Ratownictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ratownictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
7
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania kursów szkoleniowych dla ratowników medycznych,

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem (art. 15 ust. 2 ww. ustawy). Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 3 ww. ustawy). Natomiast szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.

2014
17
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług sprawowania opieki ratowniczej WOPR na terenie kompleksów basenowych

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 5 cyt. ustawy, przez ratownika wodnego rozumie się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy, ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „ podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego ”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartych umów Wnioskodawca wykonuje sprawowanie opieki ratowniczej WOPR na terenie kompleksów basenowych. Zatrudnieni przez Wnioskodawcę ratownicy mają za zadanie sprawowanie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz strzeżenie lustra wody. Wszyscy ww. ratownicy posiadają kwalifikacje oraz certyfikat kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy § 4 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2014
11
kwi

Istota:

Czy usługi zapewnienia ambulansu medycznego specjalistycznego i podstawowego w celu zabezpieczenia imprez masowych na zlecenie organizatora mając na uwadze stan prawny jaki obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Jak wynika zarówno z ustawy jak i wskazanego rozporządzania - zespoły wyjazdowe, patrole ratownicze oraz punkty pomocy medycznej - wyznaczone na czas imprezy masowej - są powołane do udzielenia zarówno pierwszej pomocy medycznej, jak i pomocy w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego jak i ratownictwa medycznego specjalistycznego - muszą więc być zapewnione przez podmioty uprawnione. Określając zakres zwolnienia podatkowego w art. 43 ust. 1 pkt 18 - 19a VATU ustawodawca odwołał się do pojęć takich jak ratowanie, przywracanie czy poprawa zdrowia, a odwołując się do wykładni językowej pojęcia „ ratowaniu ” użytego w art. 43 ust. 1 pkt 18 VATU - należy odwołać się do słów „ ratować ” i „ ratownictwo ”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia. Z kolei pojęcie przywracanie w kontekście użytego w przepisie pojęcia „ zdrowia ” oznacza „ 1. doprowadzić coś do poprzedniego stanu lub wprowadzić coś na nowo, 2. sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji lub w takim stanie, w jakim był poprzedni ”. Bez wątpienia usługa polegająca na zapewnieniu opieki medycznej w trakcie imprezy masowej ma na celu ochronę uczestników takiej imprezy przed utratą zdrowia, jego pogorszeniu, ma na celu szybką reakcję na zdarzanie nagłe mającą na celu skrócenie czasu udzielenia opieki medycznej.

2014
28
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług polegających na zabezpieczaniu imprez, imprez masowych, placówek zorganizowanego wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kolonie, obozy, wycieczki, rajdy, zimowiska, biwaki, wczasy)

Fragment:

Zgodnie z regulacjami ww. rozporządzenia zespołami wyjazdowymi są (definicje przykładowe): zespół wyjazdowy bez lekarza, zwany dalej „ zespołem bez lekarza ”, odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem ust. 9; zespół wyjazdowy z lekarzem, zwany dalej „ zespołem z lekarzem ”, odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Mając na uwadze powyższe akty prawne, Podatnik w celu realizacji usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych będzie wypożyczał pojazd specjalny – karetkę medyczną, oznakowaną i wyposażoną zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami. Usługa zabezpieczenia medycznego świadczona przez firmę R S będzie realizowana przez zatrudnionych na umowę – zlecenie, ratowników medycznych i lekarzy posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższych usług.

2013
4
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku usług ratownictwa wodnego.

Fragment:

Art. 15 ust. 1 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym stanowi, iż jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Uwzględniając powyższe oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż zlecone na podstawie zawartych umów czynności z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających w środowisku wodnym, których celem – jak wskazał Wnioskodawca – jest opieka medyczna, służącą ochronie i ratowaniu zdrowia, wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy.

2013
17
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na zabezpieczeniu medycznym imprez masowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Fragment:

Rozporządzenia zespołami wyjazdowymi są (definicje przykładowe): zespół wyjazdowy bez lekarza, zwany dalej „ zespołem bez lekarza ”, odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia S września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem ust. 9; zespół wyjazdowy z lekarzem, zwany dalej „ zespołem z lekarzem ”, odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Mając na uwadze powyższe akty prawne, Podatnik w celu realizacji usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych zakupił pojazdy specjalne - karetki medyczne, oznakowane i wyposażone zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami. Usługa zabezpieczenia medycznego świadczona przez Grupa D. jest realizowana przez zatrudnionych na umowę - zlecenie, ratowników medycznych i lekarzy posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższych usług.

2013
5
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT?

Fragment:

(...) ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem (art. 15 ust. 2 ww. ustawy o państwowym ratownictwie medycznym). Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności gospodarczej, którą Zainteresowany prowadzi od 1993 r. jest świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. Usługi te wykonywane są przez specjalistyczny zespół ratowników WOPR posiadający fachowe umiejętności, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie oraz sprawowanie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia.

2013
4
sty

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonej usługi ratownictwa wodnego.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20.08.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonej usługi ratownictwa wodnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który prowadzi różnorodne formy działalności gospodarczej. 06.08.2012 r. Wnioskodawca przekroczył próg od podatku VAT. Zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Jedną z działalności Wnioskodawcy są usługi ratownicze na basenie. Zatrudnieni przez Zainteresowanego ratownicy mają za zadanie sprawowanie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz strzeżenia lustra wody. Wszyscy zatrudnieni posiadają certyfikat kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia § 4 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 i 2. Są to rozporządzenia odpowiednio w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zdaniem Wnioskodawcy usługi te zwolnione są na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi ratownictwa wodnego świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawca, usługi ratownictwa wodnego są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

2012
16
paź

Istota:

Zabezpieczanie imprez masowych oraz wiążący się z tym transport sanitarny, których celem będzie opieka medyczna w zakresie ochrony i ratowania zdrowia, świadczone przez Wnioskodawcę z udziałem lekarzy i ratowników medycznych oraz ratowników (pełniących swoje funkcje pod nadzorem lekarza względnie ratownika medycznego) korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

Fragment:

Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownicy PCK - uczestniczący przy wykonywaniu usług, pełnią swoje funkcje pod nadzorem lekarza względnie ratownika medycznego . Wnioskodawca nie jest jednostką systemu państwowego ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 32 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jedna z jednostek wchodząca w skład Centrum Ratownictwa posiada decyzję Wojewody o wpisaniu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa, dla drugiej jednostki został złożony do Wojewody wniosek o wpis do rejestru – zgodnie z art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 czerwca 2011r.): Czy wykonywane przez Wnioskodawcę: Centrum Ratownictwa usługi w zakresie zabezpieczania imprez masowych od strony medycznej oraz związanego z tym transportu medycznego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 czerwca 2011r.), ww. usługi (których dotyczy pytanie) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19.

2012
11
paź

Istota:

Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych kursów regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Fragment:

Kursy są organizowane i prowadzone w oparciu o następujące przepisy prawne: ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wnioskodawca wypełnił obowiązek wynikający z art. 13 ust. 2 ww. ustawy, tj. zatwierdzenie programu kursu przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy. Kursy skierowane są do osób będących członkami jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Osoba, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej "systemem". W myśl art. 13 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy ratownikiem może być osoba: posiadająca (...)