ITPB2/4511-1097/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe finansowania przez Powiat szkoleń radnych Powiatu.
ITPB2/4511-1097/15/MZinterpretacja indywidualna
  1. radny
  2. szkolenie
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Starostwo Powiatowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu powiatu jakim jest Rada Powiatu, zamierza sfinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach radnych o tematyce samorządowej, dotyczącej zagadnień i problemów społeczności samorządowej powiatu, które poszerzą wiedzę merytoryczną radnych.

Radni, pełniąc funkcje publiczne i realizując zadania z tytułu pełnienia mandatu radnego, biorąc udział w szkoleniu tematycznym, zdobędą wiedzę służącą lepszemu wykonywaniu obowiązków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszt udziału radnego w szkoleniu o tematyce samorządowej, pokrywany z budżetu powiatu w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego, będzie dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesiony przez Starostwo wydatek będzie związany z funkcjonowaniem organów powiatu, jakim jest rada powiatu, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, są kosztem tej jednostki, finansowanym z jej budżetu, w związku z tym nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla podmiotów wchodzących w skład tego organu. Nie będą tu więc miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów, ustalania wartości przychodu, jak również zwolnień przedmiotowych, w związku z czym brak obowiązku obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od kosztu szkolenia.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) organami powiatu są:

  1. Rada Powiatu, oraz
  2. Zarząd Powiatu.

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Dla prawidłowego jej funkcjonowania radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki do efektywnego sprawowania mandatu radnego. Stąd też, szkolenie związane z działalnością samorządu powiatu, w którym radni będą uczestniczyć, należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu ich codziennych obowiązków. Radny winien, w celu prawidłowego działania na rzecz społeczności powiatu i wykonywania przypisanych radzie obowiązków, zdobywać i pogłębiać wiedzę z dziedziny prawa, oświaty, gospodarki, finansów, ochrony zdrowia, opieki społecznej i innych pokrewnych. W związku z powyższym wydatki na szkolenie nie generują po stronie radnych nieodpłatnego świadczenia, brak zatem podstaw do pobrania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodatkowo należy podkreślić, że radny danej kadencji nie wykorzysta zdobytej podczas szkolenia wiedzy do działalności na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 8 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, mandatu radnego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 11 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Ustawa nie definiuje pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U 6/97) stwierdził, iż „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), organami powiatu są:

  1. rada powiatu;
  2. zarząd powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

Radny powiatu jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu oraz brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

Dla zabezpieczenia skutecznego realizowania obowiązków przez radnych ustawodawca objął ochroną ich stosunek pracy (art. 22 ustawy) oraz zagwarantował im prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (art. 21 ust. 4 ustawy), a także przyznał radnym status funkcjonariuszy publicznych (art. 21 ust. 3 ustawy).

W świetle powyższego, pomimo braku ustawowej definicji pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich uznać należy, że sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności działa na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Starostwo Powiatowe w S. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu powiatu jakim jest Rada Powiatu, zamierza sfinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach radnych o tematyce samorządowej, dotyczącej zagadnień i problemów społeczności samorządowej powiatu, które poszerzą wiedzę merytoryczną radnych. Radni, pełniąc funkcje publiczne i realizując zadania z tytułu pełnienia mandatu radnego, biorąc udział w szkoleniu tematycznym, zdobędą wiedzę służącą lepszemu wykonywaniu obowiązków.

W kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt II FSK 535/11 dotyczącym świadczeń otrzymywanych od gminy przez radnych ocena czy świadczenie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego należy zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód wymaga oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego wydatku. Istotna jest tu okoliczność czy poniesione przez taką jednostkę wydatki są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jej organów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przewiduje w art. 226 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 prognozowanie obok dochodów bieżących także wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym właśnie wydatki związane z funkcjonowaniem jej organów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są kosztem tej jednostki finansowanym z jej budżetu.

Uprawnione byłoby zatem w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym sprawę stwierdzenie, że wydatki związane z funkcjonowaniem organu gminy jakim jest rada gminy (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), w skład której wchodzą radni (art. 17 tej ustawy), nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla podmiotów wchodzących w skład tego organu.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy uznać, że skoro dla prawidłowego funkcjonowania organu Powiatu, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie mandatu, to sfinansowanie przez Powiat uczestnictwa radnego w szkoleniach o tematyce samorządowej, dotyczącej zagadnień i problemów społeczności samorządowej Powiatu należy zaliczyć do instrumentów niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego, jako członka tego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Radni Powiatu biorąc udział w szkoleniu tematycznym, zdobędą niezbędną wiedzę służącą lepszemu wykonywaniu pełnionej funkcji.

Stąd też wartości wskazanych we wniosku świadczeń w postaci finansowania przez Powiat uczestnictwa radnych w szkoleniach związanych z wykonywaniem obowiązków radnego nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Powiat nie jest zobowiązany z tego tytułu do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i wystawienia informacji PIT-11.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.