Refundacja ceny leków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refundacja ceny leków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy apteka może rozliczać VAT należny w 100% ze sprzedaży leku refundowanego w momencie wydania i fiskalizacji a nie jak do tej pory w momencie otrzymania refundacji na rachunek bankowy firmy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2008r. (data wpływu 24 października 2008r.), uzupełnione pismem z dnia 16 stycznia 2009r. (data wpływu do BKIP w Płocku 21 stycznia 2009r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09 stycznia 2009r. nr IPPP1/443-1972/08-2/IG do uzupełnienia wniosku, otrzymane w dniu 13 stycznia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania VAT należnego w 100% ze sprzedaży leku refundowanego w momencie wydania i (...)

2011
1
maj

Istota:

Dot. obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dopłaty otrzymanej od NFZ za pośrednictwem firmy farmaceutycznej.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty w dniu 07.12.2006 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie 11.12.2006 r.) uzupełnionego w dniu 21.12.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dopłaty otrzymanej od NFZ za pośrednictwem firmy farmaceutycznej, działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe . Pismem przesłanym za pośrednictwem poczty w dniu 07.12.2006 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanej refundacji za leki sprzedawane w grudniu?

Fragment:

(...) są kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje sie dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację (...)”. Zatem, uwzględniając treść przytoczonego powyżej przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 updof oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, otrzymana przez aptekę refundacja ceny leków dotycząca leków sprzedanych w grudniu stanowi przychód w momencie jej otrzymania, tj. w styczniu - tym samym powiększa przychody w kolejnym roku podatkowym. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania refundacji za leki wpłacanej bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika (pyt. Nr 2) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W przedmiotowym wniosku Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A P, polegającą na sprzedaży leków i innych farmaceutyków. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdy refundacja przelewana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika, obrotem byłyby tylko kwoty sprzedaży bez kwot podlegających refundacji?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej zapytania: czy przy sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdy refundacja przelewana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika, obrotem byłyby tylko kwoty sprzedaży bez kwot podlegających refundacji (pyt. Nr 3) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe. Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy rozliczać sprzedaż refundowanych leków w przypadku gdy refundacjaz tytułuich sprzedaży jest przelewana na kontobankowe hurtowni farmaceutycznej, a nie na konto bankowe podatnika?

Fragment:

(...) Na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust. 4, ust. 21, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 28.08.2006 r., znak: I US-II/443/84/06/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Wnioskiem z dnia 20.06.2006 r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło sposobu rozliczania sprzedaży refundowanych leków, w przypadku gdy refundacja z tytułu ich sprzedaży jest przelewana na konto bankowe hurtowni farmaceutycznej, a nie na konto (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota 3,19 zł., będąca różnicą w ryczałtowej odpłatności za lek (tj. 3,20 zł.) a kwotą faktycznie pobieraną za sprzedaż leku (tj. 1 grosz) jest darowizną, która powinna być ewidencjonowana przez aptekę, a pacjent po otrzymaniu PIT-8C powinien uiścić należny podatek ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 22.11.2006 r. (uzupełnionego w dniu 06.12.2006 r.) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, żew związku z przedsięwzięciem konkurencyjnej apteki mieszczącej się w Staszowie, prowadzącej sprzedaż wybranych leków z odpłatnością ryczałtową 3,20 zł za 1 grosz, planuje Pan podjąć analogiczne działania w swoich aptekach, by móc sprostać konkurencji. W związku z rodzącymi się wątpliwościami w tym zakresie pyta Panczy kwota 3,19 zł, będąca różnicą w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu refundacji leków?

Fragment:

(...) Spółka prowadzi działalność handlową w formie apteki w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. Część sprzedaży dotyczy asortymentu, którego cena w części lub w całości jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku sprzedaży leku refundowanego pacjent płaci tylko część ceny, pozostała część refundowana jest przez NFZ na podstawie wniosku Apteki o refundację. Zdaniem wnioskodawcy, przychód podatkowy powstaje w momencie sprzedaży z wyjątkiem kwoty refundowanej przez NFZ. Refundacja stanowi przychód w dacie wpływu na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000r., ze zmianami) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (...). Datę powstania przychodu, (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży leków za pełną odpłatność oraz leków refundowanych przez NFZ.

Fragment:

(...) W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka prowadzi punkt apteczny, gdzie dokonuje sprzedaży leków, zarówno za pełną odpłatność, jak również tych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozliczeń z funduszem dokonuje dwa razy w miesiącu (od 1 do 15 dnia oraz od 16 dnia do końca każdego miesiąca). Zdaniem podatniczki podatek należny od sprzedanych leków powinien być rozliczany w dwóch częściach. Do sprzedaży odręcznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów, natomiast w odniesieniu do realizacji recept obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania refundacji z NFZ, tj. uznania rachunku bankowego podatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy określenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2004 r., uzupełnione oświadczeniem z dnia 15.07.2004 r. i kserokopią umowy o współpracy w zakresie zaopatrzenia ubezpieczonych w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) w sprawie określenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podst. art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Stosownie zaś do art.12 ust.3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się należne przychody choćby nie zostały (...)