IBPP1/4512-365/16-3/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 25 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.) oraz pismami z 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) i z 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ i działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 lipca 2016 r. znak: IBPP1/4512-365/16-1/BM oraz pismami z 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) i z 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.), będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu z 8 sierpnia 2016 r. znak: IBPP1/4512-365/16-2/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Powiat) zamierza zbyć dwie nieruchomości zabudowane na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie leasingu zwrotnego, zwanego dalej; „leasingodawcą”. Po sprzedaży nieruchomości na rzecz leasingodawcy, zostaną one oddane do odpłatnego używania na rzecz Powiatu na czas oznaczony w ramach konstrukcji tzw. leasingu zwrotnego.

Stosownie do uchwały Nr ... Rady Powiatu z 12 lutego 2016 r. - Powiat zamierza zbyć następujące nieruchomości gruntowe zabudowane w formie przetargu ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu:

 • Działkę o numerze ewidencyjnym 643 o pow. 0,1731 ha zabudowaną budynkiem Przychodni SP ZOZ, uwidocznioną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy;
 • Działkę o numerze ewidencyjnym 1368/49 o pow. 0,5363 ha zabudowaną budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uwidocznioną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy.

Budynek obecnej Przychodni SP ZOZ został wybudowany przez jednostkę Skarbu Państwa pod koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Natomiast budynek SSM został wybudowany w roku 1973 przez Technikum Hodowlane, którego organem założycielskim było Ministerstwo Rolnictwa. W wyniku reformy administracji publicznej zabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa zostały następnie z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody, nieodpłatnie zbyte na rzecz Powiatu B.

Powiat B nabył wymienione nieruchomości dnia 1 stycznia 1999 r., na podstawie decyzji Wojewody z dnia 14 stycznia 2000 r., nr GN.VI - 7215/25/2000 oraz decyzji z dnia 18 listopada 1999 r. Jako podstawę prawną wydania decyzji z dnia 18 listopada 1999 r. powołano art. 60 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 47 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz właściwe rozporządzenie Rady Ministrów. Jako podstawę prawną wydania decyzji z dnia 14 stycznia 2000 r. powołano art. 60 ust. 1, 3 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. W decyzji z dnia 18 listopada 1999 r. wśród składników mienia nabywanych przez Powiat B wymienia się własność gruntu, zabudowań oraz urządzeń trwale z gruntem związanych. W decyzji z dnia 14 stycznia 2000 r. wymienia się z kolei nieruchomości gruntowe, zabudowania, urządzenia trwale z gruntem związane, a także mienie ruchome należące do Zespołu Szkół Rolniczych.

Z dniem 1 stycznia 2002 r., mocą art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Powiat B. został podzielony na dwa powiaty:

 • Powiat L.,
 • Powiat B.

Składniki majątkowe, między innymi nieruchomości gruntowe, które mają być przedmiotem sprzedaży zostały przekazane z dotychczasowego Powiatu B. do nowo utworzonego Powiatu L. na podstawie zawartego dnia 21 stycznia 2002 r. porozumienia. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu L. nie było potwierdzone fakturą VAT.

Aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 2000 r. na działce o numerze ewidencyjnym 643 o pow. 0,1731 ha, zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ zostało ustanowione nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, na czas nieokreślony. Obecnie w budynku Przychodni funkcjonują gabinety lekarskie.

Zarząd Powiatu w L. - decyzją z dnia 1 lutego 2005 r. postanowił przekazać działkę o numerze ewidencyjnym 1368/49 o pow. 0,5363 ha zabudowaną budynkiem SSM w trwały zarząd na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Obecnie budynek SSM wykorzystywany jest jako obiekt noclegowy.

Powiat L., po nabyciu budynku Przychodni o wartości początkowej 419.538 zł, wynikającej z protokołu przekazania, ponosił nakłady na obiekt o charakterze ulepszeniowym, realizując m.in, projekt pn. „Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu poprawy efektywności wykorzystania Infrastruktury energetycznej budynku”: 2.099,77 zł - inwestycja w 2004 r. sfinansowana przez SP ZOZ, 265.460,50 zł - inwestycja zakończona w 2010 r. (dach) sfinansowana przez SP ZOZ i z dotacji Powiatu w kwocie 20.000 zł, 1.033,791,03 zł - inwestycja zakończona w 2011 r. termomodernizacja, w tym w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej SP ZOZ oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu poprawy efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku” (wartość projektu 1.015,203,33 zł, w koszty kwalifikowane 909.266,44 zł, dofinansowanie wyniosło 772.876,47 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych), 898.774,01 zł - inwestycja (remont) - inwestycja zakończona w 2011 roku sfinansowana przez SP ZOZ. Wartość przychodni na dzień 20 kwietnia 2016 r. - 2.619.663,31 zł. Powiat nie dokonywał odliczeń podatku od towarów i usług z tytułu nabycia tych usług.

W budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji obiektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020. Jednak inwestycja zostanie zrealizowana dopiero w przyszłości, po zawarciu umowy leasingu zwrotnego. Obecnie - Powiat poniósł nakłady związane z audytem energetycznym oraz Studium Wykonalności.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, jako oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy o VAT stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zważywszy, iż budynek obecnej Przychodni SP ZOZ został wybudowany przez jednostkę Skarbu Państwa pod koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, następnie wraz z gruntem nieodpłatnie przekazany na rzecz Powiatu B. na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego z 18 listopada 1999 r., zaś na końcu - w drodze porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 r. - przekazany nieodpłatnie przez Powiat B. na rzecz nowopowstałego Powiatu. Należy więc uznać, iż Powiat L. nabył nieruchomość jako któryś z kolei jej właściciel po wybudowaniu. Jednak żadna z analizowanych transakcji od momentu wybudowania nie stanowiła czynności opodatkowanej w rozumieniu obecnej ustawy o VAT, ani nie stanowiła w momencie jej dokonania czynności, która odpowiadałaby czynności opodatkowanej w rozumieniu obecnej ustawy o VAT.

Przejęcie mienia SP ZOZ nie było czynnością opodatkowaną, ani czynnością odpowiadającą czynności opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT. W tym zakresie ani jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ani Powiat B. nie mogą być uznani za podatników VAT zgodnie z obecnymi przepisami. Innymi słowy, przeniesienie własności nastąpiło poza sferą VAT.

Kolejnym zdarzeniem było nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat L. od Powiatu B. na podstawie porozumienia z 21 stycznia 2002 r. w związku z utworzeniem nowego powiatu (art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Również to zdarzenie nie mogłoby stanowić czynności opodatkowanej zgodnie z ustawą o VAT, prowadzącej do uznania pierwszego zasiedlenia.

Powyższy stan faktyczny, odnoszący się do budynku Przychodni SP ZOZ oznacza, iż w zakresie tej nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Pierwszą czynnością opodatkowaną będzie dopiero sprzedaż nieruchomości, tj. pierwsze zasiedlenie nastąpi dopiero w dacie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz leasingodawcy.

Następnym zdarzeniem, istotnym z podatkowego punktu widzenia, było poniesienie nakładów modernizacyjnych, związanych z ulepszeniem budynku Przychodni. Pomijając nakłady poniesione na budynek Przychodni przez posiadający osobowość prawną SP ZOZ, nakłady dokonane przez Powiat L. przekroczyły 30% wartości początkowej, wynikającej z ksiąg (wartość początkowa wynikała z protokołu przekazania majątku na podstawie porozumienia z 21 stycznia 2002 r.). Powiat L. nie miał prawa do odliczenia związanego z nabyciem towarów i usług związanych z ulepszeniem, modernizacją nieruchomości. W przypadku Powiatu L. brak prawa do odliczenia wynikał stąd, że będąc nabywcą nie występował on jako podatnik VAT (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT: nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa). Nabywane usługi w ramach modernizacji nie miały być wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych, tj. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług za odpłatnością. Budynek Przychodni był natomiast oddany w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ. Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Podobna sytuacja będzie dotyczyła sprzedaży budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (SSM) na rzecz leasingodawcy. Budynek SSM został wybudowany w roku 1973 przez Technikum Hodowlane, którego organem założycielskim było Ministerstwo Rolnictwa, następnie wraz z gruntem nieodpłatnie przekazany na rzecz Powiatu B. na podstawie decyzji Wojewody z 14 stycznia 2000 r., a następnie - w drodze porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 r. - przekazany nieodpłatnie przez Powiat B. na rzecz nowopowstałego Powiatu L. Należy więc uznać, iż Powiat L. nabył nieruchomość jako któryś z kolei jej właściciel po wybudowaniu. Jednak żadna z analizowanych transakcji od momentu wybudowania nie stanowiła czynności opodatkowanej w rozumieniu obecnej ustawy o VAT, ani nie stanowiła w momencie jej dokonania czynności, która odpowiadałaby czynności opodatkowanej w rozumieniu obecnej ustawy o VAT.

Również oddanie nieruchomości w trwały zarząd, co nastąpiło dnia 1 lutego 2005 r., nie prowadziło do pierwszego zasiedlenia. Nie jest bowiem oddanie w trwały zarząd czynnością opodatkowaną, zaś jednostka samorządu terytorialnego nie może być uznana w tym zakresie za podatnika VAT. Oddanie nieruchomości na rzecz SSM wpisuje się bowiem w zadania własne powiatu, polegające m.in. na wspieraniu kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu (art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym). SSM to placówka oświatowo-wychowawcza funkcjonująca w oparciu o ustawę o systemie oświaty (art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty). Realizacja zadań własnych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyklucza jej działanie w sferze VAT.

Powyższy stan faktyczny, odnoszący się do nieruchomości SSM oznacza, iż w zakresie tej nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Pierwsze zasiedlenie nastąpi dopiero w dacie przeniesienia nieruchomości na rzecz leasingodawcy.

Na żadnym etapie obrotu nieruchomością nie przysługiwało prawo do odliczenia, żadna z transakcji nie była bowiem przedmiotem opodatkowania VAT. Powiat L. nie miał również prawa do odliczenia związanego z nabyciem towarów i usług związanych z ulepszeniem, modernizacją nieruchomości - takie okoliczności bowiem nie wystąpiły.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Powiat L. jest czynnym podatnikiem podatku VAT o dnia 1 maja 2004 r. z tytułu wykonywania czynności działalności mieszanej. Powiat jako osoba prawna, wykonując zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność dokonuje czynności opodatkowane między innymi w zakresie:
  1. najmu lokali i dzierżawy nieruchomości,
  2. sprzedaży nieruchomości,
  3. świadczenia usług w zakresie wynajmowania pomieszczeń na bazę noclegową i żywieniową,
  4. świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne (Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości).
 2. Na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności (wyłącznie do działalności opodatkowanej, wyłącznie do działalności zwolnionej czy wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, czy też do działalności mieszanej (jakiej?) Wnioskodawca będzie wykorzystywał nieruchomości zabudowane, będące przedmiotem wniosku, po ich oddaniu przez leasingodawcę do odpłatnego używania na rzecz Wnioskodawcy (należy wskazać odrębnie dla każdej nieruchomości)”, Wnioskodawca odpowiedział, że „Budynek Przychodni SP ZOZ nie był i nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Natomiast budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest i będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.
 3. Ulepszenie budynku obecnej Przychodni SP ZOZ powyżej 30% wartości budynku nastąpiło w 2011 r. Inwestycja była zrealizowana w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013. Okres trwałości projektu do dnia 4 lipca 2016 r. Po zrealizowaniu inwestycji, które miały wpływ na jego ulepszenie - SP ZOZ korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. l ustawy.
 4. Budynek Przychodni SP ZOZ używany był i jest do działalności statutowej. Obecnie w budynku funkcjonują gabinety lekarskie.
 5. Budynek Przychodni SP ZOZ po ulepszeniach nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanej.
 6. Powiat B. ustanowił nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ działki zabudowanej budynkiem Przychodni - aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 2000 r.
  Z dniem 1 stycznia 2002 r. - Powiat B. został podzielony na dwa powiaty:
  • Powiat L. z siedzibą w L.,
  • Powiat B..
  Składniki majątkowe, między innymi nieruchomości, które mają być przedmiotem sprzedaży zostały przekazane z dotychczasowego Powiatu B. do nowo utworzonego Powiatu L. na podstawie zawartego porozumienia.
 7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało utworzone z dniem 1 września 2002 r. i prowadziło działalność oświatową w zakresie turystyki - usługi noclegowe, żywienie i najem pomieszczeń, na podstawie statutu. Były to czynności niepodlegające opodatkowaniu.
 8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest odrębną jednostką budżetową i od 26 maja 2009 r. jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Od 1 lipca 2009 r. posiada kasę fiskalną i samodzielnie sporządza deklaracje VAT.
 9. Budynek Schroniska był wykorzystywany przez Powiat B. do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie.
 10. Powiat L. nie posiada wiedzy w jaki sposób, przez jaki okres i do jakich czynności budynek Schroniska był wykorzystywany przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez Ministerstwo Rolnictwa.
 11. Stosownie do art. 60 ust. 1 w związku z art. 48 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej oraz przepisów niniejszej ustawy - tj. mienie szkół ponadgimnazjalnych - z tym dniem staje się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
  Przejęcie mienia Zespołu Szkół Rolniczych nie było zatem czynnością opodatkowaną, ani czynnością odpowiadającą czynności opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT. W tym zakresie ani jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ani Powiat B. nie mogą być uznani za podatników VAT zgodnie z obecnymi przepisami. Innymi słowy, przeniesienie własności nastąpiło poza sferą VAT.
  Kolejnym zdarzeniem było nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat L. od Powiatu B. na podstawie porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 r. w związku z utworzeniem nowego powiatu. Również to zdarzenie nie mogło stanowić czynności opodatkowanej zgodnie z ustawą o VAT, prowadzącej do uznania pierwszego zasiedlenia.
  Również oddanie nieruchomości w trwały zarząd, co nastąpiło dnia 1 lutego 2005 r. nie prowadziło do pierwszego zasiedlenia. Oddanie w trwały zarząd nie jest bowiem czynnością opodatkowaną, zaś Powiat L. nie może być uznany w tym zakresie za podatnika VAT.
 12. Powiat L. ponosił wydatki na ulepszenie budynku schroniska jak w załączonej tabeli:
  Ulepszenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „”:
  Tabela – załącznik PDF
 13. Na pytanie tut. Organu „Czy po ewentualnych ulepszeniach Wnioskodawca
 14. wykorzystywał budynek schroniska do czynności opodatkowanych, jeśli tak to do jakich i w jakim okresie”, Wnioskodawca odpowiedział : „Jak w punkcie 8.
 15. Na działce Nr 1368/49 znajduje się budynek schroniska, który będzie przedmiotem sprzedaży, a następnie leasingu.
 16. Wszystkie urządzenia trwale z gruntem związane nie stanowią odrębnych budowli lecz stanowią integralną część budynku i umożliwiają jego używanie.
 17. Urządzenia te były wykorzystywane przez każdego z dotychczasowych właścicieli i użytkowników w taki sam sposób jak budynek, z którym są związane.
 18. Czynności leasingu świadczone przez leasingodawcę na rzecz Powiatu, z tytułu których Powiat będzie uiszczał opłaty będą czynnościami opodatkowanymi i będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Powiat.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż nieruchomości - działki o numerze ewidencyjnym 643 o pow. 0,1731 ha zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, uwidocznioną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy - będzie opodatkowana czy zwolniona z podatku od towarów i usług?
 2. Czy sprzedaż nieruchomości - działki o numerze ewidencyjnym 1368/49 o pow. 0,5363 ha zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uwidoczniona w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy - będzie opodatkowana czy zwolniona z podatku od towarów i usług?
 3. Czy Powiat, w związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego (dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ), będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego)?
 4. Czy Powiat, w związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego (dot. działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego), będzie miał prawo do - odliczenia podatku VAT od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Sprzedaż nieruchomości - działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ – w ramach leasingu zwrotnego będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Sprzedaż nieruchomości - działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - w ramach leasingu zwrotnego będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego).
 4. W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ i działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,
 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1 z późn. zm.) zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie ww. Dyrektywy państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku »w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu«. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku.

W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

Należy w tym miejscu zauważyć, że takie rozumienie pojęcia „pierwszego zasiedlenia” odnosi się do art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT tj. do użytkowania przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu.

Kwestia pierwszego zasiedlenia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek/budowla zostanie ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.

W takim bowiem przypadku decydujące znaczenie do rozstrzygnięcia czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie, ma kwestia oddania budynku/budowli po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (np. najem).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Stosownie bowiem do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w ww. przepisie dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna.

W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpie znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca zamierza zbyć działkę nr 643 zabudowaną budynkiem przychodni SP ZOZ oraz działkę nr 1368/49 zabudowaną budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w formie przetargu ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu.

Budynek obecnej Przychodni SP ZOZ został wybudowany przez jednostkę Skarbu Państwa pod koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Natomiast budynek SSM został wybudowany w roku 1973 przez Technikum Hodowlane, którego organem założycielskim było Ministerstwo Rolnictwa. W wyniku reformy administracji publicznej zabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa zostały następnie z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody, nieodpłatnie zbyte na rzecz Powiatu B.

Składniki majątkowe, między innymi nieruchomości gruntowe, które mają być przedmiotem sprzedaży zostały przekazane z dotychczasowego Powiatu B. do nowo utworzonego Powiatu L. na podstawie zawartego dnia 21 stycznia 2002 r. porozumienia. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu L. nie było potwierdzone fakturą VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy sprzedaż działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ i działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

W celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku planowanej dostawy należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem ww. budynków nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Z wniosku wynika, że w odniesieniu do ww. budynku Przychodni SP ZOZ miało miejsce ulepszenie powyżej 30% wartości budynku w 2011 r.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, do pierwszego zasiedlenia nie dojdzie wskutek użycia (wykorzystania) budynku w prowadzonej działalności.

W takim bowiem przypadku dla rozstrzygnięcia czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku istotne znaczenie ma kwestia oddania budynku po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (np. najem).

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik dokona ulepszenia budynku/budowli w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten po ulepszeniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie z wniosku nie wynika aby po ulepszeniu budynku Przychodni SP ZOZ powyżej 30% dokonanym w 2011 r. nastąpiło wydanie tego budynku w ramach umowy najmu czy dzierżawy. Wnioskodawca wskazał bowiem, że budynek Przychodni został oddany w nieodpłatne użytkowanie i po ulepszeniach nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku Przychodni SP ZOZ, po jego ulepszeniu przewyższającym 30%, bowiem budynek ten nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku po jego ulepszeniu.

Skoro zatem w stosunku do budynku Przychodni SP ZOZ nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie to dostawa tego budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W takim jednak przypadku należy mieć na uwadze powołany art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia ww. budynku. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. budynku określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca poniósł wprawdzie w 2011 r. wydatki na ulepszenie ww. budynku Przychodni SP ZOZ powyżej 30% wartości budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do tych wydatków nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. budynku Przychodni SP ZOZ określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Wobec powyższego, dostawa ww. budynku Przychodni SP ZOZ będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca we własnym stanowisku wprawdzie wskazał, że ww. sprzedaż korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w ustawie o VAT brak takiego przepisu, a w z treści wniosku wynika, że Wnioskodawcy chodziło o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku Przychodni SP ZOZ objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 643, na której ww. budynek jest posadowiony korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie dostawy działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego należy zauważyć, że z wniosku wynika, że w odniesieniu do ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenia na łączną kwotę 1132018,29 zł. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.

Wartość początkowa budynku (bilans otwarcia) wynosił 224.021,16 zł.

Ulepszenia w ww. budynku kształtowały się następująco:

 • w 2005 r. ulepszenia w wys. 70.983,62 zł,
 • w 2006 r. ulepszenia w wys. 461.728,03 zł,
 • w 2007 r. ulepszenia w wys. 164.483,35 zł,
 • w 2008 r. ulepszenia w wys. 95.728,78 zł,
 • w 2009 r. ulepszenia w wys. 5.491,63 zł,
 • w 2010 r. ulepszenia w wys. 26.298,35 zł,
 • w 2011 r. ulepszenia w wys. 177.377,16 zł,
 • w 2012 r. ulepszenia w wys. 62.060,86 zł,
 • w 2013 r. ulepszenia w wys. 11.999,88 zł,
 • w 2014 r. ulepszenia w wys. 18.757,50 zł,
 • w 2015 r. ulepszenia w wys. 37.109,10 zł.

Zauważyć w tym miejscu należy, że dla potrzeb podatku od towarów i usług w celu ustalenia czy nakłady na ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej danego obiektu należy poszczególne wydatki sumować i gdy sumowane wydatki przekroczą 30% wartości początkowej podwyższyć o nie wartość początkową i kolejne ulepszenia odnosić już do tej nowej wartości początkowej.

W światle powyższego należy zauważyć, że ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zostały dokonane po raz pierwszy w 2005 r, po raz drugi w 2006 r., po raz trzeci w 2008 r. i po raz czwarty w 2015 r.

Z wniosku nie wynika aby po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej (zaktualizowanej) budynku dokonanym w 2015 r. nastąpiło wydanie ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w ramach umowy najmu czy dzierżawy, gdyż budynek schroniska został oddany w trwały zarząd, a jak wskazał Wnioskodawca, oddanie w trwały zarząd nie jest czynnością opodatkowaną.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, po jego ostatnim ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej (zaktualizowanej), bowiem budynek ten nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku po jego ulepszeniu.

Skoro zatem w stosunku do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie to dostawa tego budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W takim jednak przypadku należy mieć na uwadze powołany art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia ww. budynku. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. budynku określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca poniósł wprawdzie w 2005 r., 2006 r., 2008 r. i 2015 r. wydatki na ulepszenie ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego powyżej 30% wartości początkowej budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże jak wskazał Wnioskodawca, w stosunku do tych wydatków nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Wobec powyższego, dostawa ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawca we własnym stanowisku wprawdzie wskazał, że ww. sprzedaż korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w ustawie o VAT brak takiego przepisu, a w z treści wniosku wynika, że Wnioskodawcy chodziło o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 1368/49, na której ww. budynek jest posadowiony korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od VAT, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest również kwestia czy Powiat, w związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ oraz działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Powiat), czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, zamierza zbyć ww. dwie nieruchomości zabudowane na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie leasingu zwrotnego, zwanego dalej; „leasingodawcą”.

Po sprzedaży nieruchomości na rzecz leasingodawcy, zostaną one oddane do odpłatnego używania na rzecz Powiatu na czas oznaczony w ramach konstrukcji tzw. leasingu zwrotnego.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że czynności leasingu świadczone przez leasingodawcę na rzecz Powiatu, z tytułu których Powiat będzie uiszczał opłaty będą czynnościami opodatkowanymi i będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Powiat.

Na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności (wyłącznie do działalności opodatkowanej, wyłącznie do działalności zwolnionej czy wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, czy też do działalności mieszanej (jakiej?) Wnioskodawca będzie wykorzystywał nieruchomości zabudowane, będące przedmiotem wniosku, po ich oddaniu przez leasingodawcę do odpłatnego używania na rzecz Wnioskodawcy (należy wskazać odrębnie dla każdej nieruchomości)”, Wnioskodawca odpowiedział, że budynek Przychodni SP ZOZ nie był i nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Natomiast budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest i będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony w stosunku wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę (rat leasingowych) w odniesieniu do działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ ponieważ jak wskazał Wnioskodawca we wniosku budynek Przychodni SP ZOZ nie był i nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Natomiast warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostanie spełniony w stosunku wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę (rat leasingowych) w odniesieniu do działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ponieważ jak wskazał Wnioskodawca we wniosku budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Tut. Organ rozumie, że czynności opodatkowanych będzie dokonywał Wnioskodawca jako podatnik VAT, gdyż w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności (wyłącznie do działalności opodatkowanej, wyłącznie do działalności zwolnionej czy wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, czy też do działalności mieszanej (jakiej?) Wnioskodawca będzie wykorzystywał nieruchomości zabudowane, będące przedmiotem wniosku, po ich oddaniu przez leasingodawcę do odpłatnego używania na rzecz Wnioskodawcy”, Wnioskodawca odpowiedział, że budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest i będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego), należało uznać za prawidłowe.

Natomiast za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w z związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego), należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku gdy budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.