IBPBII/1/415-522/13/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy koszt korzystania przez radnych z telefonów komórkowych, samochodów służbowych, Internetu, kalendarzy, prasy oraz koszty udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych, naukowych pokrywanych z budżetu Województwa w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tyt. wykonywania mandatu radnego (pełnienia obowiązków społecznych} stanowi dla radnych przychód?
2. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 06 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania radnym kosztów korzystania z telefonów komórkowych, samochodów służbowych, Internetu, kalendarzy, prasy oraz kosztów udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania radnym kosztów korzystania z telefonów komórkowych, samochodów służbowych, Internetu, kalendarzy, prasy oraz kosztów udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Radni Województwa, realizując zadania przypisane reprezentowanej przez nich wspólnoty samorządowej, wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Uczestnictwo w szkoleniach tematycznie związanych z działalnością samorządu, pozwala na bieżące podnoszenie wiedzy i kompetencji radnych, przez co podnosi się poziom, jakość ich pracy, także jakość pracy organu stanowiącego i kontrolnego, którym jest Sejmik.

Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a takimi niewątpliwie są obowiązki radnego.

Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich radnym przysługują diety, które w ciągu miesiąca nie mogą przekroczyć kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2000 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080)

Wypłacane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa diety z tytułu pełnienia mandatu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280,00 zł.

W świetle art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 określa się do wysokości wskazanej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.

W myśl § 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa (Dz. U. Nr 66, poz. 798, z późn. zm.) z tytułu podróży służbowej przysługują:

 1. diety,
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów z miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem,
  2. noclegów,
  3. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  4. innych udokumentowanych wydatków.

Wskazane wyżej zwolnienie z tytułu podróży służbowych jest limitowane do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w zależności od zasięgu terytorialnego podróży w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2013 r., Nr 167).

Radni Województwa, pełniąc funkcje publiczne oraz realizując zadania z tytułu pełnienia mandatu uczestniczą w szkoleniach związanych z działalnością samorządu województwa oraz seminariach, konferencjach, warsztatach i różnych imprezach kulturalnych.

Koszt udziału radnego w szkoleniach, konferencjach, warsztatach... a także koszty korzystania z rozmów telefonicznych, Internetu, kalendarzy, prasy, wizytówek pokrywane są ze środków budżetu województwa.

Koszty korzystania z telefonów służbowych oraz szkoleń radnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa traktowany jest jako przychód, podlegający opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy koszt korzystania przez radnych z telefonów komórkowych, samochodów służbowych, Internetu, kalendarzy, prasy oraz koszty udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych, naukowych pokrywanych z budżetu Województwa w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tyt. wykonywania mandatu radnego (pełnienia obowiązków społecznych) stanowi dla radnych przychód...
 2. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania...

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7

Zdaniem Wnioskodawcy, radni działają we własnym imieniu, ale na rzecz społeczeństwa, a korzystanie na koszt jednostki samorządu terytorialnego z Internetu i telefonów komórkowych ..., jako narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego bez względu na pełnioną funkcję jest czymś oczywistym i z całą pewnością mieszczącym się w realiach prawidłowego sprawowania funkcji społecznej. W obecnych czasach telefon i Internet nie są to narzędzia wyjątkowe a wręcz przeciwnie powszechne i zwyczajne, wykorzystywane przez każdego współczesnego obywatela państw rozwiniętych. Bez wątpienia radny wykorzystuje owe narzędzia w swojej działalności na rzecz wspólnoty, którą reprezentuje i stanowi to rzecz oczywistą i praktyczną wręcz niezbędną dla prawidłowego sprawowania funkcji.

Obecnie na szeroką skalę wprowadza się elektroniczny obieg dokumentów. Radnym pełniącym funkcje społeczne dostarczane są informacje jak i materiały w drodze telefonicznej i elektronicznej, obecnie komputer i telefon zastąpiły korespondencję pocztową i papierową, co zapewnia nowoczesny sposób sprawowania mandatu.

Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wyroku z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1268/11.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przewiduje w art. 226 ust. 1 pkt 1 prognozowanie obok dochodów bieżących także wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym właśnie wydatki związane z funkcjonowaniem jej organów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są kosztem tej jednostki finansowanym z jej budżetu. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów, a tym jest m.in. Sejmik Województwa, należy zaliczyć wydatki funkcjonowania aparatu, tj. koszty utrzymania biura jego obsługi, w tym korzystanie z telefonów komórkowych, Internetu, prasy..., stanowią one bowiem celowy wydatek bieżący budżetu Województwa i wiążą się z działalnością Sejmiku Województwa.

Podkreślić należy, że dla prawidłowego funkcjonowania organu województwa jakim jest Sejmik Województwa czy Zarząd Województwa, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też, korzystanie przez radnych z telefonów komórkowych, Internetu, samochodów służbowych, kalendarzy oraz innych dodatkowych świadczeń, jeżeli wiąże się to z wykonywaniem funkcji mandatu radnego należy do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt obligatoryjnego ponoszenia przez Województwo kosztów będących przedmiotem niniejszego wniosku, związanych wyłącznie z działalnością Województwa i jego radnych tylko w okresie kadencji powoduje, że nie można ich zaliczyć do wszelkich dochodów, o których mowa w art. 9 ust 1 tej ustawy podlegających opodatkowaniu, skoro są ponoszone w celu sprawnego funkcjonowania Województwa, a nie w celu przysporzenia po stronie radnego w celu jego opodatkowania. Z tych samych przyczyn ustawodawca nie wskazał w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tych wydatków jako zwolnionych przedmiotowo. Nie mają one bowiem związku z osobą radnego i zwiększonym kosztami jego utrzymania.

Wydatki Województwa w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez Województwo są bowiem w istocie wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie jego organu jakim jest Sejmik Województwa, w skład którego wchodzą radni. Zatem, jako takie wydatki nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład tego organu. Oczywistym jest, że korzystanie na koszt Województwa ze wskazanych narzędzi jest niezbędne w realizowaniu codziennych obowiązków radnego.

Z tych też powodów wartości wskazanych we wniosku świadczeń w postaci korzystania przez radnych z telefonu komórkowego, samochodu służbowego, Internetu, kalendarzy, prasy nie można zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie są przychodem podatkowym.

Również z ww. powodów wartość świadczeń w postaci uczestnictwa radnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i różnych imprezach kulturalnych, naukowych nie można zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, koszty ponoszone z tytułu korzystania z telefonów służbowych, Internetu, samochodów służbowych, kalendarzy, wizytówek, prasy a także koszty udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, nie stanowią nieodpłatnych świadczeń, które należy zakwalifikować do przychodów określonych stosownie do art. 13 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie koszty te nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 cyt. ustawy.

Reasumując, tego rodzaju wydatki jako związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla radnych wchodzących w skład tego organu i nie należy od takich świadczeń naliczać podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwa jako obywatel zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a takimi niewątpliwie są obowiązki radnego.

Z wniosku wynika, iż radni Województwa, pełniąc funkcje publiczne oraz realizując zadania z tytułu pełnienia mandatu uczestniczą w szkoleniach związanych z działalnością samorządu województwa oraz seminariach, konferencjach, warsztatach i różnych imprezach kulturalnych.

Koszt udziału radnego w szkoleniach, konferencjach, warsztatach... a także koszty korzystania z rozmów telefonicznych, Internetu, kalendarzy, prasy, wizytówek pokrywane są ze środków budżetu województwa.

Wnioskodawca uważa, że wartości wskazanych we wniosku świadczeń nie można zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie są przychodem podatkowym.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) organami samorządu województwa są:

 1. sejmik województwa;
 2. zarząd województwa.

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 23 ust. 1 cyt. ustawy radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany (art. 23 ust. 3 tej ustawy).

W myśl art. 24 ust. 3 powołanej ustawy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Jak zatem wynika z powołanych przepisów ustawy o samorządzie województwa przepisy przewidują możliwość ustanowienia dla radnych diet i zwrotu kosztów podróży służbowej, a tym samym pozwalają na zapobieżenie sytuacji, w której radny ponosiłby wydatki w związku ze sprawowaną przez siebie funkcją w organie samorządu województwa.

Do przychodów radnego należy zatem zaliczyć wymienione w ustawie o samorządzie województwa diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Przy czym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00 zł.

Zaznaczyć należy, iż dla prawidłowego funkcjonowania organu województwa jakim jest urząd marszałkowski, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też, uczestnictwo radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych a także korzystanie przez ww. osoby z innych dodatkowych świadczeń (samochód służbowy, telefon komórkowy, Internet, kalendarze, prasa), jeżeli wiąże się to z wykonywaniem funkcji mandatu radnego należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych ich obowiązków.

Wydatki Województwa w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez Województwo są bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie jego organu jakim jest urząd marszałkowski, w skład którego wchodzą radni. Zatem jako takie wydatki te nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład tego organu. Oczywistym bowiem jest, iż korzystanie na koszt Województwa ze wskazanych narzędzi jest niezbędne w realizowaniu codziennych obowiązków radnego.

Z tych też powodów wartości wskazanych we wniosku świadczeń w postaci uczestnictwa radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych a także korzystanie przez ww. osoby z samochodu służbowego, telefonu komórkowego, Internetu, kalendarzy i prasy nie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować od przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie są przychodem podatkowym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Z uwagi na to, że stanowisko Wnioskodawcy na pyt. nr 1 jest prawidłowe, odstąpiono od odpowiedzi na pytanie nr 2 gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.