Raporty fiskalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to raporty fiskalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu archiwizowania raportów fiskalnych.

Fragment:

Spółka zamierza archiwizować raporty fiskalne wyłącznie w formie elektronicznej, tj. nie będą istniały raporty fiskalne w wersji papierowej, będą one zapisane do pliku w trwałym i nieedytowalnym formacie oraz będą zapisane na informatycznym nośniku danych a sposób archiwizowania raportów w formie elektronicznej będzie spełniał cechy integralności i czytelności danych. Tak sporządzone dokumenty przechowywane będą na bezpiecznych zasobach sieciowych podlegających archiwizacji, do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w przypadku posiadania przez Spółkę kas z elektronicznym zapisem kopii nie jest konieczne dodatkowe przechowywanie dobowych, miesięcznych oraz pozostałych raportów fiskalnych generowanych przez te kasy w formie papierowych wydruków, o ile są one przechowywane na informatycznym nośniku danych (raporty dobowe, miesięczne, pozostałe). Co istotne, wskazać w tym miejscu należy, że – jak wskazał Wnioskodawca – raporty fiskalne będą zapisane do pliku w trwałym i nieedytowalnym formacie oraz będą zapisane na informatycznym nośniku danych. Przy czym, sposób archiwizowania raportów w formie elektronicznej będzie spełniał cechy integralności i czytelności danych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości sporządzania miesięcznych raportów fiskalnych.

Fragment:

Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec tego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej. Natomiast obowiązek sporządzenia raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Zatem, jeżeli w okresie miesięcznym w danym dniu nie wystąpi sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego miesięcznego za ten dzień w którym nie było dokonanej sprzedaży. Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia i drukowania raportów miesięcznych fiskalnych za pełne miesiące w sytuacji, gdy w danym dniu miesiąca nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, tj. gdy nie we wszystkich dniach miesiąca Wnioskodawczyni dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych. Tym samym Wnioskodawczyni nie ma także obowiązku sporządzania raportów fiskalnych okresowych (miesięcznych) za okresy w których nie nastąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

2015
3
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących.

Fragment:

(...) RAPORT FISKALNY DOBOWY ”; oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym; kolejny numer raportu fiskalnego dobowego. W myśl § 14 ust. 1 pkt 11-13 cyt. rozporządzenia – program kasy musi posiadać funkcję: liczenia obrotu i kwot podatku w paragonach i raportach fiskalnych dobowych (suma danych z paragonów za daną dobę) według zasady cen brutto wykonania raportu fiskalnego dobowego (bez wymuszania programowego tej funkcji), polegającego na zapisie rejestrów sprzedaży dobowej do pamięci fiskalnej, wyzerowaniu rejestrów oraz sporządzeniu na podstawie przesłanych do pamięci fiskalnej wartości sprzedaży dobowej i wydruku raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji; wykonania raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczania ich na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem; ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych; raport fiskalny okresowy nie wymaga sporządzenia kopii. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że do najważniejszych obowiązków podatnika związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej zalicza się sporządzanie wydruków fiskalnych, dokumentujących wysokość obrotów w danym okresie rozliczeniowym.

2015
23
lip

Istota:

Prawidłowe jest pomniejszenie przez Wnioskodawcę obrotu ze sprzedaży jak również kwoty podatku należnego o wartość udzielonych w latach 2010-2011 bonifikat, wynikających z odrębnych wydruków komputerowych, na podstawie dodatkowo prowadzonej ewidencji komputerowej (w postaci zintegrowanego systemu informatycznego).

Fragment:

W efekcie Spółka w oparciu o dane z zintegrowanego systemu informatycznego ma możliwość dokonania korekty kwoty podatku VAT, wykazanego w raportach fiskalnych, w taki sposób aby kwota tego podatku uwzględniała rzeczywisty obrót. W odniesieniu zatem do przedstawionego stanu faktycznego, ze względu na brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposobu korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas rejestrujących stwierdzić należy, że skoro prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja umożliwia mu prawidłowe prowadzenie rejestru udzielonych bonifikat z przyporządkowaniem ich do konkretnych stawek podatkowych w wykazanym obrocie, to może on przyjąć do określenia podstawy opodatkowania oraz rozliczenia w deklaracji podatkowej kwotę podatku należnego inną niż wynika to z wydruku raportu fiskalnego. Podstawą przysługującego uprawnienia do korekty sprzedaży i podatku należnego oraz podstawą prawidłowego sporządzenia deklaracji dla celów podatku VAT jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynikający z zapisów zawartych w prowadzonych urządzeniach księgowych, z których dane za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej. Należy podkreślić, że to na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania prowadzonych transakcji w urządzeniach księgowych, tak by odzwierciedlały faktyczny ich przebieg.

2013
31
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzania i drukowania raportów fiskalnych miesięcznych.

Fragment:

Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej. Natomiast obowiązek sporządzenia raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Zatem, jeżeli w okresie miesięcznym nie wystąpi sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego miesięcznego. Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia i drukowania raportów miesięcznych fiskalnych w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, tj. gdy Zainteresowany nie dokonał żadnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych.

2012
5
gru

Istota:

Wnioskodawczyni nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku sporządzania raportów fiskalnych dobowych w sytuacji gdy w danym dniu nie wystąpiła sprzedaż. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej. Podsumowując należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
14
lis

Istota:

Czy w związku z prowadzeniem przez operatora na swojej kasie rejestrującej ewidencji sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji w imieniu i na rzecz Gminy, Gmina zachowuje co do innych wykonywanych przez nią czynności, zwolnienie przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Fragment:

Operator, w związku z ewidencjonowaniem na swoich kasach rejestrujących sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji dokonywanej w imieniu i na rzecz Gminy, będzie sporządzał, dla potrzeb określenia osiąganego w imieniu i na rzecz Gminy obrotu, raporty fiskalne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 2012, poz. 1338 ze zm.) Gmina na podstawie sporządzanych przez operatora raportów fiskalnych, całą wartość sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji dokonywanej przez operatora w jej imieniu i na jej rzecz, będzie ewidencjonować w rejestrze sprzedaży Gminy i będzie wykazywać w deklaracji VAT-7 Gminy. Gmina nie prowadzi ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu własnych kas rejestrujących. Gmina nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2011 r. Gmina korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Wykonywane bowiem przez Gminę wszystkie czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszczą się w załączniku do powołanego rozporządzenia, obejmującym czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r.

2012
14
lis

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w sytuacji gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zażąda wystawienia faktury VAT, operator na podstawie udzielonego w tym zakresie pełnomocnictwa, powinien wystawić fakturę VAT w imieniu i na rzecz Gminy?

Fragment:

Operator, w związku z ewidencjonowaniem na swoich kasach rejestrujących sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji dokonywanej w imieniu i na rzecz Gminy, będzie sporządzał, dla potrzeb określenia osiąganego w imieniu i na rzecz Gminy obrotu, raporty fiskalne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 2012, poz. 1338 ze zm.) Gmina na podstawie sporządzanych przez operatora raportów fiskalnych, całą wartość sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji dokonywanej przez operatora w jej imieniu i na jej rzecz, będzie ewidencjonować w rejestrze sprzedaży Gminy i będzie wykazywać w deklaracji VAT-7 Gminy. Gmina nie prowadzi ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu własnych kas rejestrujących. Gmina nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2011 r. Gmina korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Wykonywane bowiem przez Gminę wszystkie czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszczą się w załączniku do powołanego rozporządzenia, obejmującym czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r.

2012
14
lis

Istota:

Czy w sytuacji, gdy operator na swojej kasie rejestrującej będzie ewidencjonować sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z komunikacji w imieniu i na rzecz Gminy, wysokość osiąganego przez Gminę obrotu i zapłatę przez Gminę podatku VAT, Gmina powinna określić na podstawie sporządzanych przez operatora raportów fiskalnych, o których – mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania?

Fragment:

(...) raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii. W obowiązującym dla Gminy opisie zdarzenia przyszłego, wysokość osiąganego przez nią obrotu i zapłata przez nią podatku VAT w zakresie ewidencjonowanej na kasach rejestrujących operatora sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji dokonywana przez operatora w imieniu i na rzecz Gminy, będzie wynikała z danych zawartych w sporządzanych przez operatora raportach fiskalnych. Uwzględniając zatem powołane wyżej przepisy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Gmina powinna określić wysokość osiąganego obrotu podlegający zapłacie podatek VAT w zakresie sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie sporządzanych przez operatora raportów fiskalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

2012
7
lis

Istota:

Zastosowanie kasy rejestrującej.

Fragment:

Przepis § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu (...). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń wykorzystywanych w produkcji filmowej. Od dnia 21 września 2011 r. Spółka prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem sporadycznie się zdarza dokonanie sprzedaży za pośrednictwem Internetu dla klientów indywidualnych. Powołane przepisy wskazują, iż fiskalne raporty dobowe dokumentują obrót z tytułu dokonanej w danym dniu sprzedaży oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Należy je sporządzać po zakończeniu w danym dniu sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym.