Refundacja | Interpretacje podatkowe

Refundacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refundacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania refundacji kosztów szkolenia.
Fragment:
Wnioskodawca w ramach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym w znacznej części ze składek członków), przeznacza jego część na udzielanie swoim członkom dofinansowania (w formie refundacji) do kosztów uczestnictwa w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego na warunkach określonych w wewnętrznym akcie uchwalonym przez Wnioskodawcę - Regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków O. (zwany dalej „ Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego ”). Zgodnie z tym Regulaminem warunkiem udzielenia przez Wnioskodawcę swojemu członkowi dofinansowania do kosztów uczestnictwa w formach szkolenia i doskonalenia zawodowego jest regularne opłacanie składek członkowskich przez co najmniej okres określony w tym Regulaminie. Zgodnie z tym Regulaminem członek O. może w odniesieniu do określonych form szkolenia lub doskonalenia zawodowego otrzymać refundację 100 % kosztów uczestnictwa w formie szkolenia/ doskonalenia zawodowego, a w odniesieniu do innych form refundację tylko części (określonej Regulaminem) tych kosztów. Przenosząc powołane przepisy na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy położne i pielęgniarki, uczestniczą w szkoleniach lub innych formach dokształcania, których koszt jest im częściowo lub w całości refundowany ze składek dokonywanych przez te osoby, nie sposób przyjąć, iż w przedstawionej sytuacji uzyskują one jakiekolwiek przysporzenie swojego majątku.
2017
28
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu refundacji kosztów przez BGK.
Fragment:
Po otrzymaniu pisma informującego o akceptacji refundacji kosztów, Pośrednik w okresie do dwóch tygodni otrzymuje stosowny przelew na rachunek bankowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ). Czy refundacja kosztów przez BGK jest przychodem podatkowym w momencie otrzymania pisma od MFP o akceptacji refundacji kosztów... Spółka zaznaczyła, że pismo o refundacji i refundacje kosztów za IV kwartał 2015 roku otrzyma w następnym roku podatkowym, tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego i czy refundacja ta będzie stanowić przychód w 2016 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, z datą poniesienia kosztów nie może rozpoznawać równocześnie przychodów, gdyż nie wie czy wszystkie koszty zostaną zrefundowane przez BGK. Dopiero otrzymanie pisma potwierdzającego kwotę refundacji pozwala kwalifikować ją do przychodów bilansowych i podatkowych. Tak więc Spółka uważa, że otrzymana refundacja za IV kwartał 2015 roku stanowić będzie przychód podatkowy i bilansowy w 2016 roku. Informację o akceptacji refundacji Spółka otrzyma w marcu, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
3
lut

Istota:
Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które to refundacje zmniejszają wartość początkową środków trwałych, od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które to refundacje zmniejszają wartość początkową środków trwałych, od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, refundacje na wyposażenie stanowisk pracy otrzymane przez Pana oraz przez Spółkę są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych. Z uwagi na powyższe nie ma Pan obowiązku uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez Spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód opodatkowany w roku 2014 r. Przychód nie powinien być zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Pana oraz przez Spółkę. Przedmiotowe refundacje jednak zmniejszają wartość początkową środków trwałych (zestaw spawalniczy oraz przecinarka do metalu), od której to wartości początkowej mowa w art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od których to wartości początkowych są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
2015
24
lut

Istota:
Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca - Zakład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł w dniu 19 kwietnia 2011 r. umowę o refundacji kosztów w kwocie 19.000 zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego przez R. przeznaczonych na zakup środka trwałego. Wnioskodawca podał, że „ refundację Urząd Pracy przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla przyznawania bezrobotnemu oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz. 512) ”. Spółka zakupiła zgodnie z umową kamerę termowizyjną, na którą otrzymała refundację. W związku z powyższym do kosztów uzyskania za rok 2011 nie zaliczono odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych; jednocześnie nie zaliczono do przychodów z działalności gospodarczej refundacji w wysokości odpowiadającej wartości netto nabytych środków trwałych w kwocie netto 19.000 zł. Kwotę tą wykazano w CIT-8/0 za 2011 r. jako przychód zwolniony. Zabezpieczeniem zwrotu przez Spółkę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest bezwarunkowa gwarancja bankowa na 140% przyznanej refundacji, płatna na każde wezwanie Urzędu Pracy i obowiązująca do 31 grudnia 2013 r.
2013
19
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia podmiotu, po stronie którego powstanie przychód z tytułu otrzymanych z NFZ refundacji.
Fragment:
Niezależnie bowiem od faktu, iż, co do zasady, przychód z tytułu zbycia towaru handlowego powstaje w momencie jego zbycia (wydania towaru), to w przypadku refundacji części ceny tego towaru przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie otrzymania tej refundacji. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, w związku z którymi otrzymuje On refundację z NFZ. Jednakże w wyniku przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w rzeczywistości refundacja zostanie otrzymana już przez tę spółkę. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż niezależnie od momentu zbycia podlegających refundacji leków, środków spożywczych, czy wyrobów medycznych przez Wnioskodawcę, przychód z tego tytułu w części refundowanej przez NZF powstaje, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w dacie otrzymania tej refundacji. W konsekwencji, skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym refundacja za zakupione i sprzedane przed przekształceniem leki nie zostanie otrzymana przez Wnioskodawcę, to nie będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu.
2013
30
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego w związku ze zwrotem do NFZ lub potrąceniem przez NFZ nienależnej refundacji do leków lub materiałów medycznych :- w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, za które zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu,- w odniesieniu do okresów za które zobowiązania podatkowe uległy przedawnieniu.
Fragment:
W świetle powyższego, w przedmiotowej sprawie, w momencie dokonania potrącenia nienależnej Wnioskodawcy refundacji za poprzednie lata, z kwotami bieżącej refundacji za poszczególne miesiące 2012 roku, należy uznać, że w kwocie równej wysokości potrącenia Wnioskodawca dokonuje zwrotu nienależnej mu refundacji za poprzednie lata. Ponieważ fakt otrzymania przez Wnioskodawcę refundacji do leków i materiałów medycznych za poprzednie lata został udokumentowany fakturami wewnętrznymi, w których został wykazany podatek należny, zatem w momencie dokonania potrącenia, Wnioskodawca powinien wystawić faktury wewnętrzne korygujące celem dokonania korekty kwoty podatku należnego zapłaconego z tytułu otrzymanej pierwotnie refundacji, która w związku z kontrolą przeprowadzoną przez X. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podlegała zwrotowi poprzez kompensatę z bieżącymi refundacjami za poszczególne miesiące. Realizacja uprawnienia Wnioskodawcy do zmniejszenia kwoty podatku należnego powinna być dokonana w okresie, w którym dokonano potrącenia nienależnej Wnioskodawcy refundacji za poprzednie lata. Należy jednocześnie pamiętać, że kompensata nie powoduje wyłączenia obowiązku podatkowania otrzymanych na bieżąco refundacji w trybie art. 29 ust. 1 oraz art. 19 ust. 21 ustawy VAT.
2013
24
kwi

Istota:
Czy otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz otrzymana jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Oprócz refundacji poniesionych wydatków przysługiwała Pani jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu formy aktywizacji w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, który ukończył program i zdał egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy - ogrodnik szkółkarz. Refundacja i premia stanowi pomoc de minimis. Powyższa refundacja udokumentowanych wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego jak i premia ze środków Funduszu Pracy przekazane zostały na Pani rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz otrzymana jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Uważa Pani, że otrzymana na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą refundacja wydatków poniesionych na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2011
2
gru

Istota:
Jak powinna wyglądać faktura w kontekście dokonanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zmian stawek VAT, gdy prace wykonano w 2010 r., zaś refundacja ma nastąpić obecnie?
Fragment:
Jak powinna wyglądać faktura w kontekście dokonanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zmian stawek VAT, gdy prace wykonano w 2010 r., zaś refundacja ma nastąpić obecnie... Zdaniem Wnioskodawcy, faktura powinna być wystawiona z 23% VAT-em, ponieważ będzie dotyczyła bieżącego roku. Wartość netto pozostała bez zmian (1.800.00 PLN) Zatem faktura dla Prezydenta Miasta zawierać powinna: Wartość netto - 1.800.00 PLN VAT 23% - 414.00 PLN Wartość brutto - 2.214.00 PLN. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2011
1
paź

Istota:
Czy kwota otrzymanego zwrotu podatku naliczonego od zakupu wyposażenia sfinansowanego ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi przychód, który należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy w związku z tym zwiększy się podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 1 marca 2010 r. prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą (w formie spółki cywilnej), opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto spółka cywilna jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem działalności jest działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. W lipcu 2010 r. spółka otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dofinansowanie kosztów tego wyposażenia stanowiło kwotę 19.383 zł 93 gr. Za ww. kwotę zakupiono sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie (jednostkowa wartość zakupionego sprzętu nie przekracza kwoty 3.500 zł).
2011
1
paź

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacane przez Uniwersytet – zatrudnionej na podstawie umowy o pracę obywatelce Indii, realizującej cel projektu – bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Tak więc skoro wynagrodzenie obywatelki Indii nie jest bezpośrednio finansowane ze środków pomocowych, lecz jest wypłacane ze środków Uniwersytetu, a następnie następuje refundacja ze środków Komisji Europejskiej, należy uznać, iż wypłacane w taki sposób wynagrodzenie nie spełnia kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 wyżej cytowanej ustawy, a to oznacza, że wynagrodzenie to nie może korzystać z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie. Bez znaczenia pozostaje w takiej sytuacji fakt, że w okresie późniejszym następuje refundacja poniesionych kosztów wynagrodzenia ze środków unijnych. Należy bowiem podkreślić, iż na wysokość wypłacanego obywatelce Indii wynagrodzenia nie ma przecież żadnego wpływu to czy wnioskodawca pozyska środki z Komisji Europejskiej na refundację kosztów czy też nie, bo jak wynika z wniosku wypłata wynagrodzenia następuje z konta płacowego, a dopiero później następuje jego refundacja. To oznacza, że w momencie wypłaty wynagrodzenia dochody pracownika nie pochodzą faktycznie ze środków pomocowych, co jest jednoznaczne z tym, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia. Wobec powyższego, na podstawie art. 31 wyżej cytowanej ustawy, wnioskodawca obowiązany jest, jako płatnik, obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych kwot, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Refundacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.