Rata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku usług finansowych polegających na rozłożeniu na raty składek ubezpieczeń i pobierania z tego tytułu opłat.

Fragment:

Mamy do czynienia również w opisanych okolicznościach ze wzajemnością świadczeń, gdyż w zamian za umożliwienie przez Spółkę rozłożenia płatności na raty klient jest/będzie zobowiązany do zapłaty określonego wynagrodzenia – świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki. W związku z pobraniem wynagrodzenia z tytułu rozłożenia składki ubezpieczeniowej na raty, działanie Wnioskodawcy należy uznać za świadczenie usługi o charakterze finansowym, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Spółkę pożyczki klientowi. Tak więc czynność rozłożenia na raty wyłożonej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej oraz pobranie z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia stanowi/będzie stanowić w swej istocie odpłatne świadczenie usług, które – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym – biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy – korzysta/korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, jako usługa o charakterze finansowym (usługa udzielenia pożyczki) w związku z rozłożeniem na raty spłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, najmu lub finansowego udzieloną pożyczkę. W konsekwencji, opłata za rozłożenie składki ubezpieczeniowej na raty stanowi/będzie stanowić podstawę opodatkowania (zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy) usług świadczonych przez Spółkę, które są zwolnione od opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2018
23
maj

Istota:

Ustalenie, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wartości nabycia działek, czy też podatek ten powinien być odliczony proporcjonalnie wraz z zapłatą każdej kolejnej raty.

Fragment:

Z kolei paragraf 6 stanowi, że sprzedawca (Gmina) potwierdziła otrzymanie na rachunek bankowy do dnia zawarcia umowy kwoty stanowiącej 10% ceny sprzedaży, natomiast pozostałe 9/10 ustalonej ceny kupna-sprzedaży Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić w kolejnych 9 ratach rocznych, z których termin każdej kończy się równo rok po zawarciu przedmiotowej umowy. Każda z tych rat ma zostać uregulowana z uwzględnieniem należnego Gminie oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, określonej na podstawie art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie osoby reprezentujące Wnioskodawcę oświadczyły, że te zobowiązania płatnicze poddają egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 paragraf 1 pkt 4 kpc. Ponadto, strony ustaliły, że w przypadku niezapłacenia którejkolwiek raty wraz z oprocentowaniem naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę, a brak zapłaty którejkolwiek z rat w terminie spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty reszty ceny sprzedaży. Wnioskodawca zauważa, że ani postanowienia paragrafu 6, regulujące sposób zapłaty ceny kupna działek, ani jakichkolwiek innych postanowień umowy, nie uzależniają prawa ich własności, czy nawet utraty tego prawa od zapłaty (braku zapłaty) ostatniej, czy którejkolwiek z rat. Sprzedaż, czyli przeniesienie własności określona jest paragrafem 5 umowy, a sposób zapłaty ceny za to przeniesienie paragrafem 6 umowy i nie ma (poza tym, że wartości w paragrafie 6 stanowią różnicę kwot z paragrafu 5) między tymi regulacjami żadnej zależności, przynajmniej w sensie prawnym.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług finansowych polegających na rozłożeniu na raty składek ubezpieczeń i pobierania z tego tytułu opłat.

Fragment:

Mamy do czynienia również w opisanych okolicznościach ze wzajemnością świadczeń, gdyż w zamian za umożliwienie przez Spółkę rozłożenia płatności na raty klient jest/będzie zobowiązany do zapłaty określonego wynagrodzenia - świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki. W związku z pobraniem wynagrodzenia z tytułu rozłożenia składki ubezpieczeniowej na raty, działanie Wnioskodawcy należy uznać za świadczenie usługi o charakterze finansowym, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Spółkę pożyczki klientowi. Tak więc czynność rozłożenia na raty wyłożonej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej oraz pobranie z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia stanowi/będzie stanowić w swej istocie odpłatne świadczenie usług, które – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym – biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy – korzysta/korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, jako usługa o charakterze finansowym (usługa udzielenia pożyczki) w związku z rozłożeniem na raty spłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, najmu lub finansowego udzieloną pożyczkę. W konsekwencji, opłata za rozłożenie składki ubezpieczeniowej na raty stanowi/będzie stanowić podstawę opodatkowania (zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy) usług świadczonych przez Spółkę, które są zwolnione od opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2018
17
mar

Istota:

Czy rozłożenie na raty kwoty należnej z tytułu nabycia przez dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu jego właścicielowi (maksymalnie 10 rat rocznych, z czego pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy sprzedaży) będzie rodzić po stronie zbywcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Fragment:

Cena sprzedaży nieruchomości (opłata należna) od nabywcy (dotychczasowego użytkownika wieczystego) zostanie rozłożona na raty (maksymalnie 10 rat rocznych). Pierwsza rata jest płatna przed zawarciem umowy zbycia. Natomiast rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu 6-krotności stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania rozłożenia na raty kwoty należnej z tytułu zbycia nieruchomości. Zatem na tle przedstawionego opisu sprawy należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy czynność rozłożenia płatności na raty stanowi usługę, której wynagrodzeniem są otrzymywane odsetki. Kwestią opodatkowania odsetek za rozłożenie płatności na raty zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE. W orzeczeniu C-281/91 (Muys’en De Winter’s Bouwn-en Annemingsbedrijf BV vs. Staatssecretaris van Financien), TSUE stwierdził, że w przypadku gdy termin płatności został odroczony do momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi (czyli do momentu powstania obowiązku podatkowego) wówczas odsetki związane z faktem odroczenia powinny składać się na podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania – ustaloną na moment powstania obowiązku podatkowego – jest bowiem wszystko to (a więc także i odsetki) co podatnik ma otrzymać w związku z wykonaniem świadczenia.

2017
21
gru

Istota:

Czy w przypadku, gdy spłata Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej będzie następowała w ratach, obowiązek podatkowy powstanie każdorazowo w momencie otrzymania poszczególnych rat (tj. na zasadzie kasowej)?

Fragment:

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, środki pieniężne z tytułu wystąpienia ze Spółki będą wypłacane w ratach. W rezultacie, wypłacane Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wystąpienia ze Spółki, której był wspólnikiem, stanowią przychód z działalności gospodarczej każdorazowo w momencie wypłaty tych środków (poszczególnych rat). Skoro spłata udziału kapitałowego w Spółce będzie następowała w ratach, to zgodnie z kasową metodą rozpoznawania przychodu podatkowego występującego Wspólnika, obowiązek podatkowy powinien zostać rozpoznany z momentem otrzymania każdej z poszczególnych rat. Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenia o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (tj. tzw. podatek liniowy).

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w spółce z o. o. za które płatność nastąpi w ratach

Fragment:

(...) ratach – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w spółce z o. o. za które płatność nastąpi w ratach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zbył w 2012 r. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa sprzedaży stanowi, że zapłata przez kupującego ceny sprzedaży udziałów nastąpi w trzech ratach, a własność udziałów ma przejść na kupującego z chwilą zapłaty pierwszej z nich, czyli w dniu zawarcia umowy. Płatność kolejnych rat ma nastąpić odpowiednio w ciągu roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy oraz w ciągu dwóch lat od jej zawarcia (odpowiednio w 2013 i 2014 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może obliczyć wysokość należnego podatku dochodowego z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych za 2012 r. traktując jako podstawę opodatkowania jedynie dochód uzyskany w wyniku zapłaty przez kupującego pierwszej raty pomniejszony o koszt jego uzyskania? Zdaniem Wnioskodawcy: art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dobrowolnego rozłożenia przez strony transakcji zapłaty Premii i Prowizji na raty.

Fragment:

Zdaniem Spółka, w sytuacji rozłożenia płatności Premii lub Prowizji na raty, datą początkową terminu płatności w rozumieniu art. 15b ust. 1 i ust. 2 updop jest dzień zapłaty ustalony przez strony transakcji odrębnie dla każdej raty. W przypadku pierwszej raty Premii jest to 21 dzień roboczy od dnia otrzymania faktury przez Spółka, zaś w przypadku pozostałych 59 rat Premii są to konkretne dni wskazane w fakturze, „ X ” dzień każdego miesiąca. Podobnie jest w przypadku Prowizji (za wyjątkiem innej liczby rat). Ponieważ nie ma przesłanek dla uznania, że zastosowanie powinien mieć (korzystniejszy dla podatnika) termin płatności powyżej 60 dni i ust. 2 art. 15b updop należy uznać, że do poszczególnych rat Premii lub Prowizji należy ewentualnie stosować rozwiązanie wynikające z art. 15b ust. 1 updop. Innymi słowy, obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów po stronie Spółki powstać może wtedy, gdy Spółka opóźni się z uregulowaniem danej raty o więcej niż 30 dni licząc od daty jej płatności wynikającej z faktury wystawionej przez Ubezpieczającego. Natomiast jeśli zapłata poszczególnych rat przez Spółkę następuje w uzgodnionych przez strony terminach płatności poszczególnych rat (ewentualnie, jeśli opóźnienie w zapłacie danej raty nie przekracza 30 dni od daty płatności tej raty wskazanej na fakturze), to do takiego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przepis art. 15b updop nie znajdzie zastosowania.

2016
4
sie

Istota:

W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na trzy raty z terminami płatności kolejno w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.?

Fragment:

Jeżeli strony umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do zasady swobody umów, rozłożą płatność ceny na raty, to przychodem należnym w danym roku podatkowym będą tylko te kwoty, których terminy płatności przypadają w tym roku podatkowym. W konsekwencji, w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika przychodem należnym za 2012 r., kiedy to dojdzie do sprzedaży udziałów, nie będzie cała cena określona w umowie sprzedaży, a wyłącznie kwota raty, której termin płatności przypada w 2012 r. Podatnik będzie zobowiązany do wykazania tylko tej kwoty w zeznaniu za 2012 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapłaty podatku w terminie wynikającym z art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, tj. do 30 kwietnia 2013 r. Następnie przychodem za 2013 r. będzie kwota raty, której termin płatności przypada w 2013 r., a przychodem za 2014 r. będzie kwota raty, której termin płatności przypada w 2014 r. Konsekwentnie kwoty te podatnik powinien wykazać w zeznaniu odpowiednio za lata 2013 i 2014 oraz zapłacić podatek odpowiednio w terminie do 30 kwietnia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 września 2009 r. sygn. akt II FSK 549/08, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2010 r. sygn. akt II FSK 282/09.

2016
17
maj

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług świadczonych w związku z zawarciem umowy sprzedaży na raty;

Fragment:

Sprzedaż towaru na raty oznacza, że Wnioskodawca rozkładając zapłatę ceny na raty, przez okres płatności rat, kredytuje kupującego, za wynagrodzeniem w wysokości równej odsetkom. Ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy sprzedaży na raty przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, usługa polegająca na rozłożeniu zapłaty ceny na raty wykazuje cechy właściwe usłudze polegającej na udzielaniu kredytu lub pożyczki, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, podlegającej zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W związku z zawarciem umowy sprzedaży na raty i rozłożeniem przez Wnioskodawcę zapłatę ceny na określoną liczbę rat miesięcznych, Wnioskodawca świadczy także na rzecz kupującego, za odrębnym wynagrodzeniem, dodatkową usługę obsługi usługi polegającej na rozłożeniu zapłaty ceny na raty, w ramach której dokonuje następujących świadczeń na rzecz kupującego: prowadzi rozliczenia kupującego z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, weryfikuje i kontroluje stan rozliczeń kupującego z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, informuje kupującego o stanie rozliczeń z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, informuje kupującego o terminie płatności raty.

2016
10
maj

Istota:

1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w opisanym stanie faktycznym wspólnik zbywający odpłatnie udziały w Spółce osiągnie z tego tytułu przychód w roku 2011 r. i w latach następnych, w wysokości odpowiadającej kwocie wypłaconych rat?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w związku z wypłatą kolejnych rat wspólnikowi w 2011 r. i w latach następnych płatnik zobowiązany jest do złożenia za rok 2011 i lata następne deklaracji rocznej PIT-8AR?

Fragment:

Ponieważ konsekwencje prawnopodatkowe wyznacza moment faktycznego przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, źródło przychodu określone zostanie według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2010 r. i bez znaczenia będzie miała wypłata wynagrodzenia w ratach w terminie późniejszym. Wspólnik Spółki uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych w momencie wypłaty poszczególnej raty, a wypłacająca Spółka będzie pełniła za każdym razem rolę płatnika, nawet pomimo zmiany przepisów. Reasumując, Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez wspólnika Spółki z odpłatnego zbycia udziałów na jej rzecz w celu ich umorzenia, na podstawie wypłaty wynagrodzenia w poszczególnych ratach, w przypadku gdy umowa zbycia udziałów w celu umorzenia została zawarta w dniu 27 grudnia 2010 r. Tym samym Spółka jako płatnik potrąca i odprowadza podatek dochodowy od wypłacanej raty wynagrodzenia za umarzane udziały i sporządza roczną deklarację PIT-8AR za każdy rok, w którym dokonano wypłaty ww. rat. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.