ITPB2/4511-704/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy koszty szkolenia radnego, koszty zużycia przez niego artykułów biurowych i możliwości korzystania z telefonów, komputera, Internetu, prasy, udziału w szkoleniach tematycznych, kursach, konferencjach, posiedzeniach rady gminy, imprezach organizowanych i opłacanych przez Urząd Gminy, gdzie radni korzystają z poczęstunku w postaci wody mineralnej, artykułów spożywczych, (np. ciastka, herbata, kawa, cukier, soki) są dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy Wnioskodawca w związku z poniesionymi wydatkami ułatwiającymi pracę radnego gminy zobowiązany jest wystawić PIT-8C lub PIT-11 i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
ITPB2/4511-704/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cukier
 2. internet
 3. komputery
 4. obowiązek płatnika
 5. prasa
 6. płatnik
 7. radny
 8. szkolenie
 9. telefon
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 26 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem w dniu 21 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania przez Gminę świadczeń na rzecz radnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania przez Gminę świadczeń na rzecz radnych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Radni Rady Gminny w 2015 r., tj. w okresie pełnienia swych funkcji radnego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Gminy – wyjazdowe szkolenie oraz - jako członkowie Komisji Rewizyjnej - uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto radni uczestniczyli w imprezach kulturalnych – jako zaproszeni goście – organizowanych i opłacanych przez Urząd Gminy.

Radni – w celu sprawowania swojej funkcji - wyposażani są w prasę, artykuły biurowe oraz przeprowadzają rozmowy telefoniczne na koszt Gminy związane z zagadnieniami sprawowanej przez siebie funkcji radnego.

Zgodnie z art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną. Z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wynika, że organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Do właściwości rady gminy należą wszelkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Szeroki zakres uprawnień rady gminy, w skład której wchodzą wszyscy radni, określony został w art. 18 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Do zadań rady gminy należy między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gmin. itp. Radni zobowiązani są brać udział w pracach rady i komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani i podejmować decyzje dla dobra wspólnoty gminnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszty szkolenia radnego, koszty zużycia przez niego artykułów biurowych i możliwości korzystania z telefonów, komputera, Internetu, prasy, udziału w szkoleniach tematycznych, kursach, konferencjach, posiedzeniach rady gminy, imprezach organizowanych i opłacanych przez Urząd Gminy, gdzie radni korzystają z poczęstunku w postaci wody mineralnej, artykułów spożywczych, (np. ciastka, herbata, kawa, cukier, soki) są dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy Wnioskodawca w związku z poniesionymi wydatkami ułatwiającymi pracę radnego gminy zobowiązany jest wystawić PIT-8C lub PIT-11 i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie ma on obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, jak również informacji PIT-11 radnemu gminy, ani też nie musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aby radny mógł właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywać swoje obowiązki – gmina, na terenie której działa rada, zapewnia radnym udział w szkoleniach, umożliwia korzystanie z instalacji telefonicznej oraz wyposaża radnego w niezbędne artykuły biurowe, dlatego też w ocenie Wnioskodawcy, w tym przypadku nie powstanie przychód do opodatkowania po stronie radnego, gdyż udział w szkoleniach, możliwość korzystania z telefonów na terenie Urzędu i korzystanie z artykułów biurowych wynika z podstawowych obowiązków gminy, która obsługuje radę gminy pod względem kadrowym, szkoleniowym, logistycznym, np. rada gminy nie funkcjonuje w oderwaniu od urzędu gminy i od gminy, a większość swoich funkcji uchwałodawczych, kontrolnych, merytorycznych wykonuje na terenie siedziby urzędu gminy.

Radny wykonując swoją funkcję w radzie gminy nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci udziału w szkoleniach, udostępnianiu mu możliwości skorzystania z telefonu i artykułów biurowych zakupionych przez urząd gminy, gdyż nie osiąga korzyści majątkowej poprzez zwiększenie jego aktywów, a ekwiwalentem za to jest praca radnego na rzecz swojej gminy poprzez pełnienie funkcji radnego. Radny, pełniąc swą funkcję, nie jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie niezbędnego sprzętu, czy też koniecznego do jej sprawowania. Radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Radny spełnia swoją funkcję społeczną poprzez czynny udział w życiu wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje. Oprócz pełnienia swojej funkcji radnego w okręgach wyborczych, uczestniczy w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych itp. organizowanych na terenie Gminy. Dotyczy to również uczestnictwa radnego w szkoleniach, konferencjach i seminariach, które tematycznie dotyczą zagadnień i problemów danej społeczności gminnej. Biorąc pod uwagę powyższe dane nie można uznać, że po stronie radnego powstanie przychód do opodatkowania, którym to przychodem miałaby być wartość kosztów, które poniosła gmina na organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie ww. szkoleń, konferencji lub korzystanie ze sprzętu Urzędu Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Ustawa nie definiuje pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U 6/97) stwierdził, iż „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

Stosownie do art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), organami gminy są:

 1. rada gminy;
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy (art. 11a ust. 2 ww. ustawy).

Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej (art. 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 w związku z art. 7 cyt. ustawy). W art. 18 ust. 2 ww. ustawy szczegółowo wskazane zostały zadania rady gminy obejmujące całokształt spraw pozostających w gestii działania gminy.

Na podstawie zacytowanych przepisów należy dostrzec, że rada gminy odgrywa podstawową rolę w zarządzaniu gminą.

Radni wchodzący w skład rady gminy wykonują zadania przypisane radzie gminy. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany (art. 24 ww. ustawy).

W świetle zacytowanych przepisów należy zauważyć, że do podstawowych obowiązków radnego należą:

 • utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na ich terenie,
 • udział w pracach rady i innych gremiach, do których radny został wybrany lub desygnowany,
 • informowanie wyborców o swojej pracy oraz działalności organów samorządu terytorialnego,
 • stanowienie prawa miejscowego na podstawie zgromadzonych przez radnych informacji wynikających z ustalonych potrzeb mieszkańców gminy oraz zadań gminie zleconych.

W świetle powyższego, pomimo braku ustawowej definicji pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, uznać należy, że sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności działa na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Jak wynika z treści wniosku, radni Rady Gminny w 2015 r., tj. w okresie pełnienia swych funkcji radnego uczestniczyli z szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Gminy – wyjazdowe szkolenie oraz - jako członkowie Komisji Rewizyjnej - uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto radni uczestniczyli w imprezach kulturalnych – jako zaproszeni goście – organizowanych i opłacanych przez Urząd Gminy.

Radni – w celu sprawowania swojej funkcji - wyposażani są w prasę, artykuły biurowe oraz przeprowadzają rozmowy telefoniczne na koszt gminy związane z zagadnieniami sprawowanej przez siebie funkcji radnego.

Zgodnie z art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną. W art. 15 ust. 1 ww. ustawy, organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Do właściwości rady gminy należą wszelkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Szeroki zakres uprawnień rady gminy, w skład której wchodzą wszyscy radni, określony został w art. 18 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Do zadań rady gminy należy między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gmin. itp. Radni zobowiązani są brać udział w pracach rady i komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani i podejmować decyzje dla dobra wspólnoty gminnej.

Zatem, należy podkreślić, że co do zasady – przychody otrzymane z tytułu pełnienia obowiązków radnego gminy – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ jednak dla prawidłowego funkcjonowania organu gminy jakim jest rada gminy, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji, to wydatki na szkolenia tematyczne, konferencje dotyczące zagadnień i problemów społeczności gminnej, kursy, koszty zużycia przez radnego gminy artykułów biurowych, możliwość korzystani z telefonów, komputera, Internetu, prasy, wydatki poniesione na posiedzenia Rady Gminy, nie spełniają kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Wydatki Urzędu Gminy w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie organów Gminy jakim jest Rada Gminy, w skład której wchodzą radni. Zatem, jako takie, wydatki te nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do udziału radnego w organizowanych przez Urząd Gminy imprezach, w których radny uczestniczy w wykonywaniu swoich obowiązków zauważyć należy, że nie spełnia ono również kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Niezależnie bowiem od tego czy radny dobrowolnie uczestniczył w takiej imprezie nie pojawi się u niego korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Radny w celu wypełniania swojej funkcji na rzecz gminy zobowiązany jest bowiem do kontaktów z mieszkańcami gminy, co może przybierać różne formy, jak w szczególności: udział w spotkaniach na ternie gminy, imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych.

Należy podkreślić, że w przypadku działań radnego i otrzymywania przez niego określonych świadczeń z tytułu tych działań – mowa jest o sferze jego obowiązków. Oznacza to, że radny jest zobowiązany do wykonywania czynności przypisanych jego funkcji w radzie gminy. Nie są to działania i świadczenia, które radny może przyjąć na zasadzie dobrowolnej lub uznaniowej.

Zatem wówczas, gdy udział w imprezie organizowanej i opłacanej przez Urząd Gminy jest obowiązkiem radnego, wówczas nie stanowi dla niego przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w związku z zagwarantowaniem radnym gminy ww. świadczeń na Wnioskodawcy (Gminie) nie ciążą obowiązki wymienione w art. 41, 42 i 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązek naliczenia, poboru i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-11 i PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.