Refundacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refundacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których koszt jest częściowo lub w całości refundowany przez Wnioskodawcę oraz obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym w znacznej części ze składek członków), przeznacza jego część na udzielanie swoim członkom dofinansowania (w formie refundacji) do kosztów uczestnictwa w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego na warunkach określonych w wewnętrznym akcie uchwalonym przez Wnioskodawcę - Regulaminie dofinansowania doskonalenia zawodowego. Zgodnie z tym Regulaminem warunkiem udzielenia przez Wnioskodawcę swojemu członkowi dofinansowania do kosztów doskonalenia zawodowego jest regularne opłacanie składek członkowskich przez co najmniej okres określony w tym Regulaminie. Zgodnie z tym Regulaminem członek Wnioskodawcy może w odniesieniu do określonych form szkolenia lub doskonalenia zawodowego otrzymać refundację 100 % kosztów uczestnictwa w formie szkolenia/ doskonalenia zawodowego, a w odniesieniu do innych form refundację tylko części (określonej Regulaminem) tych kosztów. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916), przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2 ust. 3), zaś członkowie tego samorządu są co do zasady obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską (art. 11 ust. 2 pkt 4). Ponadto, z tytułu przynależności do samorządu jego członkowie mają prawo do korzystania z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz właściwych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2).

2018
20
maj

Istota:

Skutki podatkowe organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C.

Fragment:

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 4 Regulaminu z funduszu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki: a) są wpisani do Rejestru Pielęgniarek i Położnych, b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, zaś nowi członkowie przez okres 2 lat i nie mają zaległości w płatności składek. Zatem stosownie do ww. postanowień Regulaminu osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek i położnych, prowadzonego przez Wnioskodawcę, mają prawo korzystać ze świadczeń określonych w tym Regulaminie dopiero po 36 bądź 24 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz OIPiP. Ponadto w postanowieniach § 5,6 i 7 Regulaminu wprowadzono pewne ograniczenia: refundacja kosztów dotyczy wyłącznie kosztów dydaktycznych, częstotliwości przyznania refundacji - przyznana może być jeden raz na 2 lata i tylko z tytułu jednej formy podnoszenia kwalifikacji, określono limity wysokości częściowej refundacji kosztów poszczególnych form kształcenia i doskonalenia. Obecnie Wnioskodawca wartość dofinansowania szkoleń, kursów organizowanych, finansowanych czy refundowanych uznaje za opodatkowane i wystawia członkom uczestniczącym w szkoleniach informacje PIT-8C.

2018
31
mar

Istota:

Skutki podatkowe organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C.

Fragment:

W związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę uczestnicy tych kursów, którymi są członkowie OIPiP otrzymują albo możliwość bezpłatnego uczestnictwa w danym kursie organizowanym przez OIPiP (pyt. 1) lub przez podmiot trzeci (pyt. 2), albo uczestnicy otrzymują refundację kosztów kursu w całości lub w części i, w takiej sytuacji OIPiP dokonuje refundacji kosztów w formie pieniężnej po uprzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z obowiązującym ich regulaminem (pyt. 3). Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w okolicznościach podanych we wniosku z uwagi na to, że członkowie samorządu nie otrzymują wprost pieniędzy, wartości pieniężnych ani też świadczeń w naturze (sytuacja opisana w pyt. 1,2) uczestnictwo w takich szkoleniach, może być wprost kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie. Również zwrot kosztów poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja opisana w pyt. 3) stanowi formę zapewnienia nieodpłatności lub częściowej nieodpłatności dla członków OIPiP i tutaj podobnie do czynienia mamy z pojęciem nieodpłatnego świadczenia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Definicja taka wypracowana została natomiast w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym wskazuje się, że pod pojęciem tym należy rozumieć: wszystkie zdarzenia prawne i zjawiska gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (tak m.in. w uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/2002 ONSA 2003/1 poz. 47, z dnia 16 października 2006 r.

2017
28
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania refundacji kosztów szkolenia.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym w znacznej części ze składek członków), przeznacza jego część na udzielanie swoim członkom dofinansowania (w formie refundacji) do kosztów uczestnictwa w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego na warunkach określonych w wewnętrznym akcie uchwalonym przez Wnioskodawcę - Regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków O. (zwany dalej „ Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego ”). Zgodnie z tym Regulaminem warunkiem udzielenia przez Wnioskodawcę swojemu członkowi dofinansowania do kosztów uczestnictwa w formach szkolenia i doskonalenia zawodowego jest regularne opłacanie składek członkowskich przez co najmniej okres określony w tym Regulaminie. Zgodnie z tym Regulaminem członek O. może w odniesieniu do określonych form szkolenia lub doskonalenia zawodowego otrzymać refundację 100 % kosztów uczestnictwa w formie szkolenia/ doskonalenia zawodowego, a w odniesieniu do innych form refundację tylko części (określonej Regulaminem) tych kosztów. Przenosząc powołane przepisy na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy położne i pielęgniarki, uczestniczą w szkoleniach lub innych formach dokształcania, których koszt jest im częściowo lub w całości refundowany ze składek dokonywanych przez te osoby, nie sposób przyjąć, iż w przedstawionej sytuacji uzyskują one jakiekolwiek przysporzenie swojego majątku.

2016
3
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK.

Fragment:

Po otrzymaniu pisma informującego o akceptacji refundacji kosztów, Pośrednik w okresie do dwóch tygodni otrzymuje stosowny przelew na rachunek bankowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ). Czy refundacja kosztów przez BGK jest przychodem podatkowym w momencie otrzymania pisma od MFP o akceptacji refundacji kosztów... Spółka zaznaczyła, że pismo o refundacji i refundacje kosztów za IV kwartał 2015 roku otrzyma w następnym roku podatkowym, tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego i czy refundacja ta będzie stanowić przychód w 2016 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, z datą poniesienia kosztów nie może rozpoznawać równocześnie przychodów, gdyż nie wie czy wszystkie koszty zostaną zrefundowane przez BGK. Dopiero otrzymanie pisma potwierdzającego kwotę refundacji pozwala kwalifikować ją do przychodów bilansowych i podatkowych. Tak więc Spółka uważa, że otrzymana refundacja za IV kwartał 2015 roku stanowić będzie przychód podatkowy i bilansowy w 2016 roku. Informację o akceptacji refundacji Spółka otrzyma w marcu, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2015
24
lut

Istota:

Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które to refundacje zmniejszają wartość początkową środków trwałych, od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które to refundacje zmniejszają wartość początkową środków trwałych, od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, refundacje na wyposażenie stanowisk pracy otrzymane przez Pana oraz przez Spółkę są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych. Z uwagi na powyższe nie ma Pan obowiązku uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez Spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód opodatkowany w roku 2014 r. Przychód nie powinien być zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Pana oraz przez Spółkę. Przedmiotowe refundacje jednak zmniejszają wartość początkową środków trwałych (zestaw spawalniczy oraz przecinarka do metalu), od której to wartości początkowej mowa w art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

2013
19
wrz

Istota:

Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca - Zakład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł w dniu 19 kwietnia 2011 r. umowę o refundacji kosztów w kwocie 19.000 zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego przez R. przeznaczonych na zakup środka trwałego. Wnioskodawca podał, że „ refundację Urząd Pracy przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla przyznawania bezrobotnemu oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz. 512) ”. Spółka zakupiła zgodnie z umową kamerę termowizyjną, na którą otrzymała refundację. W związku z powyższym do kosztów uzyskania za rok 2011 nie zaliczono odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych; jednocześnie nie zaliczono do przychodów z działalności gospodarczej refundacji w wysokości odpowiadającej wartości netto nabytych środków trwałych w kwocie netto 19.000 zł. Kwotę tą wykazano w CIT-8/0 za 2011 r. jako przychód zwolniony. Zabezpieczeniem zwrotu przez Spółkę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest bezwarunkowa gwarancja bankowa na 140% przyznanej refundacji, płatna na każde wezwanie Urzędu Pracy i obowiązująca do 31 grudnia 2013 r.

2013
30
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia podmiotu, po stronie którego powstanie przychód z tytułu otrzymanych z NFZ refundacji.

Fragment:

Niezależnie bowiem od faktu, iż, co do zasady, przychód z tytułu zbycia towaru handlowego powstaje w momencie jego zbycia (wydania towaru), to w przypadku refundacji części ceny tego towaru przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie otrzymania tej refundacji. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, w związku z którymi otrzymuje On refundację z NFZ. Jednakże w wyniku przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w rzeczywistości refundacja zostanie otrzymana już przez tę spółkę. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż niezależnie od momentu zbycia podlegających refundacji leków, środków spożywczych, czy wyrobów medycznych przez Wnioskodawcę, przychód z tego tytułu w części refundowanej przez NZF powstaje, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w dacie otrzymania tej refundacji. W konsekwencji, skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym refundacja za zakupione i sprzedane przed przekształceniem leki nie zostanie otrzymana przez Wnioskodawcę, to nie będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu.

2013
24
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego w związku ze zwrotem do NFZ lub potrąceniem przez NFZ nienależnej refundacji do leków lub materiałów medycznych :- w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, za które zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu,- w odniesieniu do okresów za które zobowiązania podatkowe uległy przedawnieniu.

Fragment:

W świetle powyższego, w przedmiotowej sprawie, w momencie dokonania potrącenia nienależnej Wnioskodawcy refundacji za poprzednie lata, z kwotami bieżącej refundacji za poszczególne miesiące 2012 roku, należy uznać, że w kwocie równej wysokości potrącenia Wnioskodawca dokonuje zwrotu nienależnej mu refundacji za poprzednie lata. Ponieważ fakt otrzymania przez Wnioskodawcę refundacji do leków i materiałów medycznych za poprzednie lata został udokumentowany fakturami wewnętrznymi, w których został wykazany podatek należny, zatem w momencie dokonania potrącenia, Wnioskodawca powinien wystawić faktury wewnętrzne korygujące celem dokonania korekty kwoty podatku należnego zapłaconego z tytułu otrzymanej pierwotnie refundacji, która w związku z kontrolą przeprowadzoną przez X. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podlegała zwrotowi poprzez kompensatę z bieżącymi refundacjami za poszczególne miesiące. Realizacja uprawnienia Wnioskodawcy do zmniejszenia kwoty podatku należnego powinna być dokonana w okresie, w którym dokonano potrącenia nienależnej Wnioskodawcy refundacji za poprzednie lata. Należy jednocześnie pamiętać, że kompensata nie powoduje wyłączenia obowiązku podatkowania otrzymanych na bieżąco refundacji w trybie art. 29 ust. 1 oraz art. 19 ust. 21 ustawy VAT.

2011
2
gru

Istota:

Czy otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz otrzymana jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Oprócz refundacji poniesionych wydatków przysługiwała Pani jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu formy aktywizacji w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, który ukończył program i zdał egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy - ogrodnik szkółkarz. Refundacja i premia stanowi pomoc de minimis. Powyższa refundacja udokumentowanych wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego jak i premia ze środków Funduszu Pracy przekazane zostały na Pani rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz otrzymana jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Uważa Pani, że otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.