Rata | Interpretacje podatkowe

Rata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w spółce z o. o. za które płatność nastąpi w ratach
Fragment:
(...) ratach – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w spółce z o. o. za które płatność nastąpi w ratach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zbył w 2012 r. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa sprzedaży stanowi, że zapłata przez kupującego ceny sprzedaży udziałów nastąpi w trzech ratach, a własność udziałów ma przejść na kupującego z chwilą zapłaty pierwszej z nich, czyli w dniu zawarcia umowy. Płatność kolejnych rat ma nastąpić odpowiednio w ciągu roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy oraz w ciągu dwóch lat od jej zawarcia (odpowiednio w 2013 i 2014 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może obliczyć wysokość należnego podatku dochodowego z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych za 2012 r. traktując jako podstawę opodatkowania jedynie dochód uzyskany w wyniku zapłaty przez kupującego pierwszej raty pomniejszony o koszt jego uzyskania? Zdaniem Wnioskodawcy: art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dobrowolnego rozłożenia przez strony transakcji zapłaty Premii i Prowizji na raty.
Fragment:
Zdaniem Spółka, w sytuacji rozłożenia płatności Premii lub Prowizji na raty, datą początkową terminu płatności w rozumieniu art. 15b ust. 1 i ust. 2 updop jest dzień zapłaty ustalony przez strony transakcji odrębnie dla każdej raty. W przypadku pierwszej raty Premii jest to 21 dzień roboczy od dnia otrzymania faktury przez Spółka, zaś w przypadku pozostałych 59 rat Premii są to konkretne dni wskazane w fakturze, „ X ” dzień każdego miesiąca. Podobnie jest w przypadku Prowizji (za wyjątkiem innej liczby rat). Ponieważ nie ma przesłanek dla uznania, że zastosowanie powinien mieć (korzystniejszy dla podatnika) termin płatności powyżej 60 dni i ust. 2 art. 15b updop należy uznać, że do poszczególnych rat Premii lub Prowizji należy ewentualnie stosować rozwiązanie wynikające z art. 15b ust. 1 updop. Innymi słowy, obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów po stronie Spółki powstać może wtedy, gdy Spółka opóźni się z uregulowaniem danej raty o więcej niż 30 dni licząc od daty jej płatności wynikającej z faktury wystawionej przez Ubezpieczającego. Natomiast jeśli zapłata poszczególnych rat przez Spółkę następuje w uzgodnionych przez strony terminach płatności poszczególnych rat (ewentualnie, jeśli opóźnienie w zapłacie danej raty nie przekracza 30 dni od daty płatności tej raty wskazanej na fakturze), to do takiego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przepis art. 15b updop nie znajdzie zastosowania.
2017
22
cze

Istota:
W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na trzy raty z terminami płatności kolejno w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.?
Fragment:
Jeżeli strony umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do zasady swobody umów, rozłożą płatność ceny na raty, to przychodem należnym w danym roku podatkowym będą tylko te kwoty, których terminy płatności przypadają w tym roku podatkowym. W konsekwencji, w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika przychodem należnym za 2012 r., kiedy to dojdzie do sprzedaży udziałów, nie będzie cała cena określona w umowie sprzedaży, a wyłącznie kwota raty, której termin płatności przypada w 2012 r. Podatnik będzie zobowiązany do wykazania tylko tej kwoty w zeznaniu za 2012 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapłaty podatku w terminie wynikającym z art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, tj. do 30 kwietnia 2013 r. Następnie przychodem za 2013 r. będzie kwota raty, której termin płatności przypada w 2013 r., a przychodem za 2014 r. będzie kwota raty, której termin płatności przypada w 2014 r. Konsekwentnie kwoty te podatnik powinien wykazać w zeznaniu odpowiednio za lata 2013 i 2014 oraz zapłacić podatek odpowiednio w terminie do 30 kwietnia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 września 2009 r. sygn. akt II FSK 549/08, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2010 r. sygn. akt II FSK 282/09.
2016
4
sie

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług świadczonych w związku z zawarciem umowy sprzedaży na raty;
Fragment:
Sprzedaż towaru na raty oznacza, że Wnioskodawca rozkładając zapłatę ceny na raty, przez okres płatności rat, kredytuje kupującego, za wynagrodzeniem w wysokości równej odsetkom. Ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy sprzedaży na raty przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, usługa polegająca na rozłożeniu zapłaty ceny na raty wykazuje cechy właściwe usłudze polegającej na udzielaniu kredytu lub pożyczki, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, podlegającej zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W związku z zawarciem umowy sprzedaży na raty i rozłożeniem przez Wnioskodawcę zapłatę ceny na określoną liczbę rat miesięcznych, Wnioskodawca świadczy także na rzecz kupującego, za odrębnym wynagrodzeniem, dodatkową usługę obsługi usługi polegającej na rozłożeniu zapłaty ceny na raty, w ramach której dokonuje następujących świadczeń na rzecz kupującego: prowadzi rozliczenia kupującego z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, weryfikuje i kontroluje stan rozliczeń kupującego z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, informuje kupującego o stanie rozliczeń z Wnioskodawcą w związku z rozłożeniem zapłaty ceny na raty, informuje kupującego o terminie płatności raty.
2016
17
maj

Istota:
1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w opisanym stanie faktycznym wspólnik zbywający odpłatnie udziały w Spółce osiągnie z tego tytułu przychód w roku 2011 r. i w latach następnych, w wysokości odpowiadającej kwocie wypłaconych rat?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w związku z wypłatą kolejnych rat wspólnikowi w 2011 r. i w latach następnych płatnik zobowiązany jest do złożenia za rok 2011 i lata następne deklaracji rocznej PIT-8AR?
Fragment:
Ponieważ konsekwencje prawnopodatkowe wyznacza moment faktycznego przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, źródło przychodu określone zostanie według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2010 r. i bez znaczenia będzie miała wypłata wynagrodzenia w ratach w terminie późniejszym. Wspólnik Spółki uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych w momencie wypłaty poszczególnej raty, a wypłacająca Spółka będzie pełniła za każdym razem rolę płatnika, nawet pomimo zmiany przepisów. Reasumując, Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez wspólnika Spółki z odpłatnego zbycia udziałów na jej rzecz w celu ich umorzenia, na podstawie wypłaty wynagrodzenia w poszczególnych ratach, w przypadku gdy umowa zbycia udziałów w celu umorzenia została zawarta w dniu 27 grudnia 2010 r. Tym samym Spółka jako płatnik potrąca i odprowadza podatek dochodowy od wypłacanej raty wynagrodzenia za umarzane udziały i sporządza roczną deklarację PIT-8AR za każdy rok, w którym dokonano wypłaty ww. rat. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
Fragment:
(...) dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użyty we wskazanym przepisie zwrot „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie -w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2016
19
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Nie sposób zatem rozpatrywać rozłożenia na raty zaległości podatkowej w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo należy zauważyć, że nieracjonalnym byłoby postępowanie ustawodawcy, który z jednej strony przyznał organowi prawo do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań w stosunku do osoby, która według tego organu spełnia przesłanki do jej zastosowania, z drugiej kreowałby u tej osoby obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wobec powyższego, rozłożenie osobie fizycznej na raty zaległości na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz nienaliczenie odsetek, lub ich naliczenie w kwocie niższej (opłata prolongacyjna) nie generuje przychodu w rozumieniu powołanego powyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ, jak wskazano powyżej, konsekwencją rozłożenia na raty jest de facto zapłata zobowiązania (w ratach), wobec czego w takim przypadku nie ma mowy o przychodzie podatnika. Zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w ustawowym terminie i ustalania czy dochody zawarte w PIT powinny uwzględniać tylko nienaliczone odsetki lub odsetki pomniejszone o opłaty prolongacyjne udzielone w danym roku kalendarzowym czy też całość zadłużenia.
2015
24
lip

Istota:
1. Czy, w przypadku sprzedaży na raty, pod pojęciem terminu płatności kwoty wynikającej z umowy bądź innego dokumentu, o której mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się termin płatności kwoty wynikający z wymagalnej płatności całej kwoty sprzedaży lub też kwot wynikających z wymagalnych płatności poszczególnych rat?
2. Czy Spółka musi wyłączyć z kosztów podatkowych zaliczone uprzednio do nich odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym (właść. niewymagalnym) płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego, w przypadku gdy terminowo reguluje płatności poszczególnych rat a cała kwota sprzedaży nie jest jeszcze wymagalna?
Fragment:
Analizując powyższy przepis Organ doszedł do wniosku, że ma on również zastosowanie do płatności rozłożonych na raty, tj. również do przedstawionej we wniosku sytuacji – zakupu na raty środka trwałego i stwierdził, że terminy płatności każdej raty należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu, potwierdzającego nabycie środka trwałego. Podkreślił jednocześnie, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując organ wskazał, że jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo, czy w całości) w zapłaconej racie i nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych powyżej, to zobowiązana będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną część dokonanego odpisu.
2014
16
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usługi ubezpieczenia przedmiotów leasingu (kosztów rozłożonej na raty składki ubezpieczeniowej i kosztów oprocentowania
Fragment:
W przypadku wieloletnich umów ubezpieczeniowych, na wniosek Korzystającego spłata składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczeń majątkowych Przedmiotu Leasingu będzie mogła być rozłożona na kilka oprocentowanych rat (przykładowo 4 raty po 25% kwoty składki). Spółka, co do zasady, nie będzie podwyższała należnej składki ubezpieczeniowej o żadną dodatkową opłatę, jednak rozłożenie Korzystającemu spłaty tej składki na raty będzie wiązać się z udzieleniem przez Spółkę dodatkowego finansowania na rzecz Korzystającego. Z tego względu Spółka, rozkładając spłatę składki ubezpieczeniowej na raty, będzie pobierała od Korzystającego oprocentowanie należne z tytułu udzielonego finansowania. Spółka zamierza dokumentować wskazane należności odrębną fakturą zawierającą dwie pozycje, tj. pozycję obejmującą część składki ubezpieczeniowej oraz pozycję obejmującą koszt oprocentowania z tytułu rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na raty. W efekcie, Korzystający obciążony zostanie dokładnym kosztem składki ubezpieczeniowej uiszczonym przez Spółkę oraz kosztem oprocentowania wynikającym z rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na raty (udzielania Korzystającemu finansowania). Koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu wraz z kosztami ich finansowania będą przenoszone na Korzystających na podstawie faktur odrębnych od faktur za raty leasingowe.
2014
11
wrz

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy płatność za udziały następuje w ratach.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy pierwsza rata została zapłacona w listopadzie 2013 r. Raty druga i trzecia zostaną zapłacone w 2014 r. Rata czwarta zostanie zapłacona w 2018 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na cztery raty z terminami płatności kolejno: I rata w 2013 r., II rata w 2014 r., III rata w 2014 r., IV rata w 2018 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, przychodem należnym za 2013 r„ kiedy to doszło do sprzedaży udziałów, nie jest cała cena określona w umowie sprzedaży, a wyłącznie kwota raty, której termin płatności przypadł w 2013 r. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, jest Ona zobowiązana do wykazania tylko tej kwoty w zeznaniu za 2013 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapłaty podatku w terminie wynikającym z art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 r. Następnie przychodem za 2014 r. będą kwoty rat, których termin płatności przypada w 2014 r., a przychodem za 2018 r. będzie kwota raty, której termin płatności przypada w 2018 r.
2014
15
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.