Reasekuracja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reasekuracja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku zwrotu kosztów likwidacji szkody dokonywanych w ramach umów o reasekurację

Fragment:

(...) reasekurację – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zwrotu kosztów likwidacji szkody dokonywanych w ramach umów o reasekurację. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Uwagi wstępne Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski. Jako towarzystwo ubezpieczeniowe, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reasekuracji. Wnioskodawca zawiera umowy reasekuracji z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Wnioskodawca może zawierać umowy reasekuracji bezpośrednio z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, krajowego lub zagranicznego. Reasekuracja polega na odstępowaniu części lub całości ryzyka przyjętego do ubezpieczenia przez ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym. Na podstawie umowy reasekuracji dochodzi do transferu ubezpieczonego ryzyka: przez ubezpieczyciela (...)

2017
15
lut

Istota:

Czy koszt reasekuracji biernej jako koszt bezpośrednio związany z przychodami, podlega zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zakładu ubezpieczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie jego rzeczywistego poniesienia czy też w momencie jego zarachowania (chociażby nawet jego rzeczywiste poniesienie nastąpiło później)?

Fragment:

Na tym tle wyłania się jednak zagadnienie momentu, w którym koszt reasekuracji biernej (rozliczana proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia składka z tytułu umowy reasekuracji, płatna przez zakład ubezpieczeń na rzecz reasekuratora) podlega zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zakładu ubezpieczeń, a mianowicie, czy koszt reasekuracji biernej podlega zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zakładu ubezpieczeń w momencie jego rzeczywistego poniesienia czy też w momencie jego zarachowania na podstawie właściwego dokumentu księgowego (np. noty księgowej), chociażby nawet rzeczywiste poniesienie kosztu reasekuracji biernej nastąpiło później. W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie. Czy koszt reasekuracji biernej jako koszt bezpośrednio związany z przychodami, podlega zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zakładu ubezpieczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie jego rzeczywistego poniesienia czy też w momencie jego zarachowania (chociażby nawet jego rzeczywiste poniesienie nastąpiło później)? Wnioskodawca stoi na stanowisku, że koszt reasekuracji biernej (składka z tytułu umowy reasekuracji płatna przez zakład ubezpieczeń na rzecz reasekuratora), jako koszt bezpośrednio związany z przychodami, podlega zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zakładu ubezpieczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie jego zarachowania (chociażby nawet jego rzeczywiste poniesienie nastąpiło później).

2014
1
kwi

Istota:

Dla potrzeb wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania VAT w odniesieniu do usług reasekuracji czynnej będzie składka przypisana zainkasowana w danym roku kalendarzowym.

Fragment:

(...) reasekuracji świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń na podstawie tej umowy. W przypadku umów obligatoryjnych nieproporcjonalnych jest to tzw. minimalna składka depozytowa, która stanowi ustalone przez strony wynagrodzenie Spółki za wykonywane przez nią usługi reasekuracji. W przypadku umów fakultatywnych i obligatoryjnych nieproporcjonalnych składka jest księgowana jednorazowo, bezpośrednio po ich zawarciu, ze względu na specyfikę ich konstrukcji. W związku ze specyfiką rozliczeń dokonywanych w ramach umów reasekuracji, które w znacznej mierze są uzależnione od rozliczeń zakładu ubezpieczeń z ubezpieczonymi, możliwa jest też tzw. składka prostująca ustalona w związku z zajściem określonych zdarzeń w trakcie trwania umów reasekuracji, jak i przez okres kilku lat po upływie okresu na jaki dane umowy reasekuracyjne zostały zawarte, która na bieżąco prostuje ustaloną minimalną składkę depozytową w zależności od rozliczeń zakładu ubezpieczeń z ubezpieczonymi (prostowanie składki). Dodatkowo dla umów nieproporcjonalnych może nastąpić księgowanie składki wznowieniowej (ustalonej w związku ze wznowieniem warunków z danej umowy reasekuracji w przypadku powstania szkody wyczerpującej udzieloną zakładowi ubezpieczeń ochrony reasekuracyjnej).