Rażące naruszenie prawa | Interpretacje podatkowe

Rażące naruszenie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rażące naruszenie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie może zostać zmieniona tylko z tego powodu, że Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uzna, że jest ona błędna. Niezbędne jest wykazanie, że doszło do rażącego naruszenia prawa.
Fragment:
(...) (uchylenia), postanowienia w trybie nadzoru. Uznać należy, że przepis ten wystarczająco chroni sytuację prawną podatników, którzy zastosowali się zarówno do interpretacji, którą później zmieniono, w tym uległa zmianie (uchyleniu) w trybie nadzoru. Przedstawione różnice w pozycji podatnika w postępowaniu podatkowym i wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie interpretacji, a także pozycji organu podatkowego w tychże postępowaniach pozwalają w ocenie sądu uznać, że rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 14b § 5 pkt 2 O.p, należy rozumieć, jako naruszenie postanowieniem przepisu prawa poprzez niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie także wykładni innej niż wykładnia językowa, jeśli doprowadziło to w efekcie do sprzecznego z tą wykładnią rozumienia przepisu, jak również interpretowanie przepisu w sposób sprzeczny z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub orzecznictwem ETS. Uzasadniając zatem zmianę postanowienia organu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dla potrzeb ustalenia przychodu pracowników z tytułu otrzymanego deputatu opałowego lub wypłaconej kwoty ekwiwalentu w zamian za deputat, należy przyjąć cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego ustaloną przez Lasy Państwowe, czy cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego, stosowaną w Nadleśnictwie X?
Fragment:
(...) do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1.07.2007 r. stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Wobec tego wystąpienie okoliczności opisanych w uzasadnieniu niniejszej decyzji skutkuje uchyleniem przedmiotowego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007 r., z uwagi na rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z treścią wskazanego art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. wówczas, gdy rażąco narusza ono prawo. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy po 1 maja 2004 r. dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wpłacone przed 1 maja 2004 r. zaliczki na zakup gruntu będą opodatkowane tym podatkiem?
Fragment:
(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem.Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Strona jest firmą developerską realizującą budownictwo mieszkaniowe. Jej klienci dokonują zapłaty w formie rat zaliczkowych za kupowane mieszkania wraz z udziałem w działce gruntu lub prawie wieczystego użytkowania gruntu. Dostawa mieszkania wraz z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przyznana Podatnikowi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 ze zm./, Stronie na 2005 rok, stosownie do ustawy budżetowej została przyznana dotacja w kwocie brutto (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości interpretacji formy rozliczenia otrzymanego w przyszłości bonusu pieniężnego od Importera za osiągnięcie określonych celów sprzedażowych zgodnie z obowiązującym w sieci Spółki x Programem Bonusów.
Fragment:
(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny.Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że wystąpienie Strony dotyczy stanu przyszłego i w związku z tym "nie spełnia warunków do udzielenia interpretacji w trybie art. 14a ustawy-Ordynacji podatkowej". Jednakże w dalszej części przedmiotowego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrazą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentycznosci i rzetelnosci faktur/ poprzez bezpieczny podpis elektroniczny/, Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
Fragment:
(...) się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem. Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że wystąpienie Strony dotyczy stanu przyszłego i w związku z tym "nie spełnia jednego z podstawowych wymogów, niezbędnych dla udzielenia interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej". W tym miejscu należy (...)
2011
1
mar

Istota:
1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji.
2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych.
3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze.
4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.
Fragment:
(...) na mocy wyraźnie wskazanego przepisu, skierowanej do osoby, która nie jest stroną w sprawie, czy też decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. W ocenie strony skarżącej decyzje wydane przez organy podatkowe obu instancji rażąco naruszają prawo, bowiem nie zawierają wszystkich istotnych elementów, jakie zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej winna zawierać decyzja podatkowa. Użyte w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej pojęcie „rażące naruszenie prawa" (identyczne zawarto w art. 156 § 1 pkt. 2 in fine k.p.a.) budziło wiele kontrowersji w orzecznictwie i doktrynie. Niewątpliwie naruszenie to może dotyczyć przepisów postępowania i polegać ono powinno na tym, iż czynność organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującymi normami bądź też nie odpowiadają nakazom wynikającym z obowiązujących przepisów czy też łamią wynikające z nich zakazy (por. J. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dot. obowiązek wpisu do KRS-u dla prowadzonej działalności gospodarczej
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, uchyla postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 10 listopada 2005r. Nr I /415 – 74.1 – 154/05/ZDB w sprawie uznania za prawidłowe stanowiska przedstawionego we wniosku z dnia 26 września 2005r. dotyczącego obowiązku zgłoszenia działalności. Wnioskiem z dnia 26 września 2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. We wniosku prosi Pan o wskazanie: „Czy na podstawie ustawy z dn. 19 listopada 1999 Prawo działalności gospodarczej – rozdział 1, art. 3, nie mam obowiązku zgłaszania tej działalności...” Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że jest Pan (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym.
2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.
Fragment:
(...) wskazanych przepisów miało charakter rażący. Ta przesłanka uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej nie została więc uzasadniona, a tym bardziej wykazana (por. wyrok z dnia 20 czerwca 1995 r., III ARN 22/95, OSNAPiUS, 1995 r., nr 24, poz. 297; wyrok z dnia 4 października 1996 r., III RN 2/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 8, poz. 122; wyrok z dnia 22 stycznia 1997 r., III RN 57/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 16, poz. 284; wyrok z dnia 13 maja 1999 r., III RN 41/98, OSNAPiUS, 2000 r., nr 5, poz. 168). Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności (wyrok z dnia 8 maja 1998 r., III RN 23/98, OSNAPiUS, 1999 r., nr 5, poz. 153) lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym (...)
2011
1
sty

Istota:
1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego ?naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym.
2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.
Fragment:
(...) wskazanych przepisów miało charakter rażący. Ta przesłanka uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej nie została więc uzasadniona, a tym bardziej wykazana (por. wyrok z dnia 20 czerwca 1995 r., III ARN 22/95, OSNAPiUS, 1995 r., nr 24, poz. 297; wyrok z dnia 4 października 1996 r. III RN 2/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 8, poz. 122; wyrok z dnia 22 stycznia 1997 r., III RN 57/96, OSNAPiUS, 1997 r., nr 16, poz. 284; wyrok z dnia 13 maja 1999 r., III RN 41/98, OSNAPiUS, 2000 r., nr 5, poz. 168). Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności (wyrok z dnia 8 maja 1998 r., III RN 23/98, OSNAPiUS, 1999 r., nr 5, poz. 153) lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.