Recepty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to recepty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lut

Istota:

Skutki podatkowe związane z pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem osób uprawnionych do wystawiania recept nieprowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w konferencjach oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą występujących w charakterze „prywatnym”.

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka osobom uprawnionym do wystawiania recept, które zaprosi na wydarzenia zamierza przekazywać świadczenia: w formie pokrycia kosztów, które można jednoznacznie przypisać konkretnej osobie uprawnionej do wystawiania recept, tzn.: koszty dojazdu (którego wartość można jednoznacznie przypisać danej osobie uprawnionej do wystawiania recept, np. na podstawie biletów), i/lub koszty noclegów, i/lub - w przypadku nabycia usług organizacji wydarzeń od podmiotów trzecich - koszty opłaty rejestracyjnej. Spółka będzie miała możliwość przyporządkowania tych kosztów do każdej osoby uprawnionej do wystawiania recept. w formie pokrycia kosztów, których nie można jednoznacznie przypisać konkretnej osobie uprawnionej do wystawiania recept. Będą to tzw. koszty wspólne. Choć Spółka znać będzie ich ogólną kwotę (z podziałem na poszczególne rodzaje, a także np. w przypadku niektórych kosztów wyżywienia - ceny jednostkowe), to dotyczyć one będą nie tylko osób uprawnionych do wystawiania recept, ale także pracowników Spółki, wykładowców, a także innych zaproszonych osób, które nie skorzystają z zaproszenia, tj. nie będą uczestniczyły w tym wydarzeniu. Zatem biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przychód, nie może być rozpoznany w sytuacji, gdy określenie przez Spółkę wysokości danego świadczenia przypadającej na poszczególnego uczestnika konferencji nie jest możliwe.

2016
7
lut

Istota:

Obowiązki Spółki jako płatnika w stosunku do osób uprawnionych do wystawiania recept prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka osobom uprawnionym do wystawiania recept, które zaprosi na wydarzenia zamierza przekazywać świadczenia: w formie pokrycia kosztów, które można jednoznacznie przypisać konkretnej osobie uprawnionej do wystawiania recept, tzn.: koszty dojazdu (którego wartość można jednoznacznie przypisać danej osobie uprawnionej do wystawiania recept, np. na podstawie biletów), i/lub koszty noclegów, i/lub - w przypadku nabycia usług organizacji wydarzeń od podmiotów trzecich - koszty opłaty rejestracyjnej. Spółka będzie miała możliwość przyporządkowania tych kosztów do każdej osoby uprawnionej do wystawiania recept. w formie pokrycia kosztów, których nie można jednoznacznie przypisać konkretnej osobie uprawnionej do wystawiania recept. Będą to tzw. koszty wspólne. Choć Spółka znać będzie ich ogólną kwotę (z podziałem na poszczególne rodzaje, a także np. w przypadku niektórych kosztów wyżywienia - ceny jednostkowe), to dotyczyć one będą nie tylko osób uprawnionych do wystawiania recept, ale także pracowników Spółki, wykładowców, a także innych zaproszonych osób, które nie skorzystają z zaproszenia, tj. nie będą uczestniczyły w tym wydarzeniu. Zatem biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przychód, nie może być rozpoznany w sytuacji, gdy określenie przez Spółkę wysokości danego świadczenia przypadającej na poszczególnego uczestnika konferencji nie jest możliwe.

2014
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem osób uprawnionych do wystawiania recept w konferencjach,

Fragment:

Czy przychody, jakie uzyskują osoby uprawnione do wystawiania recept w związku z przekazaniem przez Spółkę świadczeń w zakresie udziału w konferencji, szkoleniu, spotkaniu a które finansowane są przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których wartość nie jest możliwa do przypisania konkretnej osobie a jedynie szacowana jako „ inne koszty podróży ” stanowią przychód podatkowy osoby uczestniczącej uprawnionej do wystawiania recept i czy Spółka ma w takim zakresie obowiązek sporządzania informacji PIT- 8C... Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1. Przychody jakie uzyskują osoby uprawnione do wystawiania recept w związku z odbywaniem podróży na Konferencje, szkolenia, spotkania, a które finansowane są przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których wartość uwzględniana jest przez Spółkę przy ustalaniu należnego jej wynagrodzenia za świadczone usługi (w postaci przejazdów i zakwaterowania) - korzystają ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT (na warunkach właściwych dla podróży służbowych pracowników), a co za tym idzie, Spółka nie ma w takim zakresie obowiązku do sporządzania informacji PIT-8C. Przepis art. 21 ust. (...)

2013
29
paź

Istota:

Czy przychody, jakie uzyskują osoby uprawnione do wystawiania recept w związku z odbywaniem podróży na konferencje, szkolenia, spotkania itp., a które finansowane są przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których wartość uwzględniana jest przez Spółkę przy wyznaczaniu należnego jej wynagrodzenia za świadczone usługi (w postaci przejazdów, zakwaterowania), korzystają ze zwolnienia podatkowego ukonstytuowanego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U Z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej ustawa o PIT (na warunkach właściwych dla podróży służbowych pracowników), a co za tym idzie czy Spółka ma w takim zakresie obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?

Fragment:

Odnośnie ponoszonych przez Spółkę kosztów przejazdu, organ podatkowy stwierdza, że pokrywane przez Spółkę koszty przejazdów osób uprawnionych do wystawiania recept zaproszonych do udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach z określonego miejsca, np. miejsca zamieszkania do miejscowości, w której odbywa się dane wydarzenie oraz z powrotem w podróży krajowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości, jaka wynika z treści zacytowanego powyżej 3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, tj. do wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi. W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka, zawsze za wyrażoną przez siebie zgodą ponosi koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem/noclegiem osób uprawnionych do wystawiania recept zaproszonych do udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach w miejscowości, w której odbywa się wydarzenie. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż świadczenie w postaci zagwarantowania pokrycia, zaproszonym osobom uprawnionym do wystawiania recept, kosztów ich (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy u pacjenta, który zapłaci za lek 1 grosz powstanie przychód do opodatkowania z tzw. "innych źródeł".

Fragment:

Wśród leków refundowanych znajdują się leki z tzw. ryczałtem gdzie zapłata przez pacjenta posiadającego receptę wynosi 3,20 zł. Rozpatrywana jest możliwość rezygnacji z części ryczałtu, maksymalnie do kwoty 3,19 zł. Pacjent zapłaci za lek 1 grosz. Oferta skierowana byłaby do wszystkich pacjentów realizujących zakup leków na receptę z odpłatnością ryczałtową. Zdaniem Wnioskodawczyni, u pacjenta nie powstanie z tego tytułu przychód ponieważ nie jest to darowizna. Zakup leku za 1 grosz nie stanowi dla kupującego źródła przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mamy tutaj do czynienia z umową cywilnoprawną polegającą na przeniesieniu własności rzeczy. Umowa taka może dowolnie kształtować warunki tej sprzedaży, w tym cenę, za jaką jedna ze stron zbywa a druga nabywa rzecz. Zatem, u osoby dokonującej zakupu leku za 1 grosz przychód nie wystąpi. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

2011
1
lut

Istota:

Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

Fragment:

Prawo farmaceutyczne reklamę produktu leczniczego, stwierdza co następuje: Spółka za pośrednictwem swego Oddziału w Polsce podejmuje działania reklamowe i promocyjne swych produktów leczniczych, jak na przykład: - różne działania reklamowe i promocyjne adresowane do środowiska lekarskiego, dotyczące produktów S wydawanych na podstawie recepty (w tym m. in. dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów) reklamowych o znikomej wartości materialnej oznaczonych logo firmy/produktu, itp.); - działania reklamowe i promocyjne prowadzone przez przedstawicieli handlowych zatrudnionych w Społce polegające w szczególności na: a) reklamie i promocji produktów w czasie spotkań i wizyt składanych lekarzom i osobowm zajmującym się dystrybucją produktów, b) reklamie produktów poprzez dostarczanie próbek produktów lekarzom (na zasadach określonych w Prawie Farmaceutycznym), c) organizowaniu oraz sponsorowaniu spotkań dla lekarzy i osób zajmujących się dystrybucją produktów, w czasie których promowane są produkty S; - sponsorowanie przez Oddział konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów, kongresów oraz innych imprez o charakterze naukowym dla osób upoważnionych do wystawiania recept (lekarzy) i osób zaopatrujących w produkty lecznicze . Wymienione czynności reklamowe zdaniem Spółki mieszczą się w pojęciu reklamy produktu leczniczego, zdefiniowanym w art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. Wobec tego, zgodnie z treścią art. 52 ust. 4 Prawa farmaceutycznego nie mają do nich zastosowania ograniczenia odliczalnosci podatkowej kosztów, nałożone przez art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy pdop.