ILPB3/4510-1-476/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK.
ILPB3/4510-1-476/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. przychód
 3. refundacja
 4. środek łączności
 5. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Sp. z o. o. pełni rolę Pośrednika Finansowego w ramach inicjatywy J. (instrumenty zwrotne) współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Rola Pośrednika realizowana jest na podstawie umowy operacyjnej zawartej z Menadżerem Funduszu Powierniczego J. - Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z zapisami ww. umowy, Pośrednikowi przysługuje prawo do refundacji przez Menadżera faktycznie poniesionych kosztów zarządzania.

Procedura refundacji przebiega następująco:

 1. Pośrednik składa wniosek o refundację kosztów kwartalnie do 14 dnia następnego miesiąca uwzględniając faktycznie poniesione koszty w danym kwartale;
 2. Menadżer przyjmuje wniosek, dokonuje weryfikacji i wzywa Pośrednika do wyjaśnień lub uzupełnień / wypłaca środki (30-90 dni) / uznaje koszt jako niekwalifikowany i nie wypłaca środków.

Pośrednik w ciężar kosztów operacyjnych (rodzajowych) uznaje koszt w momencie wystawienia dokumentu kosztowego - faktury, tj. w dniu poniesienia kosztu. Poniesione koszty są związane z przychodami i zabezpieczeniem źródła przychodu Spółki. Wnioskodawca zaznaczył, że nie wie czy wszystkie poniesione koszty zostaną zrefundowane. Informację taką uzyskuje w piśmie od BGK o akceptacji refundacji kosztów.

Problem pojawia się na przełomie okresu obrachunkowego, gdyż refundacja kosztów poniesionych przez pośrednika w IV kwartale danego roku odbędzie się w I lub II kwartale roku następnego, tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego i po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta.

Refundacja kosztów będzie odbywać się cyklicznie kwartalnie przez okres około 5-6 lat.

Pismem uzupełniającym z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ) Wnioskodawca wskazał, co następuje.

Termin otrzymania środków.

Zgodnie z zapisami umowy operacyjnej procedura refundacji przebiega następująco:

 1. Pośrednik składa wniosek o refundację kosztów kwartalnie do 14 dnia następnego miesiąca uwzględniając faktycznie poniesione koszty w danym kwartale.
 2. Menadżer przyjmuje wniosek, dokonuje weryfikacji i wzywa Pośrednika do wyjaśnień / uzupełnień. Po dokonaniu uzupełnień otrzymuje pismo informujące o uznaniu kosztów jako kwalifikowane i wydaniu dyspozycji przekazania środków lub uznaniu jako niekwalifikowane i wstrzymaniu refundacji (30-90 dni od dnia złożenia sprawozdania / uzupełnień).
 3. Po otrzymaniu pisma informującego o akceptacji refundacji kosztów, Pośrednik w okresie do dwóch tygodni otrzymuje stosowny przelew na rachunek bankowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ).

Czy refundacja kosztów przez BGK jest przychodem podatkowym w momencie otrzymania pisma od MFP o akceptacji refundacji kosztów... Spółka zaznaczyła, że pismo o refundacji i refundacje kosztów za IV kwartał 2015 roku otrzyma w następnym roku podatkowym, tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego i czy refundacja ta będzie stanowić przychód w 2016 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, z datą poniesienia kosztów nie może rozpoznawać równocześnie przychodów, gdyż nie wie czy wszystkie koszty zostaną zrefundowane przez BGK. Dopiero otrzymanie pisma potwierdzającego kwotę refundacji pozwala kwalifikować ją do przychodów bilansowych i podatkowych. Tak więc Spółka uważa, że otrzymana refundacja za IV kwartał 2015 roku stanowić będzie przychód podatkowy i bilansowy w 2016 roku. Informację o akceptacji refundacji Spółka otrzyma w marcu, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca pełni rolę Pośrednika Finansowego w ramach inicjatywy J. (instrumenty zwrotne) współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Rola Pośrednika realizowana jest na podstawie umowy operacyjnej zawartej z Menadżerem Funduszu Powierniczego J. - Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z zapisami ww. umowy, Pośrednikowi przysługuje prawo do refundacji przez Menadżera faktycznie poniesionych kosztów zarządzania. Procedura refundacji przebiega następująco: Pośrednik składa wniosek o refundację kosztów kwartalnie do 14 dnia następnego miesiąca uwzględniając faktycznie poniesione koszty w danym kwartale. Menadżer przyjmuje wniosek, dokonuje weryfikacji i wzywa Pośrednika do wyjaśnień / uzupełnień. Po dokonaniu uzupełnień otrzymuje pismo informujące o uznaniu kosztów jako kwalifikowane i wydaniu dyspozycji przekazania środków lub uznaniu jako niekwalifikowane i wstrzymaniu refundacji (30-90 dni od dnia złożenia sprawozdania / uzupełnień). Po otrzymaniu pisma informującego o akceptacji refundacji kosztów, Pośrednik w okresie do dwóch tygodni otrzymuje stosowny przelew na rachunek bankowy.

Na gruncie tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji przedmiotowych kosztów przez Menadżera Funduszu Powierniczego J., tj. BGK.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

W związku z powyższym, otrzymana przez Wnioskodawcę jako Pośrednika Finansowego w ramach inicjatywy J. refundacja faktycznie poniesionych kosztów zarządzania od Menadżera Funduszu Powierniczego J., tj. Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi przychód podatkowy Spółki w dacie jej otrzymania. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane pieniądze stają się przychodem podatkowym w momencie ich wpływu na rachunek bankowy Spółki, gdyż od tego momentu Spółka może nimi swobodnie dysponować, a tym samym dochodzi do trwałego zwiększenia majątkowego po stronie Spółki. Otrzymanie przez Spółkę pisma od Menadżera Funduszu Powierniczego, tj. BGK informującego o akceptacji refundacji przedmiotowych kosztów nie pozwala kwalifikować ich w tym momencie do przychodów podatkowych Spółki.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Podsumowując, otrzymana przez Spółkę refundacja kosztów przez BGK jest przychodem podatkowym Spółki w momencie wpływu ww. środków na jej rachunek bankowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, otrzymana przez Wnioskodawcę w następnym roku podatkowym refundacja kosztów za IV kwartał 2015 roku będzie stanowić przychód podatkowy w 2016 roku.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się do momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK. Nie odniesiono się natomiast do kwestii dotyczącej momentu powstania przychodu bilansowego z tytułu ww. refundacji.

Należy bowiem zauważyć, że przedmiotem interpretacji indywidualnej nie może być kwestia stosowania przepisów regulujących sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

W myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast poprzez ustawy podatkowe, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.