IPTPB1/4511-78/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

1)Czy Urząd Miasta, w przypadku sfinansowania radnym Rady Miasta kalendarzy, wizytówek, książek i szkoleń związanych z pełnieniem obowiązków radnego oraz użyczeniem radnym telefonów komórkowych lub sprzętu komputerowego wraz z limitem bezpłatnych rozmów i mobilnego internetu, ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych Rady Miasta?W konsekwencji, czy Urząd Miasta, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od kwot wydatkowanych na sfinansowanie powyższych narzędzi oraz usług jako od przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2)Czy Urząd Miasta, w przypadku sfinansowania członkom Młodzieżowej Rady Miasta notesów, długopisów i kalendarzy ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez członków Młodzieżowej Rady Miasta, w związku z zakupem i nieodpłatnym przekazaniem powyższych narzędzi członkom Młodzieżowej Rady Miasta, w konsekwencji, czy powyższe wydatki stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-78/15-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. internet
 2. obowiązek obywatelski
 3. płatnik
 4. radny
 5. szkolenie
 6. telefon
 7. użyczenie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 9. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-78/15-2/SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 24 kwietnia 2015 r. skutecznie doręczono w dniu 27 kwietnia 2015 r., następnie w dniu 6 maja 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 4 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Urząd Miasta będzie finansował:

 1. zakup kalendarzy,
 2. zakup wizytówek,
 3. zakup książek.

Powyższe rzeczy zostaną przekazane na własność Radnym Miasta w celu wykonywania ich obowiązków jako członków organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Urząd Miasta zamierza użyczyć radnym telefony komórkowe oraz udostępnić limit bezpłatnych rozmów telefonicznych oraz mobilny internet lub sprzęt komputerowy (przenośny komputer lub tablet) wraz z mobilnym internetem. Z powyższych urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych radni będą korzystać również w związku z wykonywaniem obowiązków radnego jako członka organu gminy. Ponadto, Urząd Miasta zamierza skierować radnych na szkolenia, których przedmiotem będą zadania jednostki samorządu terytorialnego, kompetencje organów tych jednostek oraz sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku użyczenia radnym telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego wraz z usługami telekomunikacyjnymi, radni będą zobowiązani w umowie użyczenia wykorzystywać użyczane urządzenia oraz korzystać z finansowanych przez Urząd Miasta usług telekomunikacyjnych wyłącznie do celów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich oraz związanych ze sprawowaniem mandatu radnego. W przypadku wyposażenia radnego w telefon, z budżetu Miasta opłacony będzie abonament oraz przyznany zostanie w ramach abonamentu limit na rozmowy. Radny będzie zobowiązany do pokrywania kosztów połączeń telefonicznych ponad wysokość odpowiadającą kwocie limitu kosztów połączeń telefonicznych. Po zakończeniu sprawowania mandatu radnego, w umowie użyczenia zastrzeżony zostanie obowiązek zwrotu użyczonych urządzeń.

Młodzieżowa Rada Miasta powołana została Uchwałą Rady Miasta Nr X z 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania jej Statutu. Ww. uchwała podjęta została na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada jest organem opiniującym Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących młodzieży, w tym oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Celem działania rady jest:

 1. aktywizacja obywatelska młodzieży i budowanie postaw prospołecznych służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządów lokalnych,
 3. zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
 4. reprezentowanie postaw i potrzeb młodzieży wobec władz Miasta,
 5. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,
 6. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji zadań statutowych.

Urząd Miasta zamierza wyposażyć członków Młodzieżowej Rady Miasta w narzędzia (notes, kalendarz, długopis), niezbędne w realizowaniu obowiązków społecznych i obywatelskich wykonywanych w związku z członkostwem w Młodzieżowej Radzie Miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy Urząd Miasta, w przypadku sfinansowania radnym Rady Miasta kalendarzy, wizytówek, książek i szkoleń związanych z pełnieniem obowiązków radnego oraz użyczeniem radnym telefonów komórkowych lub sprzętu komputerowego wraz z limitem bezpłatnych rozmów i mobilnego internetu, ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych Rady Miasta...W konsekwencji, czy Urząd Miasta, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od kwot wydatkowanych na sfinansowanie powyższych narzędzi oraz usług jako od przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Urząd Miasta, w przypadku sfinansowania członkom Młodzieżowej Rady Miasta notesów, długopisów i kalendarzy ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez członków Młodzieżowej Rady Miasta, w związku z zakupem i nieodpłatnym przekazaniem powyższych narzędzi członkom Młodzieżowej Rady Miasta, w konsekwencji, czy powyższe wydatki stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kompetencje rady gminy określone zostały w art. 18 powyższej ustawy. Rada gminy funkcjonuje jako obligatoryjny, obok organu wykonawczego, organ gminy. Radni rady gminy zobowiązani są wykonywać starannie swoje obowiązki, w sposób zgodny z treścią złożonego ślubowania (godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców), które jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sprawowania mandatu przez radnego - art. 23a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Zgodnie natomiast z art. 24 ustawy, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że radny wykonując swoją funkcję w radzie gminy nie osiągnie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci udziału w szkoleniach, udostępnienia mu możliwości skorzystania z użyczonego telefonu komórkowego, w tym bezpłatnych rozmów telefonicznych oraz internetu na użyczonym sprzęcie komputerowym, czy w związku z otrzymaniem kalendarzy, wizytówek, książek zakupionych przez Urząd Miasta, gdyż nie osiągnie korzyści majątkowej poprzez zwiększenie swoich aktywów, a ekwiwalentem za otrzymane świadczenia jest praca radnego na rzecz miasta. Radny, pełniąc swą funkcję, nie jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie sprzętu niezbędnego do jej sprawowania. Trudno także mówić o przychodzie radnego do opodatkowania, którym to przychodem miałaby być wartość kosztów, które poniosłaby gmina za wydatki na zakupione usługi lub rzeczy. Radny winien w celu prawidłowego działania i wykonywania przypisanych radzie gminy zadań zdobywać wiedzę oraz pozostawać w kontakcie z mieszkańcami gmin oraz jednostką samorządu terytorialnego w której sprawuje mandat. Powinien posiadać narzędzia niezbędne do wykonywania funkcji radnego. Otrzymane przez radnego opisane świadczenia należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego. Głównym celem omawianych świadczeń jest usprawnienie prac rady i ułatwienie wykonywania przez członka organu jednostki samorządu terytorialnego jego funkcji. Wobec powyższego wydatki te nie będą stanowiły dla radnego nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie będą stanowiły dochodu w rozumieniu art. 9 ust. l ww. ustawy, a zatem nie będą podlegały powyższej ustawie, a na Urzędzie Miasta nie będzie ciążył obowiązek płatnika. Nie będzie obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust 1 ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zwolnienie wskazane w powyższym przepisie obejmuje diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280,00 zł, natomiast w analizowanym zdarzeniu przyszłym radny nie będzie otrzymywał „diety”, czyli ekwiwalentu wynagrodzenia, ani nie będzie ponosił kosztów, które będą mu następnie zwracane, a będzie otrzymywał dodatkowe świadczenia, czy to w formie rzeczowej (kalendarze, wizytówki, książki), czy też możliwości korzystania z użyczonego telefonu komórkowego lub sprzętu komputerowego oraz nieodpłatnego korzystania z usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz mobilny internet), jak również nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach. Powyżej wskazane dodatkowe świadczenia będą bezpośrednio finansowane przez Urząd Miasta, a zatem art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zastosowania. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1268/11.

Analogiczne argumenty i stanowisko należy odnieść w stosunku do wydatków, które Urząd Miasta ma zamiar ponieść na zakup notesów, długopisów i kalendarzy dla członków Młodzieżowej Rady Miasta, jako narzędzi niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji społecznych i obywatelskich, związanych z celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.