Zwolnień Grupowych powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) ustalił zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w formie Regulaminu Zwolnień Grupowych (dalej zwany Regulaminem). Regulamin został zawarty na czas określony do dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin określał zasady rozwiązania stosunków pracy poprzez zawarcie obustronnych porozumień oraz zasady i wysokość wypłaty świadczeń z tego tytułu. Zgodnie z zasadami powyższego Regulaminu oraz postanowieniami porozumienia rozwiązującego umowę o pracę Wnioskodawczyni zostało naliczone świadczenie w wysokości 135.000,12 zł brutto. Wypłata nastąpi w 18 ratach zgodnie z porozumieniem. Wnioskodawczyni wskazała, że z treści § 11 pkt 3 ww. Regulaminu wynika, iż: otrzymanie przez pracownika świadczeń przewidzianych postanowieniami Regulaminu wyłącza jego prawo oraz zwalnia pracodawcę z zobowiązań do wypłaty jakichkolwiek świadczeń i odszkodowań przewidzianych przepisami prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego z tytułu tych samych okoliczności, w związku z którymi wypłacono świadczenie przewidziane postanowieniami Regulaminu, jak również odprawy przewidzianej przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że zasady ustalania otrzymanego przez Wnioskodawczynię świadczenia wynikały wprost z postanowień Regulaminu Zwolnień Grupowych (§ 5 Regulaminu).

2016
14
sty

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego świadczenia (Regulamin Zwolnień Grupowych).

Fragment:

Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) ustalił zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w formie Regulaminu Zwolnień Grupowych. Regulamin został zawarty na czas określony do dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin określał zasady rozwiązania stosunków pracy poprzez zawarcie dwustronnych porozumień oraz zasady i wysokość wypłaty świadczeń z tego tytułu. Zasady ustalania otrzymanego przez Wnioskodawczynię świadczenia wynikały wprost z postanowień Regulaminu Zwolnień Grupowych (§ 5 Regulaminu). Regulamin ten określał zasady rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz wysokość i zasady wypłaty świadczeń. Regulaminie nie nazwano świadczeń literalnie jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie, to taką rolę i taki charakter one niewątpliwie pełniły. Zwalniany pracownik otrzymał świadczenie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłacone świadczenie miało na celu zadośćuczynić pracownikowi stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Jednoznacznie wskazuje na to § 13 Regulaminu, który stanowi, że pracownik, który rozwiąże umowę o pracę na warunkach opisanych w Regulaminie nie będzie mógł podjąć ponownie zatrudnienia u pracodawcy i innych pracodawców wchodzących w skład Grupy Kapitałowej; w przypadku podjęcia takiego zatrudnienia, pracownik zobowiązany byłby do zwrotu otrzymanych świadczeń.