ITPB1/415-802/14/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych sfinansowanych bezzwrotną pomocą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych sfinansowanych bezzwrotną pomocą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych sfinansowanych bezzwrotną pomocą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, posiada 50% udziałów w tej spółce. Podstawowym profilem działalności spółki jest działalność o symbolu 10.71.Z. - Produkcja pieczywa świeżego, wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych. Spółka korzysta z dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy, poprzez zakup automatycznej linii do wypieku chleba”, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa zawarta została z Agencją Rozwoju Regionalnego SA dnia 26 września 2013 r., aneksowana dnia 11 grudnia 2013 r. i 11 lutego 2014 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich (EFRR) oraz budżetu państwa. Wartość projektu 4.365.099 zł 33 gr, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 3.548.861 zł 25 gr, dofinansowanie w kwocie 1.415.995 zł 62 gr pochodzi ze środków europejskich i budżetu państwa. Udział własny Wnioskodawcy w projekcie wynosi 2.132.865 zł 63 gr.

Wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca złożył 28 kwietnia 2010 r. i został on zarejestrowany.

Wnioskodawca pismem z dnia 15 grudnia 2010 r. otrzymał decyzję z Agencji Rozwoju Regionalnego o umieszczeniu wniosku na rezerwowej liście projektów do dofinansowania. Projekt nie został wybrany do dofinansowania ze względu na ograniczoną liczbę środków finansowych.

Pomimo nieotrzymania wsparcia Wnioskodawca postanowił zrealizować inwestycję jako kluczową dla swojej działalności. Ze względu na duże koszty inwestycji dokonano zakupu automatycznej linii do wypieku chleba w dwóch etapach. Podpisano 2 umowy leasingu operacyjnego, bilansowo finansowego. Finansującym została firma leasingowa. Pierwszą umowę leasingu operacyjnego podpisano dnia 3 czerwca 2011 r., drugą dnia 30 czerwca 2012 r. Zawarte umowy leasingowe, w całości zrealizowały projekt zawarty we wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że niektóre kategorie kosztów i ich kwoty nieznacznie różniły się od zapisanych we wniosku o dofinansowanie.

Ponieważ spółka nie uzyskała dofinansowania na realizację projektu zaliczała do kosztów podatkowych raty leasingowe wynikające z harmonogramu spłat do wspomnianych umów leasingowych, tj. od czerwca 2011 r. do czerwca 2014 r., na które otrzymywała od Towarzystwa Leasingowego stosowne faktury. Natomiast koszty bilansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, stanowiła amortyzacja wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przedmiotów umów leasingowych.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformowała Wnioskodawcę, że ze względu na powstanie oszczędności planuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania konkursu. W związku z tym, że projekt firmy znajdował się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, ARR zwróciła się z zapytaniem, czy Wnioskodawca jest zainteresowany podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2013 r. wspólnicy spółki potwierdzili chęć podpisania umowy i poinformowali, że projekt został zrealizowany w całości do dnia 30 września 2011 r.

Pismem z 9 września 2013 r. spółka otrzymała informację że zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.1.9 i przyznano firmie Wnioskodawcy dofinansowanie na realizację projektu. W piśmie wskazano katalog 15 dokumentów, które należało przygotować do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dnia 16 września 2013 r. wysłano do ARR potrzebne dokumenty do podpisania umowy. Na tym etapie podpisania umowy nie można było wnioskować o jakiekolwiek zmiany we wniosku. Wspólnicy spółki jawnej musieli ściśle przestrzegać kategorii kosztów i ich wartości. Ostatecznie dnia 26 września 2013 r. podpisano wspomnianą wyżej umowę o dofinansowanie.

Aby dostosować podpisaną umowę do zrealizowanego projektu Wnioskodawca wystąpił dnia 1 października 2013 r. z pismem do ARR o aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie: 1) źródła finansowania projektu, 2) harmonogramu realizacji projektu, 3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, 4) zmiany kwartalnej prognozy składania wniosków o płatność. Ostatecznie podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w dniu 11 grudnia 2013 r.

Ponieważ podpisany aneks do umowy dotacji nie był zgodny z zapisami w umowach leasingowych, wystąpiono dnia 2 stycznia 2014 r. z kolejnym wnioskiem o aneksowanie umowy o dofinansowanie. Agencja RR uwzględniła wniosek i ostatecznie podpisano 11 lutego 2014 r. kolejny aneks porządkujący harmonogram rzeczowo-finansowy, kwoty wydatków i kwoty dofinansowania. W dniu 27 lutego 2014 r. wspólnicy spółki jawnej złożyli pierwszy wniosek o płatność pośrednią za okres od 4 maja 2010 r. do 27 lutego 2014 r.

Po weryfikacji, licznych uzupełnieniach i wyjaśnieniach, dnia 3 lipca 2014 r. wspólnicy spółki jawnej otrzymali płatność pośrednią - dofinansowanie w kwocie 605.316 zł 35 gr, co stanowi 39,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych we wskazanym we wniosku okresie tj. zapłaconych części kapitałowych rat leasingowych zgodnych z harmonogramem spłat zawartym w umowach leasingowych.

Wnioskodawca do czasu otrzymania pierwszej płatności pośredniej, tj. do lipca 2014 r. zaliczał do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z zawartymi umowami leasingowymi. Do tego okresu Wnioskodawca nie posiadał umocowanej wiedzy co do pozytywnej weryfikacji wniosku i wypłaty dofinansowania ze względu na zawiłości, niejasności i nietypowy charakter sprawy. Świadczy o tym długi okres rozpatrywania wniosku o płatność od lutego do lipca 2014 r.

Od czasu otrzymania dofinansowania - od lipca 2014 r. Wnioskodawca nie zalicza do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej.

Wnioskodawca będzie składał kolejne wnioski o płatności pośrednie w cyklach półrocznych. Nie będzie zaliczał do kosztów podatkowych części kapitałowej rat leasingowych podlegającej dofinansowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wyłączając w miesiącu lipcu 2014 r. z kosztów uzyskania przychodów otrzymaną 3 lipca 2014 r. dotację, która stanowi bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, tj. na spłatę części raty kapitałowej rat leasingowych zgodnie z umowami leasingu operacyjnego z dnia 3 czerwca 2011 r. i z dnia 30 czerwca 2012 r., zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...
 2. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając od lipca 2014 r. (od dnia uzyskania pierwszej płatności) do kosztów uzyskania przychodów części rat kapitałowych od umów leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe środki dofinansowania - dotacje - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 w powiązaniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt 56 tejże ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca wyłączył z podstawy opodatkowania wydatki sfinansowane z tych środków, bowiem ich wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w dacie otrzymania pierwszej płatności pośredniej dofinansowania z uwagi na datę podpisania umowy o dofinansowanie, podpisanie aneksów do umowy o dofinansowanie i wypłatę pierwszej płatności dofinansowania.

Wydatki były poniesione i uznawane za koszty podatkowe w okresach podatkowych wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych, ponieważ Wnioskodawca nie był związany umową o dofinansowanie aż do 11 lutego 2014 r., tj. daty ostatniego aneksu do przedmiotowej umowy, który w ostateczny sposób uregulował warunki i wartość dofinansowania.

Do dnia wpływu płatności pośredniej, tj. do dnia 3 lipca 2014 r. Wnioskodawca nie mógł być pewien otrzymania dofinansowania pomimo podpisania umowy, ponieważ realizacja projektu opisanego we wniosku stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie różniła się od rzeczywistej realizacji projektu mogła być zakwestionowana przez Instytucję udzielająca wsparcia. Wnioskodawca nie posiadał umocowanej wiedzy co do pozytywnej weryfikacji wniosku i wypłaty dofinansowania ze względu na zawiłości, niejasności i nietypowy charakter sprawy. Wypłata pierwszej transzy dofinansowania stała się dla Wnioskodawcy potwierdzeniem prawidłowości realizacji projektu. Zdaniem Wnioskodawcy, mając wiedzę o realności wypłat kolejnych płatności pośrednich, wyłączenie z kosztów podatkowych części rat kapitałowych rat leasingowych powinno następować na bieżąco w dniu poniesienia kosztu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.

Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła. Koszty te są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.

Kwestie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały uregulowane w art. 23a-23l ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 23a pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

 1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
 3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.)
 • do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Z przepisów powyższych wynika, że jeżeli umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ww. ustawy warunki, to wówczas ponoszone w podstawowym okresie przez leasingobiorcę (korzystającego) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z tą umową wydatki z tytułu używania przedmiotu leasingu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane, np. z dotacji.

W związku z powyższym, wydatki bezpośrednio sfinansowane przychodami zwolnionymi od podatku na podstawie ww. przepisów nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Spółka korzysta z dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy, poprzez zakup automatycznej linii do wypieku chleba”, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa zawarta została z Agencją Rozwoju Regionalnego SA dnia 26 września 2013 r., aneksowana dnia 11 grudnia 2013 r. i 11 lutego 2014 r. Dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich (EFRR) oraz budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca złożył 28 kwietnia 2010 r. i został on zarejestrowany. Jednakże, ze względu na ograniczoną liczbę środków finansowych wniosek ten został umieszczony na rezerwowej liście projektów do dofinansowania i nie został wybrany do dofinansowania.

Pomimo nieotrzymania wsparcia Wnioskodawca postanowił zrealizować inwestycję jako kluczową dla swojej działalności. Ze względu na duże koszty inwestycji dokonano zakupu automatycznej linii do wypieku chleba w dwóch etapach. Podpisano 2 umowy leasingu operacyjnego, bilansowo finansowego. Finansującym została firma leasingowa. Pierwszą umowę leasingu operacyjnego podpisano dnia 3 czerwca 2011 r., drugą dnia 30 czerwca 2012 r. Zawarte umowy leasingowe, w całości zrealizowały projekt zawarty we wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że niektóre kategorie kosztów i ich kwoty nieznacznie różniły się od zapisanych we wniosku o dofinansowanie. Ponieważ spółka nie uzyskała dofinansowania na realizację projektu zaliczała do kosztów podatkowych raty leasingowe wynikające z harmonogramu spłat do wspomnianych umów leasingowych.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformowała Wnioskodawcę, że ze względu na powstanie oszczędności planuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania konkursu. W związku z tym, że projekt firmy znajdował się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, ARR WiM zwróciła się z zapytaniem, czy Wnioskodawca nadal jest zainteresowany podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wspólnicy spółki jawnej, której Wnioskodawca jest udziałowcem, potwierdzili zainteresowanie podpisaniem takiej umowy i w dniu 26 września 2013 r. podpisano wspomnianą wyżej umowę o dofinansowanie, aneksowaną dnia 11 grudnia 2013 r. i 11 lutego 2014 r. W dniu 27 lutego 2014 r. wspólnicy spółki jawnej złożyli pierwszy wniosek o płatność pośrednią za okres od 4 maja 2010 r. do 27 lutego 2014 r.

Po weryfikacji, licznych uzupełnieniach i wyjaśnieniach ostatecznie dnia 3 lipca 2014 r. wspólnicy spółki jawnej otrzymali płatność pośrednią - dofinansowanie w kwocie 605.316 zł 35 gr, co stanowi 39,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych we wskazanym we wniosku okresie tj. zapłaconych części kapitałowych rat leasingowych zgodnych z harmonogramem spłat zawartym w umowach leasingowych.

Wnioskodawca do czasu otrzymania pierwszej płatności pośredniej, tj. do lipca 2014 r. zaliczał do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z zawartymi umowami leasingowymi. Od czasu otrzymania dofinansowania - od lipca 2014 r. Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej.

Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawczyni zaliczała do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania.

Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że przyznanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że raty te nie mogą w części pokrytej dofinansowaniem stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Skoro Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej w dniu 26 września 2013 r. podpisała umowę na dofinansowanie części wydatków związanych z nabyciem w ramach leasingu operacyjnego urządzeń piekarniczych, to już od tego momentu, tj. miesiąca podpisania tej umowy, a nie jak wskazuje Wnioskodawczyni od momentu otrzymania pierwszej płatności tego dofinansowania, Wnioskodawczyni powinna zaprzestać zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących płatności rat leasingowych w części objętej dofinansowaniem.

Również w momencie podpisania tej umowy i przyznania dofinansowania, Wnioskodawczyni powinna skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość dofinansowania. Jednakże korekty kosztów nie mogła dokonać jednorazowo w dniu otrzymania dofinansowania w odniesieniu do kosztów bieżących działalności. Wartość dofinansowania przyznanego na pokrycie części kapitałowej rat leasingowych należy odnieść do poszczególnych miesięcznych rat kapitałowych leasingu operacyjnego, poniesionych w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zatem korektę należało odnieść wstecz, do momentu zaliczenia - w zawyżonej wysokości -poszczególnych wydatków (rat leasingowych) do kosztów podatkowych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w dacie otrzymania pierwszej płatności pośredniej dofinansowania z uwagi na datę podpisania umowy o dofinansowanie, podpisanie aneksów do umowy o dofinansowanie i wypłatę pierwszej płatności dofinansowania, należało uznać za nieprawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Interpretację indywidualną oparto zatem na stwierdzeniu Wnioskodawczyni, że wskazane przez nią raty leasingowe dotyczą rzeczywiście leasingu operacyjnego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania – właściwy organ – ustali, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest odmienny od rzeczywistego, to wydana interpretacja nie będzie chroniła Pani w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Końcowo zważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytania, zawarte we wniosku. Organ podatkowy nie ocenił natomiast, czy otrzymane dofinansowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie wskazanych przez Wnioskodawczynię we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie ocena prawna powyższego zagadnienia, może stanowić, po spełnieniu pozostałych wymogów ustawowych, przedmiot odrębnego wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztynie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.