Refundacja wywozowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refundacja wywozowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
13
kwi

Istota:

Czy kwoty refundacji wywozowych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

Refundacja wywozowa jest formą dopłaty, która pokrywa (częściowo lub w całości) różnicę między wysokością cen produktów na rynkach światowych i na rynku wewnętrznym UE. Mając na uwadze trzy poniższe aspekty, tj.: refundacje wywozowe mają charakter dopłat bezpośrednich, celem dopłat jest stabilizacja rynków (Wspólna Polityka Rolna UE), źródłem pochodzenia środków finansowych jest Unia Europejska, należy uznać, iż otrzymane przez Spółkę refundacje wywozowe spełniają wymogi określone w art. 17 ust. 1 pkt 36 cytowanej ustawy, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka otrzymuje refundacje wywozowe w związku z eksportem poza terytorium Unii Europejskiej mięsa wołowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć w ten sposób, iż wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają tylko te wydatki i koszty, które Spółka opłaciła środkami otrzymanymi z refundacji po jej otrzymaniu?

Fragment:

W związku z wywozem swoich produktów poza obszar Unii Europejskiej, Spółka otrzymuje refundacje wywozowe, które na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają zwolnieniu od podatku (stanowisko potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2008 r., sygn. lTPB3/423-337a/08/MT). W świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 omawianej ustawy, w sytuacji Wnioskodawcy, wydatkami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów będą zatem wydatki, które są sfinansowane bezpośrednio z refundacji wywozowych. Podejście takie potwierdzono w wydanej dla niego interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2008 r., sygn. ITPB3/423-337b/08/MT. Spółka ma jednak wątpliwości, jak - w omawianym przypadku - należy rozumieć pojęcie wydatku bezpośrednio sfinansowanego przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych, tj. refundacją wywozową. W jej opinii, wydatkami takimi mogą być wyłącznie wydatki poniesione po uzyskaniu refundacji wywozowych. Tylko wówczas mogą one zostać opłacone bezpośrednio środkami pieniężnymi uzyskanymi w ramach refundacji. Aby można było sfinansować (opłacić) coś bezpośrednio z określonych środków, niezbędne jest bowiem zachowanie sekwencji: otrzymanie (wpływ) środków; ich wydatkowanie (wypływ) na zapłatę za coś, za co jeszcze nie zapłacono.

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązującego w latach 2005 – 2006 refundacja wywozowa, o której mowa powyżej, jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Nr 42, poz. 386 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 102 z 17.4.1999, str. 11 ze zm.) oraz art. 1, art. 5 i art. 20 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywozowych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (Dz. Urz. WE L 172 z 5.7.2005, str. 24) otrzymuje refundacje wywozowe. Dotyczą one bezpośrednio eksportu płatków śniadaniowych poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Przedmiotem refundacji wywozowej jest cukier - jeden z surowców w produkcji płatków. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji rachunkowej. W załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) w pozycji B są wymienione Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. W przypadku produkcji płatków śniadaniowych na koszty te składa się Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, czyli pozycja B I w Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - o tych kosztach szerzej jest mowa w art. 34b ustawy o rachunkowości.

2011
1
cze

Istota:

Czy koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa jest kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązującego w latach 2005 – 2006 refundacja wywozowa, o której mowa powyżej, jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych... Czy koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa jest kosztem uzyskania przychodów... Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną. Zdaniem Wnioskodawcy, koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa (nazywana przez niego dotacją), jest kosztem uzyskania przychodów, gdyż nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśla ponadto, że nie można wiązać otrzymanych dotacji z kosztem sprzedanych produktów. Nie ma bezpośredniego powiązania momentu otrzymania refundacji z momentem sprzedaży eksportowej, której tytułem Spółka ubiega się o refundacje wywozowe. Najczęściej oba te zdarzenia mają miejsce w różnych latach podatkowych. Wniosek o przyznanie refundacji wywozowej jest bowiem sporządzany dopiero po dokonaniu sprzedaży, decyzja w tej sprawie jest wydawana znacznie później, a w jeszcze późniejszym okresie następuje faktyczny wpływ pieniędzy na konto Spółki.

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. refundacja wywozowa, o której mowa powyżej, jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Nr 42, poz. 386 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 102 z 17.4.1999, str. 11 ze zm.) oraz art. 1, art. 5 i art. 20 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywozowych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (Dz. Urz. WE L 172 z 5.7.2005, str. 24) otrzymuje refundacje wywozowe. Dotyczą one bezpośrednio eksportu płatków śniadaniowych poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Przedmiotem refundacji wywozowej jest cukier - jeden z surowców w produkcji płatków. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji rachunkowej. W załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) w pozycji B są wymienione Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. W przypadku produkcji płatków śniadaniowych na koszty te składa się Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, czyli pozycja B I w Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - o tych kosztach szerzej jest mowa w art. 34b ustawy o rachunkowości.

2011
1
cze

Istota:

Czy koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa jest kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. refundacja wywozowa, o której mowa powyżej, jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych... Czy koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa jest kosztem uzyskania przychodów... Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną. Zdaniem Wnioskodawcy, koszt sprzedanych produktów, z którymi związana jest przedmiotowa refundacja wywozowa (nazywana przez niego dotacją), jest kosztem uzyskania przychodów, gdyż nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśla ponadto, że nie można wiązać otrzymanych dotacji z kosztem sprzedanych produktów. Nie ma bezpośredniego powiązania momentu otrzymania refundacji z momentem sprzedaży eksportowej, której tytułem Spółka ubiega się o refundacje wywozowe. Najczęściej oba te zdarzenia mają miejsce w różnych latach podatkowych. Wniosek o przyznanie refundacji wywozowej jest bowiem sporządzany dopiero po dokonaniu sprzedaży, decyzja w tej sprawie jest wydawana znacznie później, a w jeszcze późniejszym okresie następuje faktyczny wpływ pieniędzy na konto Spółki.