Regon | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to regon. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury nie posiadającej numeru NIP podatnika?

Fragment:

(...) stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Tak sformułowany przepis oznacza, że prócz tych elementów wystawca może zawrzeć na fakturze każdą dowolną informację, w tym także numer REGON nabywcy. Natomiast podstawowy warunek uzależniający prawo do odliczenia podatku naliczonego zawarty jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług. Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?

Fragment:

(...) dyplomatycznym i urzędom konsularnym oraz członkom personelu - tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy. Powyższe oznacza, że informacja dotycząca numeru REGON może zostać zawarta na fakturze, nie mniej jednak podanie numeru NIP jest obligatoryjne (poza wyżej wymienionymi wyjątkami). Nieprawidłowości w wystawianych przez podatników fakturach VAT można usunąć poprzez wystawienie faktury korygującej, o której mowa w § 16 i 17 powyższego rozporządzenia. Zgodnie z w/w przepisem fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez dokumentami, czyli NIP oraz REGON?

Fragment:

(...) Wnioskodawca w 2005 r. Rozpoczął prowadzenie działalności w spółce cywilnej XXXX - YYYY S.C. Urząd Statystyczny zgodnie ze złożonym przez podatnika wnioskiem,w wydanym REGONIE jako przedsiębiorce wpisał XXXX - YYYY S.C. Pierwszy Urząd Skarbowy nadając NIP wpisał również powyższą nazwę. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez tymi dwoma dokumentami, czyli NIP oraz REGON? Podatnik stoi na stanowisku, iż zgodnie z dokumentami REGON oraz NIP powinien używać na fakturach VAT tylko takich nazw jakie są na w/w dokumentach, czyli XXXX - YYYY S.C. Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z powyższym stanowiskiem, jeżeli stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatkuod towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiemod towarów i usług podlegają czynności określone w art. 5. Zgodnie z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupionego środka trwałego przed otrzymaniem numeru NIP, posługując się przy transakcji zakupu numerem REGON?

Fragment:

(...) 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.) określa elementy, które faktura co najmniej powinna zawierać. Takie sformułowanie oznacza, że prócz tych elementów wystawca może zawrzeć na fakturze każda dowolną informację, w tym także numer REGON nabywcy. Przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktu podania przez podatnika numeru NIP, tym samym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupu środka trwałego na ogólnych zasadach opisanych w art. 86-90 ustawy o VAT. W związku z powyższym jeżeli zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi i nie został wymieniony w art. 88 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dokonaniu odrębnych wpisów przez małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą bez zawierania spółki cywilnej oraz uzyskanie przez każdego z nich oddzielnego numeru REGON z zaznaczeniem w dokumentach rejestrowych, że jest to kontynuacja zarejestrowanej wcześniej działalności gospodarczej możliwa będzie kontynuacja takiej działalności z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego i prowadzenia rozliczeń podatkowych na dotychczasowych zasadach (deklaracja VAT z numerem NIP współmałżonka będącego podatnikiem VAT) i dwa PIT-5 dla każdego ze współmałżonków, i na jakich formularzach należy dokonać aktualizacji danych o zmianie numerów wpisów i numerów REGON oraz jaki dokument rejestracyjny w zakresie podatku VAT ma złożyć małżonek, który dotychczas nie był podatnikiem VAT, a będzie przedsiębiorcą posiadającym odrębny numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i oddzielny numer w systemie REGON.

Fragment:

(...) działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W związku z powyższym nie będzie już możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków. Wobec powyższego małżonek, który otrzyma zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz nowy wpis z organu prowadzącego rejestr lub ewidencję zobowiązany jest zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142, poz. 702 z późn. zm.) dokonać aktualizacji danych na formularzu NIP-1 przeznaczonym dla osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 68 ust.2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej we wpisie drugiego (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez podatnika usług:
aktorskich,
realizacji i prezentacji spektakli teatralnych, programów estradowych, koncertów,w zakresie oświetlenia i nagłaśniania imprez,
projektowaniu i wykonywaniu elementów scenografii,
projektowaniu i szyciu kostiumów,
W/w działalność została zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny jako „artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 9231 G”

Fragment:

(...) Wątpliwość podatnika budzi, czy w/w czynności świadczone przez podatnika należy traktować jako całość i kwalifikować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w świetle powyższego zauważa, że przedłożone w/w zaświadczenie REGON powołujące Polską Klasyfikację Działalności wg PKD nie jest właściwą klasyfikacją dla potrzeb podatku od towarów i usług niezbędną do określenia prawidłowego opodatkowania danej usługi podatkiem od towarów i usług . Zaklasyfikowanie wykonywanych przez podatnika w/w czynności do odpowiedniej grupy usług winno nastąpić poprzez klasyfikację wydaną na podstawie przepisów o statystyce publicznej z podaniem symbolu PKWi U /Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług/. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) – usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (...)