ILPB1/415-403/13-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy jest to opodatkowany przychód radnego?
2. Czy koszt tych szkoleń i imprez jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2013 r. (data wpływu 4 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym użyczeniem radnym gminy przenośnych komputerów osobistych – jest nieprawidłowe,
  • obowiązków płatnika w związku z udziałem radnych i sołtysów w szkoleniach i imprezach organizowanych przez gminę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
  1. Radni Gminy, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych i obywatelskich, otrzymali nieodpłatnie w użyczenie na czas kadencji 2010-2014 przenośny komputer osobisty. Zgodnie z treścią umowy użyczenia koszty utrzymania i korzystania z komputera obciążają radnych. Gmina nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów.
  2. Radni i sołtysi biorą udział w szkoleniach, których tematyka jest związana z wykonywaniem obowiązków społecznych oraz udział w imprezach organizowanych przez gminę. Szkolenia i imprezy finansowane są ze środków budżetu gminy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy jest to opodatkowany przychód radnego...
  2. Czy koszt tych szkoleń i imprez jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, korzystanie z komputerów przez radnych nie obciąża budżetu Gminy i uznano, że nie jest to dla nich przychodem do opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, udział radnych i sołtysów w szkoleniach i imprezach finansowanych z budżetu gminy, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i do US przesyłane są zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

  • obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym użyczeniem radnym gminy przenośnych komputerów osobistych – uznaje się nieprawidłowe,
  • obowiązków płatnika w związku z udziałem radnych i sołtysów w szkoleniach i imprezach organizowanych przez gminę – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Mimo, iż ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich to niewątpliwie sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie. Zatem do tej kategorii przychodów należy zaliczyć m.in. przychody otrzymywane przez radnych.

Z wniosku wynika, iż radni Gminy, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych i obywatelskich, otrzymali nieodpłatnie w użyczenie na czas kadencji 2010-2014 przenośny komputer osobisty. Ponadto, radni i sołtysi biorą udział w szkoleniach, których tematyka jest związana z wykonywaniem obowiązków społecznych oraz udział w imprezach organizowanych przez gminę. Szkolenia i imprezy finansowane są ze środków budżetu gminy.

Wnioskodawca uważa, iż finansowanie przez Gminę kosztów szkoleń i kosztów uczestnictwa w imprezach stanowi dla radnych i sołtysów przychód, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności wykonywanej osobiście. Ponadto uważa, że korzystanie z komputerów przez radnych nie obciąża budżetu Gminy i dlatego nie jest to dla radnych przychodem do opodatkowania.

W odniesieniu do świadczeń przekazanych radnym Gminy do nieodpłatnego korzystania zauważyć należy co następuje.

Zakres świadczeń jakie przysługują radnemu z tytułu wykonywania funkcji radnego ściśle określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Stosownie do tejże ustawy organami gminy są:

  1. rada gminy,
  2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy (art. 11a ww. ustawy).

Decyzje rady gminy, jako organu kolegialnego, mają formę uchwały i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (art. 15 ww. ustawy). Radę gminy tworzą radni (art. 17 tej ustawy), którzy są obowiązani brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani (art. 24 tej ustawy).

Dla zabezpieczenia skutecznego realizowania obowiązków przez radnych ustawodawca zagwarantował im prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (art. 25 ust. 4 ww. ustawy), a także przyznał radnym status funkcjonariuszy publicznych (art. 25 ust. 1 cyt. ustawy).

Natomiast w odniesieniu do świadczeń przekazanych sołtysom i radnym, finansowanych ze środków budżetu gminy, zauważyć należy co następuje.

Sołtysi reprezentują społeczność mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa uczestnicząc w pracach instytucji samorządowej i biorąc udział w rozwiązywaniu problemów danej społeczności, są przedstawicielami jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

Przepis art. 36 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Zgodnie z art. 37b ust. 1 ww. ustawy, rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej (art. 37b ust. 2 cyt. ustawy).

Zatem, sołtys jako organ wykonawczy wykonuje czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że dla prawidłowego funkcjonowania organu jakim jest rada gminy, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji.

Korzystanie przez radnych gminy z przenośnych komputerów osobistych, otrzymanych w użyczenie, jeżeli wiąże się to z wykonywaniem funkcji mandatu radnego należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych ich obowiązków.

Z tych też powodów wartości wskazanych we wniosku świadczeń z tytułu bezpłatnego korzystania przez radnych z przenośnych komputerów osobistych nie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować od przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie są przychodem podatkowym.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym użyczeniem radnym gminy przenośnych komputerów osobistych należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Natomiast, uczestnictwo radnych w szkoleniach i imprezach finansowanych ze środków budżetu gminy, jeżeli wiąże się to z wykonywaniem funkcji mandatu radnego należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych ich obowiązków. Podobnie korzystanie przez sołtysów ze szkoleń i imprez finansowanych z budżetu gminy.

Wydatki Gminy w tym zakresie nie generują po stronie radnych i sołtysów przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez Gminę są bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie jej organu jakim jest rada gminy, w skład której wchodzą radni. Zatem jako takie wydatki te nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład tego organu. Oczywistym bowiem jest, iż korzystanie na koszt Gminy ze wskazanych narzędzi jest niezbędne w realizowaniu codziennych obowiązków radnego oraz sołtysa.

Z tych też powodów wartości wskazanych we wniosku świadczeń w postaci uczestnictwa radnych i sołtysów w szkoleniach i imprezach, nie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować od przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie są przychodem podatkowym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z udziałem radnych i sołtysów w szkoleniach i imprezach organizowanych przez gminę należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.