Rażące naruszenie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rażące naruszenie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Interpretacja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie może zostać zmieniona tylko z tego powodu, że Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uzna, że jest ona błędna. Niezbędne jest wykazanie, że doszło do rażącego naruszenia prawa.

Fragment:

(...) (uchylenia), postanowienia w trybie nadzoru. Uznać należy, że przepis ten wystarczająco chroni sytuację prawną podatników, którzy zastosowali się zarówno do interpretacji, którą później zmieniono, w tym uległa zmianie (uchyleniu) w trybie nadzoru. Przedstawione różnice w pozycji podatnika w postępowaniu podatkowym i wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie interpretacji, a także pozycji organu podatkowego w tychże postępowaniach pozwalają w ocenie sądu uznać, że rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 14b § 5 pkt 2 O.p, należy rozumieć, jako naruszenie postanowieniem przepisu prawa poprzez niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie także wykładni innej niż wykładnia językowa, jeśli doprowadziło to w efekcie do sprzecznego z tą wykładnią rozumienia przepisu, jak również interpretowanie przepisu w sposób sprzeczny z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub orzecznictwem ETS. Uzasadniając zatem zmianę postanowienia organu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dla potrzeb ustalenia przychodu pracowników z tytułu otrzymanego deputatu opałowego lub wypłaconej kwoty ekwiwalentu w zamian za deputat, należy przyjąć cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego ustaloną przez Lasy Państwowe, czy cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego, stosowaną w Nadleśnictwie X?

Fragment:

(...) do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1.07.2007 r. stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Wobec tego wystąpienie okoliczności opisanych w uzasadnieniu niniejszej decyzji skutkuje uchyleniem przedmiotowego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007 r., z uwagi na rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z treścią wskazanego art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. wówczas, gdy rażąco narusza ono prawo. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po 1 maja 2004 r. dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wpłacone przed 1 maja 2004 r. zaliczki na zakup gruntu będą opodatkowane tym podatkiem?

Fragment:

(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem.Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Strona jest firmą developerską realizującą budownictwo mieszkaniowe. Jej klienci dokonują zapłaty w formie rat zaliczkowych za kupowane mieszkania wraz z udziałem w działce gruntu lub prawie wieczystego użytkowania gruntu. Dostawa mieszkania wraz z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przyznana Podatnikowi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 ze zm./, Stronie na 2005 rok, stosownie do ustawy budżetowej została przyznana dotacja w kwocie brutto (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości interpretacji formy rozliczenia otrzymanego w przyszłości bonusu pieniężnego od Importera za osiągnięcie określonych celów sprzedażowych zgodnie z obowiązującym w sieci Spółki x Programem Bonusów.

Fragment:

(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny.Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że wystąpienie Strony dotyczy stanu przyszłego i w związku z tym "nie spełnia warunków do udzielenia interpretacji w trybie art. 14a ustawy-Ordynacji podatkowej". Jednakże w dalszej części przedmiotowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrazą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentycznosci i rzetelnosci faktur/ poprzez bezpieczny podpis elektroniczny/, Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

Fragment:

(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że wystąpienie Strony dotyczy stanu przyszłego i w związku z tym "nie spełnia jednego z podstawowych wymogów, niezbędnych dla udzielenia interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej". W tym miejscu należy (...)

2011
1
mar

Istota:

1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji.
2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych.
3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze.
4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.

Fragment:

(...) na mocy wyraźnie wskazanego przepisu, skierowanej do osoby, która nie jest stroną w sprawie, czy też decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. W ocenie strony skarżącej decyzje wydane przez organy podatkowe obu instancji rażąco naruszają prawo, bowiem nie zawierają wszystkich istotnych elementów, jakie zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej winna zawierać decyzja podatkowa. Użyte w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej pojęcie „rażące naruszenie prawa" (identyczne zawarto w art. 156 § 1 pkt. 2 in fine k.p.a.) budziło wiele kontrowersji w orzecznictwie i doktrynie. Niewątpliwie naruszenie to może dotyczyć przepisów postępowania i polegać ono powinno na tym, iż czynność organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującymi normami bądź też nie odpowiadają nakazom wynikającym z obowiązujących przepisów czy też łamią wynikające z nich zakazy (por. J. (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. obowiązek wpisu do KRS-u dla prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, uchyla postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 10 listopada 2005r. Nr I /415 – 74.1 – 154/05/ZDB w sprawie uznania za prawidłowe stanowiska przedstawionego we wniosku z dnia 26 września 2005r. dotyczącego obowiązku zgłoszenia działalności. Wnioskiem z dnia 26 września 2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. We wniosku prosi Pan o wskazanie: „Czy na podstawie ustawy z dn. 19 listopada 1999 Prawo działalności gospodarczej – rozdział 1, art. 3, nie mam obowiązku zgłaszania tej działalności...” Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że jest Pan (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym.
2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.

Fragment:

(...) wskazanych przepisów miało charakter rażący. Ta przesłanka uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej nie została więc uzasadniona, a tym bardziej wykazana (por. wyrok z dnia 20 czerwca 1995 r., III ARN 22/95, OSNAPiUS, 1995 r., nr 24, poz. 297; wyrok z dnia 4 października 1996 r., III RN 2/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 8, poz. 122; wyrok z dnia 22 stycznia 1997 r., III RN 57/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 16, poz. 284; wyrok z dnia 13 maja 1999 r., III RN 41/98, OSNAPiUS, 2000 r., nr 5, poz. 168). Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności (wyrok z dnia 8 maja 1998 r., III RN 23/98, OSNAPiUS, 1999 r., nr 5, poz. 153) lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego ?naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym.
2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.

Fragment:

(...) wskazanych przepisów miało charakter rażący. Ta przesłanka uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej nie została więc uzasadniona, a tym bardziej wykazana (por. wyrok z dnia 20 czerwca 1995 r., III ARN 22/95, OSNAPiUS, 1995 r., nr 24, poz. 297; wyrok z dnia 4 października 1996 r. III RN 2/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 8, poz. 122; wyrok z dnia 22 stycznia 1997 r., III RN 57/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 16, poz. 284; wyrok z dnia 13 maja 1999 r., III RN 41/98, OSNAPiUS, 2000 r., nr 5, poz. 168). Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności (wyrok z dnia 8 maja 1998 r., III RN 23/98, OSNAPiUS, 1999 r., nr 5, poz. 153) lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym (...)