Rata leasingowa | Interpretacje podatkowe

Rata leasingowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rata leasingowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.
Fragment:
W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego). W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ i działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
2016
17
gru

Istota:
Czy płacone przez Spółkę w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów u Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która jest wspólnikiem w spółce osobowej (dalej: Spółka). Wnioskodawca wniesie do Spółki w drodze aportu swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi szereg składników majątkowych, w szczególności środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności oraz inne aktywa majątkowe (dalej: "Przedsiębiorstwo"). W skład przedsiębiorstwa będzie wchodzić także otrzymany kredyt, który po wniesieniu aportu, będzie spłacany wraz z odsetkami przez Spółkę. Kredyt ten został zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które zostanie wniesione w drodze aportu. Przedmiotem darowizny mogą być także umowy leasingowe, dzięki którym Wnioskodawca finansował zakup maszyn (przedmiotów darowizny). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2016
1
lip

Istota:
Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?
Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Powyższe oznacza, iż część raty odsetkowej i kapitałowej byłaby płatana w jednej z rat leasingowych, istotnie większej od pozostałych rat leasingowych. Biorąc pod uwagę opisane wyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie momentu ujęcia, jako kosztu podatkowego, części odsetkowej raty leasingowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu... Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia...
2016
3
maj

Istota:
Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych, jak wynika z art. 15b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyksięgować netto całą wartość z faktury otrzymanej od leasingodawcy, a zaksięgować wartość opłaconych rat leasingowych wraz z opłatą wstępną do końca każdego miesiąca, czy też korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać tylko w razie nieopłacenia raty leasingu w terminie wynikającym z harmonogramu opłat leasingowych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opłacania rat leasingowych na podstawie zawartej umowy leasingu finansowego, terminy płatności każdej raty leasingowej należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu, potwierdzającego nabycie środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, to do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w sytuacji opłacania rat leasingowych w terminie wynikającym z harmonogramu spłat rat leasingowych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty odpisów amortyzacyjnych. Natomiast, nieuregulowanie przez Wnioskodawcę w terminie rat leasingowych wynikających z harmonogramu do umowy leasingu, powinno skutkować wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej środka trwałego proporcjonalnie do nieuiszczonej w terminie raty leasingowej. Słuszność tego stanowiska potwierdza także interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2014 r., znak: IPTPB1/415-357/14-4/MD .
2016
27
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wyłączając w miesiącu lipcu 2014 r. z kosztów uzyskania przychodów otrzymaną 3 lipca 2014 r. dotację, która stanowi bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, tj. na spłatę części kapitałowej rat leasingowych zgodnie z umowami leasingu operacyjnego z dnia 3 czerwca 2011 r. i z dnia 30 czerwca 2012 r., zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając od lipca 2014 r. (od dnia uzyskania pierwszej płatności) do kosztów uzyskania przychodów części rat kapitałowych od umów leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych?
Fragment:
Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca zaliczał do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania. Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że otrzymanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że od momentu otrzymania pierwszej płatności dofinansowania, Wnioskodawca powinien zaprzestać zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących płatności rat leasingowych w części objętej dofinansowaniem. Natomiast w odniesieniu do rat leasingowych, poniesionych przez Wnioskodawcę i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów do dnia otrzymania dofinansowania, w momencie otrzymania tego dofinansowania, Wnioskodawca powinien skorygować jednorazowo bieżące koszty uzyskania przychodu o wartość tego dofinansowania.
2015
2
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wyłączając w miesiącu lipcu 2014 r. z kosztów uzyskania przychodów otrzymaną 3 lipca 2014 r. dotację, która stanowi bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, tj. na spłatę części kapitałowej rat leasingowych zgodnie z umowami leasingu operacyjnego z dnia 3 czerwca 2011 r. i z dnia 30 czerwca 2012 r., zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając od lipca 2014 r. (od dnia uzyskania pierwszej płatności) do kosztów uzyskania przychodów części rat kapitałowych od umów leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych?
Fragment:
Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca zaliczał do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania. Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że otrzymanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że od momentu otrzymania pierwszej płatności dofinansowania, Wnioskodawca powinien zaprzestać zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących płatności rat leasingowych w części objętej dofinansowaniem. Natomiast w odniesieniu do rat leasingowych, poniesionych przez Wnioskodawcę i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów do dnia otrzymania dofinansowania, w momencie otrzymania tego dofinansowania, Wnioskodawca powinien skorygować jednorazowo bieżące koszty uzyskania przychodu o wartość tego dofinansowania.
2015
2
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając w kosztach podatkowych, poprzez udział w spółce jawnej, w której jest wspólnikiem, pierwszą ratę leasingową w czasie, proporcjonalnie do okresu zawarcia umowy leasingu?
Fragment:
Wnioskodawca (poprzez udział w spółce jawnej, w której jest wspólnikiem) rozlicza pierwszą ratę leasingową w kosztach podatkowych w czasie, proporcjonalnie do okresu zawarcia umowy leasingu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca nadmienił, że spółka jawna, której jest wspólnikiem prowadzi księgi rachunkowe (handlowe). Pierwsza rata leasingowa, o której jest mowa we wniosku, jest rozliczana w czasie, proporcjonalnie do okresu umowy leasingu. Pierwsza rata leasingowa jest ujmowana co miesiąc w kosztach podatkowych spółki jawnej, począwszy od miesiąca jej uiszczenia (maj 2014 r.), w kwocie odpowiadającej ilorazowi wartości pierwszej raty leasingowej oraz ilości miesięcy, na jaką zawarto umowę leasingową. Umowę leasingu zawarto od dnia 7 maja 2014 r. (dzień zawarcia umowy) do dnia 31 maja 2017 r. (ostatni dzień okresu, za który należna jest ostatnia rata wynagrodzenia), czyli na okres 37 miesięcy. Pierwsza rata leasingowa ujmowana jest co miesiąc w koszty podatkowe w wysokości 12.936,91 zł, jako 1/37 kwoty 478.665,63 zł (wartość netto pierwszej raty leasingowej). W dniu zawarcia umowy leasingu finansujący, według wiedzy dostępnej Wnioskodawcy, nie korzystał ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
2015
16
sty

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych sfinansowanych bezzwrotną pomocą.
Fragment:
Po weryfikacji, licznych uzupełnieniach i wyjaśnieniach ostatecznie dnia 3 lipca 2014 r. wspólnicy spółki jawnej otrzymali płatność pośrednią - dofinansowanie w kwocie 605.316 zł 35 gr, co stanowi 39,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych we wskazanym we wniosku okresie tj. zapłaconych części kapitałowych rat leasingowych zgodnych z harmonogramem spłat zawartym w umowach leasingowych. Wnioskodawca do czasu otrzymania pierwszej płatności pośredniej, tj. do lipca 2014 r. zaliczał do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z zawartymi umowami leasingowymi. Od czasu otrzymania dofinansowania - od lipca 2014 r. Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca zaliczał do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania. Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że przyznanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że raty te nie mogą w części pokrytej dofinansowaniem stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.
2014
14
gru

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych sfinansowanych bezzwrotną pomocą.
Fragment:
Po weryfikacji, licznych uzupełnieniach i wyjaśnieniach ostatecznie dnia 3 lipca 2014 r. wspólnicy spółki jawnej otrzymali płatność pośrednią - dofinansowanie w kwocie 605.316 zł 35 gr, co stanowi 39,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych we wskazanym we wniosku okresie tj. zapłaconych części kapitałowych rat leasingowych zgodnych z harmonogramem spłat zawartym w umowach leasingowych. Wnioskodawca do czasu otrzymania pierwszej płatności pośredniej, tj. do lipca 2014 r. zaliczał do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z zawartymi umowami leasingowymi. Od czasu otrzymania dofinansowania - od lipca 2014 r. Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawczyni zaliczała do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania. Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że przyznanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że raty te nie mogą w części pokrytej dofinansowaniem stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.
2014
14
gru

Istota:
Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów ratę leasingu operacyjnego w wysokości 50%?
Fragment:
(...) rat leasingowych. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje jako warunku zaliczenia wydatków z tytułu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, konieczności wykorzystywania przedmiotu leasingu wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą zaliczenia wydatków z tego tytułu jest spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zostaną one spełnione, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe w pełnej wysokości. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, że do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć 50% wartości raty leasingowej (netto) należało ocenić jako nieprawidłowe. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni może także zaliczać naliczony podatek VAT od ww. rat leasingowych, którego nie może odliczyć od podatku należnego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (50% tego podatku). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al.
2014
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.