IPTPB1/4511-355/15-4/MH | Interpretacja indywidualna

Koszty uczestnictwa radnych w szkoleniach opłacanych z budżetu powiatu
IPTPB1/4511-355/15-4/MHinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. płatnik
  3. radny
  4. szkolenie
  5. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-335/15-2/MH, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 31 sierpnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 7 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Starostwo Powiatowe w x pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego, tj. dokonuje rozliczenia zaliczek na ten podatek od różnego rodzaju wypłat jednostki samorządu terytorialnego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu powiatu (Rady Powiatu), powiat finansuje między innymi koszty szkoleń radnych Rady Powiatu. Starostwo Powiatowe w 2015 r. naliczyło i odprowadziło podatek dochodowy od przeprowadzonych szkoleń radnych.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że celem przeprowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli radni, było podniesienie kwalifikacji radnych powiatu. Tematyka szkoleń to: „Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kontrola jego wykonania”, „Komisja rewizyjna jako wewnętrzny organ kontrolny w jednostce samorządu terytorialnego”, „Oświadczenie majątkowe. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komunikacja”.

Przedmiotowe szkolenia odbyły w następujących terminach: 19 lutego 2015 r., 10 marca 2015 r., 21 kwietnia 2015 r. W szkoleniu pierwszym uczestniczył jeden radny, w szkoleniu drugim – sześciu radnych, natomiast w szkoleniu trzecim – jedenastu radnych.

Wydatki stanowiące koszty szkolenia obejmowały jedynie wykłady. Dodano, że kwota szkolenia stanowi dla radnych nieodpłatne świadczenie. W związku z tym Wnioskodawca pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od radnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach. Zaliczki te zostały odprowadzone na konto Urzędu Skarbowego w x. Koszty szkoleń Wnioskodawca doliczył do przychodów poszczególnych radnych i sporządzone zostaną informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy prawidłowym jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu w zakresie szkoleń radnych powiatu...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), szkolenia radnych finansowane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako nieodpłatne świadczenia. Świadczenia otrzymane przez radnego są świadczeniami związanymi z czynnościami wykonywanymi w ramach jego mandatu, a więc czynnościami do wykonania których radny jest zobowiązany przepisami ustawy o samorządzie powiatowym. Zatem świadczenia takie podlegają zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca – płatnik, pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od radnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach. Zaliczki te zostały odprowadzone na konto Urzędu Skarbowego w x.

Wnioskodawca uważa, że koszty szkoleń stanowią przychód radnych, który zostanie wykazany w rozliczeniach poszczególnych radnych (informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. – PIT-11).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), organami powiatu są:

  1. rada powiatu,
  2. zarząd powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Natomiast z art. 9 ust. 4 tej ustawy wynika, że w skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy, radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi (art. 21 ust. 3 ww. ustawy).

Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego (art. 21 ust. 4 ww. ustawy).

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97) stwierdził, że „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Natomiast z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

W świetle powyższego, mimo że ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, to niewątpliwie sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Bezspornym jest, że dla prawidłowego funkcjonowania organu jakim jest rada powiatu, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też, sfinansowane z budżetu powiatu uczestnictwo radnego w różnego rodzaju szkoleniach tematycznych, konferencjach i seminariach dotyczących zagadnień i problemów danej społeczności, jako jej reprezentanta, należy zaliczyć do zajęć związanych z realizacją codziennych obowiązków radnego.

Należy podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt II FSK 535/11, dotyczącym świadczeń otrzymywanych od gminy przez radnych (w tym kosztów szkoleń radnych sfinansowanych im z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) stwierdził, że „poza powyższymi wywodami Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że ocena, czy świadczenie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego należy zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód wymaga oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego wydatku. Istotna jest tu okoliczność, czy poniesione przez taką jednostkę wydatki są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jej organów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) przewiduje w art. 226 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 prognozowanie obok dochodów bieżących także wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym właśnie wydatki związane z funkcjonowaniem jej organów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są kosztem tej jednostki finansowanym z jej budżetu. Uprawnione byłoby zatem w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym sprawę stwierdzenie, że wydatki związane z funkcjonowaniem organu gminy, jakim jest rada gminy (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), w skład której wchodzą radni (art. 17 tej ustawy), nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla podmiotów wchodzących w skład tego organu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Starostwo Powiatowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu finansuje koszty szkoleń radnych Rady Powiatu. Celem szkoleń, w których uczestniczyli radni, było podniesienie kwalifikacji radnych. Tematyka szkoleń to: „Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kontrola jego wykonania”, „Komisja rewizyjna jako wewnętrzny organ kontrolny w jednostce samorządu terytorialnego”, „Oświadczenie majątkowe. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komunikacja”. Wnioskodawca pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od radnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach. Zaliczki te zostały odprowadzone na konto Urzędu Skarbowego i sporządzone zostaną informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 r.

Wobec powyższego, uczestnictwo radnych w szkoleniach tematycznych, finansowanych przez Powiat, związane jest z wykonywaniem przez radnych swojego mandatu i ma na celu pogłębianie wiedzy merytorycznej oraz służy lepszemu wypełnianiu obowiązków radnych, a także prawidłowemu funkcjonowaniu organu, jakim jest Rada Powiatu. W związku z tym wydatki w tym zakresie nie generują po stronie radnych nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest podstaw do pobierania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że radni w związku ze sfinansowaniem udziału w szkoleniach otrzymują nieodpłatne świadczenia zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i w związku z tym winien im pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i wystawić informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), gdyż jak wskazano wyżej – tego rodzaju świadczenia nie stanowią przychodu radnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.