Refundacja ceny leków | Interpretacje podatkowe

Refundacja ceny leków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refundacja ceny leków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy apteka może rozliczać VAT należny w 100% ze sprzedaży leku refundowanego w momencie wydania i fiskalizacji a nie jak do tej pory w momencie otrzymania refundacji na rachunek bankowy firmy?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2008r. (data wpływu 24 października 2008r.), uzupełnione pismem z dnia 16 stycznia 2009r. (data wpływu do BKIP w Płocku 21 stycznia 2009r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09 stycznia 2009r. nr IPPP1/443-1972/08-2/IG do uzupełnienia wniosku, otrzymane w dniu 13 stycznia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania VAT należnego w 100% ze sprzedaży leku refundowanego w momencie wydania i (...)
2011
1
lip

Istota:
Dot. obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dopłaty otrzymanej od NFZ za pośrednictwem firmy farmaceutycznej.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty w dniu 07.12.2006 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie 11.12.2006 r.) uzupełnionego w dniu 21.12.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dopłaty otrzymanej od NFZ za pośrednictwem firmy farmaceutycznej, działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe . Pismem przesłanym za pośrednictwem poczty w dniu 07.12.2006 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (...)
2011
1
maj

Istota:
Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanej refundacji za leki sprzedawane w grudniu?
Fragment:
(...) są kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje sie dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację (...)”. Zatem, uwzględniając treść przytoczonego powyżej przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 updof oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, otrzymana przez aptekę refundacja ceny leków dotycząca leków sprzedanych w grudniu stanowi przychód w momencie jej otrzymania, tj. w styczniu - tym samym powiększa przychody w kolejnym roku podatkowym. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania refundacji za leki wpłacanej bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika (pyt. Nr 2) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W przedmiotowym wniosku Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A P, polegającą na sprzedaży leków i innych farmaceutyków. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przy sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdy refundacja przelewana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika, obrotem byłyby tylko kwoty sprzedaży bez kwot podlegających refundacji?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej zapytania: czy przy sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdy refundacja przelewana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika, obrotem byłyby tylko kwoty sprzedaży bez kwot podlegających refundacji (pyt. Nr 3) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe. Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak należy rozliczać sprzedaż refundowanych leków w przypadku gdy refundacjaz tytułuich sprzedaży jest przelewana na kontobankowe hurtowni farmaceutycznej, a nie na konto bankowe podatnika?
Fragment:
(...) Na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust. 4, ust. 21, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 28.08.2006 r., znak: I US-II/443/84/06/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Wnioskiem z dnia 20.06.2006 r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło sposobu rozliczania sprzedaży refundowanych leków, w przypadku gdy refundacja z tytułu ich sprzedaży jest przelewana na konto bankowe hurtowni farmaceutycznej, a nie na konto (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy kwota 3,19 zł., będąca różnicą w ryczałtowej odpłatności za lek (tj. 3,20 zł.) a kwotą faktycznie pobieraną za sprzedaż leku (tj. 1 grosz) jest darowizną, która powinna być ewidencjonowana przez aptekę, a pacjent po otrzymaniu PIT-8C powinien uiścić należny podatek ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 22.11.2006 r. (uzupełnionego w dniu 06.12.2006 r.) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, żew związku z przedsięwzięciem konkurencyjnej apteki mieszczącej się w Staszowie, prowadzącej sprzedaż wybranych leków z odpłatnością ryczałtową 3,20 zł za 1 grosz, planuje Pan podjąć analogiczne działania w swoich aptekach, by móc sprostać konkurencji. W związku z rodzącymi się wątpliwościami w tym zakresie pyta Panczy kwota 3,19 zł, będąca różnicą w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu refundacji leków?
Fragment:
(...) Spółka prowadzi działalność handlową w formie apteki w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. Część sprzedaży dotyczy asortymentu, którego cena w części lub w całości jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku sprzedaży leku refundowanego pacjent płaci tylko część ceny, pozostała część refundowana jest przez NFZ na podstawie wniosku Apteki o refundację. Zdaniem wnioskodawcy, przychód podatkowy powstaje w momencie sprzedaży z wyjątkiem kwoty refundowanej przez NFZ. Refundacja stanowi przychód w dacie wpływu na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000r., ze zmianami) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (...). Datę powstania przychodu, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dot. podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży leków za pełną odpłatność oraz leków refundowanych przez NFZ.
Fragment:
(...) W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka prowadzi punkt apteczny, gdzie dokonuje sprzedaży leków, zarówno za pełną odpłatność, jak również tych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozliczeń z funduszem dokonuje dwa razy w miesiącu (od 1 do 15 dnia oraz od 16 dnia do końca każdego miesiąca). Zdaniem podatniczki podatek należny od sprzedanych leków powinien być rozliczany w dwóch częściach. Do sprzedaży odręcznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów, natomiast w odniesieniu do realizacji recept obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania refundacji z NFZ, tj. uznania rachunku bankowego podatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy określenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2004 r., uzupełnione oświadczeniem z dnia 15.07.2004 r. i kserokopią umowy o współpracy w zakresie zaopatrzenia ubezpieczonych w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) w sprawie określenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podst. art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Stosownie zaś do art.12 ust.3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się należne przychody choćby nie zostały (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.