ITPB3/423-22a/12/PS | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej związanej z zawartą umową leasingową.
ITPB3/423-22a/12/PSinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. leasing operacyjny
 4. opłata leasingowa
 5. opłata wstępna
 6. rata leasingowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2012 r. (data wpływu 12 stycznia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. (data wpływu 26 stycznia 2012 r.) oraz pismem z dnia 9 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej związanej z zawartą umową leasingową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej związanej z zawartą umową leasingową.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zawrzeć z Finansującym umowę leasingu zwrotnego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudnie. Nieruchomość obecnie stanowi własność Wnioskodawcy. Spółka negocjuje z Finansującym warunki transakcji. W związku z planowaną transakcją Spółka uiści na rzecz Finansującego następujące opłaty:

 • Prowizję,
 • Raty leasingowe z tytułu używania i pobierania pożytków z budynków i budowli na warunkach leasingu operacyjnego,
 • Raty leasingowe z tytułu używania i pobierania pożytków z gruntu na warunkach leasingu finansowego.

Zgodnie z umową leasingu prowizja należna Finansującemu powinna być wpłacona nie później niż w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości przez Finansującego od Wnioskodawcy. Raty leasingowe płatne będą w 121 miesięcznych ratach z góry, do 5 dnia miesiąca. Zasada ta nie dotyczy pierwszej raty, która powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości.

Umowa leasingu zostanie zawarta na okres 121 miesięcy. Suma opłat leasingowych dotyczących budynków i budowli będzie stanowić około 140% ich wartości, oraz około 130% wartości w odniesieniu do gruntu.

Pierwsza rata zarówno w odniesieniu do leasingu operacyjnego budynków i budowli jak i w odniesieniu do leasingu finansowego gruntu będzie stanowić około 30% wartości przedmiotu leasingu. Kolejne raty w odniesieniu do leasingu operacyjnego budynków i budowli wyniosą około 0,5% wartości budynków i budowli, natomiast kolejne raty w odniesieniu do leasingu finansowego gruntu wyniosą około 0,8% wartości gruntu. Zapłata pierwszej raty nie będzie warunkiem zawarcia umowy leasingu. Pierwsza rata będzie miała charakter tożsamy z pozostałymi ratami płatnymi miesięcznie.

Warunkiem dojścia do skutku umowy leasingu będzie nabycie przez Finansującego należącej obecnie do Wnioskodawcy nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami. Umowa leasingu zobowiązuje Finansującego do nabycia od Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości. Warunkiem zawarcia przez Finansującego z Wnioskodawcą umowy nabycia nieruchomości, jest: zapłata przez Wnioskodawcę na rzecz Finansującego prowizji (najpóźniej w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości), przedstawienie dowodów ustanowienia przez Wnioskodawcę określonych w umowie leasingu zabezpieczeń oraz przedstawienie dokumentów wskazanych we wzorze umowy nabycia nieruchomości.

W umowie leasingu strony przewidziały, że po upływie podstawowego okresu trwania umowy leasingu, nastąpi wykup przez Wnioskodawcę od Finansującego nieruchomości, tj. gruntu oraz budynków i budowli stanowiących przedmiot umowy leasingu. Warunkiem wykupu będzie uregulowanie przez Wnioskodawcę wszelkich zobowiązań wobec Finansującego z tytułu umowy leasingu oraz niezaleganie z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Finansującego.

W piśmie z dnia 9 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012 r.), stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Spółka informuje również, że Finansujący nie korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy pierwsza rata leasingowa płatna w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia...
 2. Czy prowizja płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu rozliczany w czasie trwania umowy leasingu...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

W ocenie Wnioskodawcy, pierwsza rata leasingowa będzie dla niego kosztem uzyskania przychodu rozliczanym tak jak pozostałe raty w dacie jej poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalne do długości okresu, którego dotyczą.

Na podstawie art. 17b ust. 1, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki

 • została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz
 • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Umowa leasingu w zakresie budynków i budowli jaką ma zawrzeć Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 17b ustawy (leasing operacyjny), a zatem raty leasingowe jakie Wnioskodawca będzie płacić na rzecz Finansującego będą dla niego stanowiły w całości koszt podatkowy.

Zgodnie z art. 17i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie - do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości.

W omawianym stanie faktycznym, umowa leasingu w zakresie gruntu zostanie zawarta na czas określony. Umowa leasingu gruntu spełnia warunki leasingu finansowego, a zatem kosztem podatkowym będzie dla Wnioskodawcy jedynie odsetkowa część raty leasingowej, tj. część raty jaka stanowi nadwyżkę nad kwotą stanowiącą spłatę wartości gruntu.

Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsza rata leasingowa, zarówno w odniesieniu do gruntów oraz budynków i budowli, nie jest związana z konkretnymi przychodami jakie osiąga Spółka. Pierwsza rata zostanie uiszczona w dniu zawarcia umowy nabycia nieruchomości. Nie jest ona warunkiem zawarcia umowy leasingu. W związku z powyższym ma ona taki sam charakter jak pozostałe raty, a jedyną różnicą jest data płatności oraz jej wysokość. W ocenie Wnioskodawcy, pierwsza rata powinna być potraktowana analogicznie do pozostałych i stanowić dla Spółki koszt pośredni w dacie jego poniesienia. Dla leasingu budynków i budowli kosztem będzie cała rata płacona na rzecz Finansującego, zaś w odniesieniu do leasingu gruntu będzie to jedynie odsetkowa część raty.

Powyżej zaprezentowane stanowisko zdaniem Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje interpretację wydaną w dniu 4 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB3/423-56/07/10-S/PST oraz interpretację wydaną w dniu 20 listopada 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-706/09-4/JG. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje również oparcie w orzecznictwie. Spółka wskazuje również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. II FSK 1733/08 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 24/08.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie natomiast powołanych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych, podkreślić należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w określonych, odmiennych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są jednak wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.