Rata leasingowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rata leasingowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

Fragment:

Z drugiej natomiast strony prezentując swoje stanowisko stwierdza, że: „ w uwarunkowaniach zaprezentowanych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych, przysługuje mu (będzie mu przysługiwać) uprawnienie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w całości zarówno wydatków na opłatę wstępną i raty leasingowe, jak również na eksploatację i obsługę jachtu (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, koszty przeglądów, napraw, zatrudnienie załogi, zimowanie jachtu w bazie galeonu, koszty monitoringu, sprzątania, dozoru, itp.). Powyższe dotyczy zarówno wydatków już poniesionych, jak również tych, które zostaną poniesione w przyszłości ”. Zdaniem organu Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) – wydatki na opłatę wstępną, raty leasingowe, eksploatację, zakup wyposażenia i obsługę jachtu. Powyższe, zdaniem organu, wynika bezpośrednio z wykładni literalnej przepisu art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie budzi żadnych wątpliwości, że w tym przypadku wykładnię literalną przepisu należy zastosować wprost. Ponadto podkreślić należy, że podstawową metodą wykładni przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne jest wykładnia językowa. Metoda językowa dopuszcza odstępstwa od jej zastosowania wtedy, gdy prowadzi ona do absurdu, albo do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji.

2018
13
cze

Istota:

Raty leasingowe w części odsetkowej stanowić będą dla Korzystającego koszty pośrednio związane z przychodami, które powinny zostać rozpoznane w dacie poniesienia

Fragment:

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, koszt z tytułu części odsetkowej rat leasingowych będzie dla celów bilansowych stanowił koszt finansowy, ujmowany przez Korzystającego jako koszt rachunkowy w okresie, którego dana płatność leasingowa dotyczy. W zakresie w jakim rata leasingowa w części kapitałowej dotyczy Zapasów, dla celów bilansowych będzie stanowić bezpośredni koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszt ten będzie obciążał wynik finansowy współmiernie do przychodów ze sprzedanych produktów. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 1): Czy raty leasingowe w części odsetkowej stanowić będą dla Korzystającego koszty pośrednio związane z przychodami, które powinny zostać rozpoznane w dacie poniesienia, tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dana płatność leasingowa będzie dotyczyć? Zdaniem Wnioskodawcy, raty leasingowe w części odsetkowej stanowić będą dla Korzystającego koszty pośrednio związane z przychodami, które powinny zostać rozpoznane w dacie poniesienia, tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dana płatność leasingowa będzie dotyczyć. Zgodnie z art. 17a pkt (...)

2018
10
maj

Istota:

Czy płacona przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta część odsetkowa raty leasingowej, podlegająca ograniczeniu w zaliczeniu jej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c ust. 1 w zw. z art. 15c ust. 12 ustawy CIT, może również podlegać ograniczeniu w zaliczeniu jej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy CIT lub art. 16 ust. 1 pkt 73 tej ustawy?

Fragment:

(...) raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione ”. Mając na względzie brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że definicja „ kosztów finansowania dłużnego ” obejmuje szeroki katalog wydatków o charakterze finansowym, wśród których wprost wymieniona została część odsetkowa raty leasingowej. Warto jednak zaznaczyć, że pojęcie „ części odsetkowej raty leasingowej ” nie pojawia się równocześnie w żadnym innym przepisie ograniczającym możliwość zaliczenia tego rodzaju kosztu ponoszonego przez leasingobiorcę do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że jedyną podstawą prawną do wyłączenia części odsetkowej raty leasingowej z kosztów uzyskania przychodów (przy spełnieniu opisanych w art. 15 ust. 1 ustawy CIT warunków do uznania tego wydatku jako koszt podatkowy) jest art. 15c ust. 1 w zw. z art. 15c ust. 12 ustawy CIT. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, część odsetkowa raty leasingowej nie może podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT lub art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

2017
12
sie

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pierwszą opłatę leasingową jednorazowo w chwili poniesienia?

Fragment:

Raty leasingowe niewątpliwie są kosztami pośrednio związanymi z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie zapłaty raty leasingowej z uzyskaniem konkretnego przychodu. Odpowiadając zatem wprost na pytanie zawarte we wniosku, należy stwierdzić, że raty nie są kosztem bezpośrednim. Co do zasady raty leasingowe opłacane przez leasingobiorcę w okresie trwania umowy dotyczą ściśle określonego czasu, nie przekraczającego roku podatkowego. W konsekwencji, wspólnicy Spółki komandytowej, w zależności od reżimu ustawy, która ma dla nich zastosowanie, mają obowiązek stosować się do dyspozycji odpowiednio: przepisu art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z których to przepisów wynika, że koszty pośrednie są potrącane w dacie poniesienia, chyba że dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wtedy stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Dlatego też raty leasingowe, których płatność nie jest związana z całą umową, ale które mają charakter opłat okresowych (np. miesięcznych) są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

2017
18
maj

Istota:

Czy suma 59 miesięcznych rat leasingowych i opłaty wstępnej oraz wartości końcowej w pełnej poniesionej wysokości będzie kosztem podatkowym również w części przekraczającej równowartość 20 000 euro?

Fragment:

Opłata wstępna ujęta jest w harmonogramie spłat rat leasingowych jednak nie stanowi jednej z 59 rat leasingowych, 59 miesięcznych rat leasingowych w wysokości 2 376 zł 50 gr netto, przy czym zgodnie z OWUL rata leasingowa stanowi część wynagrodzenia Finansującego za używanie Korzystającego z przedmiotu leasingu, wyliczonego w zależności od okresu na jaki została zawarta umowa leasingu, płatnego na zasadach określonych w umowie i harmonogramie spłat, wartości końcowej w wysokości 1 422 zł 76 gr netto. Do ww. płatności doliczany będzie podatek od towarów i usług, obowiązujący w dacie wystawienia faktury VAT. Na mocy Aneksu nr 1 do ww. umowy, przedmiot leasingu został ubezpieczony w pełnym zakresie przez Finansującego na koszt Korzystającego, w ramach polisy generalnej Finansującego. Ponadto zgodnie z umową, Korzystający zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat związanych z umową wskazanych w OWUL oraz w tabeli opłat dodatkowych, wynikające z korzystania z produktów dodatkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.

Fragment:

W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego). W związku z przeprowadzeniem transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, w odniesieniu do działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych (tj. rat wykupu, rat odsetkowych, depozytu gwarancyjnego budynku, depozytu gwarancyjnego gruntu, czynszu dzierżawnego). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ i działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 643 zabudowanej budynkiem Przychodni SP ZOZ, nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w związku z transakcjami leasingu zwrotnego dot. działki nr 1368/49 zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

2016
1
lip

Istota:

Czy płacone przez Spółkę w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów u Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która jest wspólnikiem w spółce osobowej (dalej: Spółka). Wnioskodawca wniesie do Spółki w drodze aportu swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi szereg składników majątkowych, w szczególności środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności oraz inne aktywa majątkowe (dalej: "Przedsiębiorstwo"). W skład przedsiębiorstwa będzie wchodzić także otrzymany kredyt, który po wniesieniu aportu, będzie spłacany wraz z odsetkami przez Spółkę. Kredyt ten został zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które zostanie wniesione w drodze aportu. Przedmiotem darowizny mogą być także umowy leasingowe, dzięki którym Wnioskodawca finansował zakup maszyn (przedmiotów darowizny). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2016
3
maj

Istota:

Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?
Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia?

Fragment:

Powyższe oznacza, iż część raty odsetkowej i kapitałowej byłaby płatana w jednej z rat leasingowych, istotnie większej od pozostałych rat leasingowych. Biorąc pod uwagę opisane wyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie momentu ujęcia, jako kosztu podatkowego, części odsetkowej raty leasingowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu... Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia...

2016
27
mar

Istota:

Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych, jak wynika z art. 15b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyksięgować netto całą wartość z faktury otrzymanej od leasingodawcy, a zaksięgować wartość opłaconych rat leasingowych wraz z opłatą wstępną do końca każdego miesiąca, czy też korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać tylko w razie nieopłacenia raty leasingu w terminie wynikającym z harmonogramu opłat leasingowych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opłacania rat leasingowych na podstawie zawartej umowy leasingu finansowego, terminy płatności każdej raty leasingowej należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu, potwierdzającego nabycie środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, to do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w sytuacji opłacania rat leasingowych w terminie wynikającym z harmonogramu spłat rat leasingowych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty odpisów amortyzacyjnych. Natomiast, nieuregulowanie przez Wnioskodawcę w terminie rat leasingowych wynikających z harmonogramu do umowy leasingu, powinno skutkować wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej środka trwałego proporcjonalnie do nieuiszczonej w terminie raty leasingowej. Słuszność tego stanowiska potwierdza także interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2014 r., znak: IPTPB1/415-357/14-4/MD .

2015
2
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wyłączając w miesiącu lipcu 2014 r. z kosztów uzyskania przychodów otrzymaną 3 lipca 2014 r. dotację, która stanowi bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, tj. na spłatę części kapitałowej rat leasingowych zgodnie z umowami leasingu operacyjnego z dnia 3 czerwca 2011 r. i z dnia 30 czerwca 2012 r., zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając od lipca 2014 r. (od dnia uzyskania pierwszej płatności) do kosztów uzyskania przychodów części rat kapitałowych od umów leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych?

Fragment:

Wnioskodawca nie zalicza już do kosztów podatkowych części kapitałowej raty leasingowej podlegającej dofinansowaniu. W miesiącu lipcu 2014 r., w dacie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca dokonał korekty kosztów podatkowych o wartość otrzymanego dofinansowania, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki jawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca zaliczał do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych poniesione zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych do dnia otrzymania tego dofinansowania. Odnosząc się do powyższego opisu stanu faktycznego, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że otrzymanie dofinansowania wydatków z tytułu części kapitałowej rat leasingowych powoduje, że od momentu otrzymania pierwszej płatności dofinansowania, Wnioskodawca powinien zaprzestać zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących płatności rat leasingowych w części objętej dofinansowaniem. Natomiast w odniesieniu do rat leasingowych, poniesionych przez Wnioskodawcę i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów do dnia otrzymania dofinansowania, w momencie otrzymania tego dofinansowania, Wnioskodawca powinien skorygować jednorazowo bieżące koszty uzyskania przychodu o wartość tego dofinansowania.