Refakturowanie | Interpretacje podatkowe

Refakturowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to refakturowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania przy nabywaniu usług mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku robót do wykonania zleconych w zamian za zwrot kosztów faktycznie poniesionych (refakturowanych) oraz w zakresie sposobu rozliczenia podatku pomiędzy „A” a Wnioskodawcą.
Fragment:
W związku z powyższym należy stwierdzić, że do nabywanych przez Wnioskodawcę (główny wykonawca) usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy od Podmiotu Zewnętrznego (podwykonawcy) refakturowanych (świadczonych na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy) w dalszej kolejności na „ A ” – ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy, a zatem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu ich wykonania jest Wnioskodawca, jako nabywca tych usług. Odnosząc się natomiast do rozliczenia pomiędzy „ A ” a Wnioskodawcą należy stwierdzić, że „ A ”, jako podmiot od którego wywodzi się zlecenie wykonania przedmiotowych usług oraz pokrywający koszty tych prac, w opisanej sprawie występuje jako inwestor. Wnioskodawca, jako podmiot odsprzedający (refakturujący) nabyte od Podmiotu Zewnętrznego usługi na rzecz „ A ” działa w tym przypadku jakby sam wyświadczył te usługi. Zatem do świadczenia usług przez Wnioskodawcę (główny wykonawca) na rzecz „ A ” (inwestor) zastosowanie mają ogólne zasady rozliczenia podatku. Reasumując należy stwierdzić, że w opisanym Stanie faktycznym oraz Zdarzeniu przyszłym, w przypadku robót zleconych Wnioskodawcy przez „ A ” do wykonania na Infrastrukturze w zamian za zwrot kosztów faktycznie poniesionych (refakturowanych), zachodzi/będzie zachodziła konieczność stosowania przez Wnioskodawcę, przy nabywaniu usług od Podmiotu Zewnętrznego mechanizmu odwrotnego opodatkowania VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ Podmiot Zewnętrzny należy uznać za podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy, zaś Wnioskodawcę za głównego wykonawcę.
2017
21
paź

Istota:
Czy obciążanie GDDKiA Oddział ... kosztami oświetlenia węzła drogowego ... poprzez refakturowanie jest postępowaniem prawidłowym?
Fragment:
Jeśli więc refakturowanie jest niczym innym jak świadczeniem uprzednio zakupionej usługi, to w konsekwencji z refakturowaniem wiąże się konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego, czy właściwego udokumentowania. Refakturowanie można porównać z dostawami łańcuchowymi, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, gdzie następujące po sobie transakcje dotyczą tego samego towaru, który po drodze jest przedmiotem kolejnych zafakturowanych i opodatkowanych dostaw, przyjmuje się, że dostawę zrealizował każdy z podmiotów, który brał udział w tych czynnościach. Podmiot refakturujący nabywa usługę we własnym imieniu (nie będąc jej faktycznym beneficjentem), a następnie odsprzedaje ją ostatecznemu nabywcy w stanie nieprzetworzonym, bez zmiany charakteru tej usługi. Wnioskodawca sądzi, że postępowanie Gminy jest prawidłowe. Spotykając się jednak z opinią, że opisane zdarzenie powinno być traktowane jako zwrot kosztów i w celu obciążenia rzeczywistego nabywcy należy stosować notę księgową, Wnioskodawca postanowił się zwrócić o interpretację, która ostatecznie ureguluje tę kwestię. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku tzw. „refakturowania” usług, podmiot refakturujący (tj. przenoszący ciężar nabytych uprzednio usług na bezpośrednich beneficjentów) powinien rozpoznać przychód podatkowy w dacie wykonania usługi przez „pierwotnego” dostawcę na rzecz Wnioskodawcy, ewentualnie w dacie wystawienia faktury przez Wnioskodawcę (tzw. „refaktury”) na rzecz ostatecznych beneficjentów albo uregulowania należności przysługującej Wnioskodawcy od ostatecznych beneficjentów usługi, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze?
Fragment:
Refakturowanie jest niczym innym jak pewnego rodzaju "odsprzedażą" usług w sytuacji, gdy jeden z podmiotów nabywa daną usługę i następnie ją sprzedaje bez doliczania jakiejkolwiek marży, przy czym sprzedawca nie jest bezpośrednim usługodawcą. Celem refakturowania jest przeniesienie wyłożonych kosztów przez podmiot refakturujący, na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta, mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Refakturowanie usług nastąpić może pod tymi jednak warunkami, że strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie jest jedynie sprzedażą uboczną służącą realizacji zawartej umowy, odbiorca faktury jest równocześnie odbiorcą refakturowanych usług oraz pomiędzy odbiorcą a wystawcą refaktury istnieje umowa, z której wynika, że taka usługa jest przedmiotem świadczenia i odrębnego fakturowania. Przyjęty sposób rozliczenia powinien wynikać z zawartej umowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2014
9
gru

Istota:
Refakturowanie ze stawką zwolnioną testów psychotechnicznych wykonywanych przez psychologa
Fragment:
Jednakże rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia opisanych we wniosku usług należy mieć na uwadze, że refakturowane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów gospodarczych, w ramach zawartych umów i wykonywane przez uprawnionego psychologa testy psychotechniczne nie wypełniają przesłanki o charakterze przedmiotowym uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie służą bowiem profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Głównym celem powyższych badań jest bowiem dostarczenie osobie trzeciej elementu koniecznego dla podjęcia decyzji pociągającej za sobą prawne konsekwencje dla osoby zainteresowanej lub innych osób. Istotą świadczenia jest stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia przeciwwskazań do wykonywania czynności określonego rodzaju. Nie są to zatem usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Reasumując, refakturowane przez Wnioskodawcę dla klientów testy psychotechniczne nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, usługi te bowiem nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.
2014
25
wrz

Istota:
Czy refakturowane wydatki za media należy ujmować w ewidencji przychodów?
Fragment:
Czy gdyby odpowiedź na ww. pytania była twierdząca, jaka będzie prawidłowa wysokość ryczałtu dla tychże przychodów... (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2) Zdaniem Wnioskodawcy, refakturowanie choć jest pojęciem niezdefiniowanym w żadnych przepisach podatkowych, to jednak jest ono w praktyce często stosowanym rozwiązaniem i do tej pory nigdy niekwestionowanym. Istotą refakturowania jest odsprzedaż bez marży (po kosztach) nabytej uprzednio usługi, która jest udokumentowana fakturą VAT. Stanowisko to wielokrotnie potwierdzał NSA, który w wydawanych orzeczeniach stwierdzał, że refakturowanie w praktyce polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług, bez doliczania jakiejkolwiek marży. Refakturowanie nie stanowi odrębnej czynności, ani w zakresie podatku dochodowego, ani podlegającej VAT. Jest ono natomiast sposobem na przeniesienie kosztu świadczonej usługi na inny podmiot. W celu określenia, czy transakcja może podlegać refakturowaniu, należy stwierdzić, czy zostały spełnione warunki: przedmiotem refakturowania są usługi, z usługi nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiana jest pierwotna faktura, sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, podmiot, który dokonuje refakturowania, wystawia na rzecz nabywcy fakturę z uwzględnieniem tej samej stawki VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej, w umowie między kontrahentami zawarte jest zastrzeżenie o refakturowaniu danej czynności.
2014
7
lut

Istota:
Refakturowanie przez Wnioskodawcę opłat za przejazd płatną autostradą
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż refakturowanie opłaty za autostradę "przenosi" wydatki nie potwierdzone fakturą VAT i dlatego do zapłaconej opłaty brutto Wnioskodawca dolicza kwotę VAT, stosując stawkę 23%, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. W pozostałym zakresie objętym wnioskiem, dotyczącym refakturowania kosztów hoteli i transportu drogowego, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2013
12
lip

Istota:
Czy możliwe jest refakturowanie wydatków związanych z usługą dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego?
Fragment:
Refakturowanie usług jest dopuszczalne wówczas, gdy strony zawarły umowę przewidującą taką możliwość. Jeżeli natomiast w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie zawarto rozwiązania przewidującego wprost odrębnego refakturowania tych tytułów, bardziej zasadne jest traktowanie kosztów eksploatacyjnych jako elementów usługi lub w rozpatrywanym przypadku kosztu usługi budowlanej wynikającej z zawartego kontraktu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w tym stanie faktycznym i prawnym możliwe jest refakturowanie na rzecz Wykonawcy kosztów energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody /.../ do czasu zakończenia inwestycji i odebrania jej protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego - uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2013
5
maj

Istota:
1. Czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT od zakupionych usług związanych z termomodernizacją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług, dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
2. Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości na współwłaścicieli, tj. sprzątanie, bieżącą konserwację nieruchomości, dozór, energię elektryczną części wspólnej itp. z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu?
3. Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług bezpośrednio związanych z utrzymaniem lokali użytkowych na współwłaścicieli na podstawie odczytów faktycznego zużycia mediów (np. centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp.) z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu?
4. Czy prawidłowym jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 zakupów związanych z termomodernizacją w pozycji „nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych”?
Fragment:
Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości na współwłaścicieli, tj. sprzątanie, bieżącą konserwację nieruchomości, dozór, energię elektryczną części wspólnej itp. z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu... Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług bezpośrednio związanych z utrzymaniem lokali użytkowych na współwłaścicieli na podstawie odczytów faktycznego zużycia mediów (np. centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp.) z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu... Czy prawidłowym jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 zakupów związanych z termomodernizacją w pozycji „ nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych ”... Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest odliczanie podatku VAT od usług termomodernizacyjnych i ujęcie w deklaracji VAT -7 w poz. 50, bowiem usługa ta jest ściśle związana z osiąganymi przychodami z tytułu wynajmu powierzchni budynku opodatkowanymi stawką 22%. W przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zgodnie z art. 87 ust. 1 i 2 należy dokonać obniżenia podatku należnego w następnych miesiącach lub wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot różnicy na rachunek bankowy.
2012
21
lis

Istota:
Refakturowanie przez pracodawcę na pracownika kosztów pobytu na turnusie profilaktycznym
Fragment:
W związku z tym, że refakturowanie musi być dokonane po cenie zakupu, a podmiot który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę z uwzględnieniem tej samem stawki VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej, Wnioskodawca winien zastosować w wystawianych na pracownika refakturach stawkę VAT zwolnione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2012
28
paź

Istota:
Refakturowanie kosztów energii elektrycznej.
Fragment:
Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją w takiej samej formie swojemu kontrahentowi. Przez sprzedaż natomiast, w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, rozumieć należy odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 ustawy.
2012
19
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.