DD3/033/79/IMD/14/RD-28675/14 | Interpretacja indywidualna

1) Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien za szkolenie radnego Rady Miejskiej pobrać od radnego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i jaką deklarację podatkową powinien sporządzić?
2) Jaką deklarację podatkową winien sporządzić Wnioskodawca radnemu, który nie wpłacił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przed szkoleniem i odmawia wpłaty zaliczki?
DD3/033/79/IMD/14/RD-28675/14interpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. radny
 3. szkolenie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2013 r. Nr IPTPB1/415-740/12-4/KSU, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 grudnia 2012 r., uzupełnionym w dniu 4 lutego 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów radnych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 20 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając – na podstawie § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 6 grudnia 2012 r., uzupełniony w dniu 4 lutego 2013 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ponosi wydatki związane z pokryciem kosztów szkoleń radnych Rady Miejskiej. Radni uczestniczą w szkoleniach z zakresu pełnienia obowiązków radnego jako członka organu, jak też z zakresu zadań i kompetencji Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenia radnych stanowią nieodpłatne świadczenia, które kwalifikuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, niepodlegające zwolnieniu od podatku dochodowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik pobiera od radnych zaliczki na podatek dochodowy. Do dokonywanych świadczeń stosuje się miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. Następnie Wnioskodawca odprowadza kwoty pobranych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż wystąpiła sytuacja, w której radni nie wpłacili zaliczek na podatek dochodowy przed odbyciem szkolenia i mimo pisemnych wezwań odmawiają ich uregulowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien za szkolenie radnego Rady Miejskiej pobrać od radnego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i jaką deklarację podatkową powinien sporządzić...
 2. Jaką deklarację podatkową winien sporządzić Wnioskodawca radnemu, który nie wpłacił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przed szkoleniem i odmawia wpłaty zaliczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, radny otrzymuje świadczenie w związku z wykonywanym mandatem i źródłem tego świadczenia jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, szkolenia radnych stanowią nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście niepodlegające zwolnieniu od podatku dochodowego.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 111,25 zł. Od przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uzyskiwanych z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5) Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, Wnioskodawca od uzyskiwanego przez radnego przychodu z tytułu szkolenia powinien sporządzić informację PIT-11, którą w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesyła podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Wnioskodawca uważa, że w sytuacji, gdy radny nie wpłacił zaliczki na podatek dochodowy od szkolenia Gmina powinna wystawić również PIT-11, określając wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia oraz koszty uzyskania przychodu, a w rubryce dotyczącej zaliczki pobranej przez płatnika wpisać kwotę zero.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza co następuje.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie przedstawienia stanu faktycznego, zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), w brzmieniu obowiązującym w 2012 r., zwanej dalej „ustawą o samorządzie”, organami gminy są:

 1. rada gminy,
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy (art. 11a ustawy o samorządzie).

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (art. 15 ustawy o samorządzie). Radę gminy tworzą radni (art. 17 ustawy o samorządzie), którzy są obowiązani brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani (art. 24 ustawy o samorządzie).

Dla zabezpieczenia skutecznego realizowania obowiązków przez radnych ustawodawca objął ochroną ich stosunek pracy (art. 24c i 25 ust. 2 ustawy o samorządzie) oraz zagwarantował im prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie), a także przyznał radnym status funkcjonariuszy publicznych (art. 25 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, iż na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich. Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97) „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

W świetle powyższego mimo, iż ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, to niewątpliwie sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż radni uczestniczą w szkoleniach z zakresu pełnienia obowiązków radnego jako członka organu, jak też z zakresu zadań i kompetencji Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Koszty z tego tytułu pokrywane są z budżetu Wnioskodawcy.

Należy podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt II FSK 535/11 dotyczącym świadczeń otrzymywanych od gminy przez radnych (w tym kosztów szkoleń radnych sfinansowanych im z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) stwierdził, iż „poza powyższymi wywodami Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że ocena czy świadczenie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego należy zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód wymaga oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego wydatku. Istotna jest tu okoliczność czy poniesione przez taką jednostkę wydatki są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jej organów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) przewiduje w art. 226 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 prognozowanie obok dochodów bieżących także wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym właśnie wydatki związane z funkcjonowaniem jej organów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są kosztem tej jednostki finansowanym z jej budżetu.

Uprawnione byłoby zatem w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym sprawę stwierdzenie, że wydatki związane z funkcjonowaniem organu gminy jakim jest rada gminy (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), w skład której wchodzą radni (art. 17 tej ustawy), nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla podmiotów wchodzących w skład tego organu.”.

Stąd też, uczestnictwo radnych w szkoleniach mających na celu podnoszenie ich wiedzy i kompetencji związanych z pełnienia obowiązków obywatelskich należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego, a wydatki ponoszone na ten cel z budżetu Wnioskodawcy nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tych względów brak jest podstaw do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 grudnia 2012 r., uzupełnionym w dniu 4 lutego 2013 r. uznaje się za nieprawidłowe.

Z tych względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 marca 2013 r. Nr IPTPB1/415-740/12-4/KSU, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.