Radny | Interpretacje podatkowe

Radny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to radny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – będący jednostką obsługującą Gminę – delegował radnych w podróż związaną z pełnieniem funkcji radnego. Na okres tej podróży radni mieli opłacone ze środków budżetu gminy wyżywienie wraz z noclegiem. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określił przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. W związku z powyższym opisem sprawy, po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość czy koszt opłaconego wyżywienia radnego przez gminę ponad dietę, która by przysługiwała w momencie niezapewnienia wyżywienia, jest przychodem radnego podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika podatku dochodowego. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz przywołane wcześniej uregulowania prawne stwierdzić należy, że okolicznością bezsporną jest, iż ww. świadczenie otrzymywane przez radnego (wyżywienie na czas jego podróży) jest świadczeniem związanym z czynnościami wykonywanymi w ramach mandatu radnego, a więc z czynnościami, do wykonania których radny jest zobowiązany przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Świadczenie takie podlega zatem zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Wykupienie przez województwo polisy zostaje dokonane w jego interesie jako pracodawcy i nie stanowi świadczenia, które radny musiałby sam ponieść, gdyż takiego obowiązku wynikającego z przepisów prawa brak po stronie radnego. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radnych podmiot delegujący zabezpiecza się na wypadek konieczności pokrycia kosztów naprawienia szkód jakie radni będący w delegacji i wykonujący swoje obowiązki, wyrządzą osobom trzecim. Specyfiką ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest pokrywanie kosztów naprawienia szkody jaką wyrządzi się osobie trzeciej swoim mieniem bądź czynem. Przebywający w podróży służbowej radny występuje w imieniu podmiotu delegującego i za jego czyny podmiot delegujący ponosi odpowiedzialność. Radni województwa nie korzystają w sposób dobrowolny ze świadczenia w postaci zakupu przez województwo polisy ubezpieczeniowej w związku z wykonaniem podróży zagranicznej. Podróżą służbową, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa (Dz. U. nr 66, poz. 798 ze zm.), jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego sejmiku województwa, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sejmiku.
2017
28
sty

Istota:
Obowiązki płatnika (radny).
Fragment:
Jednakże, należy zaznaczyć, że dla prawidłowego funkcjonowania organu jakim jest rada powiatu, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też otrzymywane przez radnego świadczenia w postaci szkoleń finansowanych przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego. Zatem wydatki poniesione przez Wnioskodawcę nie będą generowały po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te będą bowiem w istocie wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie organu jakim jest rada powiatu, w skład której wchodzą radni. Wydatki te nie stanowią zatem nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład tego organu. Uznać zatem należy, że fakt sfinansowania kosztów udziału radnych w szkoleniach, w sytuacji, gdy udział w tych przedsięwzięciach związany jest z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, nie generuje po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy. Wartości wskazanych we wniosku świadczeń w postaci finansowania przez Wnioskodawcę uczestnictwa radnych w szkoleniach nie można zatem uznać za nieodpłatne świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe finansowania przez Powiat szkoleń radnych Powiatu.
Fragment:
Dla zabezpieczenia skutecznego realizowania obowiązków przez radnych ustawodawca objął ochroną ich stosunek pracy (art. 22 ustawy) oraz zagwarantował im prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (art. 21 ust. 4 ustawy), a także przyznał radnym status funkcjonariuszy publicznych (art. 21 ust. 3 ustawy). W świetle powyższego, pomimo braku ustawowej definicji pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich uznać należy, że sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności działa na jej rzecz, mieści się w tym terminie. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Starostwo Powiatowe w S. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu powiatu jakim jest Rada Powiatu, zamierza sfinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach radnych o tematyce samorządowej, dotyczącej zagadnień i problemów społeczności samorządowej powiatu, które poszerzą wiedzę merytoryczną radnych. Radni, pełniąc funkcje publiczne i realizując zadania z tytułu pełnienia mandatu radnego, biorąc udział w szkoleniu tematycznym, zdobędą wiedzę służącą lepszemu wykonywaniu obowiązków. W kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt II FSK 535/11 dotyczącym świadczeń otrzymywanych od gminy przez radnych ocena czy świadczenie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego należy zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód wymaga oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego wydatku.
2016
24
lut

Istota:
Obowiązki płatnika (radny).
Fragment:
Stąd też otrzymywane przez radnego świadczenia opisane we wniosku a więc: możliwość korzystania z telefonów komórkowych, mobilnego internetu, wizytówek, udział w szkoleniach tematycznych, kursach, seminariach, konferencjach i innych imprezach kulturalnych należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego, a wydatki samorządów w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do udziału radnego w organizowanej przez Wnioskodawcę imprezie integracyjnej zauważyć należy, że nie spełnia ona kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Niezależnie bowiem od tego czy radny dobrowolnie uczestniczył w takiej imprezie nie pojawi się u niego korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby Wnioskodawca nie zorganizował imprezy wskazanej we wniosku, radny wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Brak jest również podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich tj. pracowników i radnych przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. W konsekwencji zatem, udział radnego we wskazanej we wniosku imprezie integracyjnej nie stanowi dla niego przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Takim przychodem dla radnego nie będzie także wartość polisy ubezpieczeniowej dla radnego na czas jego podróży służbowej zagranicznej, której zakup sfinansowany jest przez Gminę.
2015
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe finansowania przez gminę świadczeń na rzecz radnych.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, Radni Gminy pełniąc funkcję radnego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie Statutu Gminy uczestniczą w szkoleniach finansowanych z gminnych środków. Ponadto radni w celu sprawowania swojej funkcji otrzymują prasę, artykuły biurowe a Przewodniczący Rady Gminy ma służbowy telefon, za który również płaci Gmina. Bezspornym jest, że dla prawidłowego funkcjonowania organu gminy, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie mandatu. Stąd też, sfinansowanie przez Gminę uczestnictwa radnego w szkoleniach w zakresie funkcjonowania organu gminy, jego zadań i kompetencji należy zaliczyć do instrumentów niezbędnych w realizowaniu codziennych obowiązków radnego, jako członka tego organu jednostki samorządu terytorialnego. Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt II FSK 535/11 dotyczącym świadczeń otrzymywanych od gminy przez radnych stwierdził, że „ocena czy świadczenie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego należy zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód wymaga oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego wydatku.
2015
15
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika wynikających z finansowania kosztów szkolenia radnych
Fragment:
Z opisu stanu faktycznego wynika, że radni uczestniczą w szkoleniach niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu Gminy jakim jest Rada Gminy. Tematyka szkoleń dotyczy zatem zarówno obowiązków radnego jako członka organu, jak też zadań i kompetencji Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenia finansowane przez Urząd Gminy nie dotyczą jakichkolwiek innych zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy nabywaniem umiejętności, które mogłyby być wykorzystywane przez radnych w innych dziedzinach niż wykonywanie obowiązków członka organu stanowiącego Gminy. Wobec powyższego uznać należy, że uczestnictwo radnych w szkoleniu opłacanym z budżetu Gminy ma na celu pogłębianie wiedzy merytorycznej i służy lepszemu wypełnianiu obowiązków radnych oraz prawidłowemu funkcjonowaniu organu, jakim jest Rada Gminy. W związku z tym wydatki w tym zakresie nie generują po stronie radnych nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, z tego tytułu na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Jednocześnie wskazać (...)
2015
10
gru

Istota:
Czy koszty szkolenia radnego, koszty zużycia przez niego artykułów biurowych i możliwości korzystania z telefonów, komputera, Internetu, prasy, udziału w szkoleniach tematycznych, kursach, konferencjach, posiedzeniach rady gminy, imprezach organizowanych i opłacanych przez Urząd Gminy, gdzie radni korzystają z poczęstunku w postaci wody mineralnej, artykułów spożywczych, (np. ciastka, herbata, kawa, cukier, soki) są dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy Wnioskodawca w związku z poniesionymi wydatkami ułatwiającymi pracę radnego gminy zobowiązany jest wystawić PIT-8C lub PIT-11 i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Odnosząc się natomiast do udziału radnego w organizowanych przez Urząd Gminy imprezach, w których radny uczestniczy w wykonywaniu swoich obowiązków zauważyć należy, że nie spełnia ono również kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Niezależnie bowiem od tego czy radny dobrowolnie uczestniczył w takiej imprezie nie pojawi się u niego korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Radny w celu wypełniania swojej funkcji na rzecz gminy zobowiązany jest bowiem do kontaktów z mieszkańcami gminy, co może przybierać różne formy, jak w szczególności: udział w spotkaniach na ternie gminy, imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych. Należy podkreślić, że w przypadku działań radnego i otrzymywania przez niego określonych świadczeń z tytułu tych działań – mowa jest o sferze jego obowiązków. Oznacza to, że radny jest zobowiązany do wykonywania czynności przypisanych jego funkcji w radzie gminy. Nie są to działania i świadczenia, które radny może przyjąć na zasadzie dobrowolnej lub uznaniowej. Zatem wówczas, gdy udział w imprezie organizowanej i opłacanej przez Urząd Gminy jest obowiązkiem radnego, wówczas nie stanowi dla niego przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
17
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania przez radnego świadczeń w postaci szkoleń, materiałów biurowych, telefonu, internetu, komputera, udziału w imprezach organizowanych przez gminę, ubezpieczeń na czas podróży zagranicznej
Fragment:
Radny wykonując swoją funkcję radnego w Radzie Gminy nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci udziału w szkoleniach, udostępniania mu możliwości korzystania z telefonu i artykułów biurowych zakupionych przez Wnioskodawcę, gdyż nie osiąga korzyści majątkowej poprzez zwiększenie jego aktywów, a ekwiwalentem za to jest praca radnego na rzecz Gminy poprzez pełnienie funkcji radnego. Radny, pełniąc swą funkcję, nie jest zobowiązany we własnym zakresie do zapewnienia sobie usług szkoleniowych czy sprzętu koniecznego dla jej sprawowania. Radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Radny spełnia swoją funkcję społeczną poprzez czynny udział w życiu wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje. Oprócz pełnienia swojej funkcji radnego w okręgach wyborczych, uczestniczy w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych, itp., organizowanych na terenie Gminy. Niejednokrotnie są to imprezy organizowane i finansowane lub współfinansowane przez Gminę. Dotyczy to również uczestnictwa radnego w szkoleniach, konferencjach i seminariach, które tematycznie dotyczą zagadnień i problemów danej społeczności gminnej.
2015
2
paź

Istota:
Koszty uczestnictwa radnych w szkoleniach opłacanych z budżetu powiatu
Fragment:
W szkoleniu pierwszym uczestniczył jeden radny, w szkoleniu drugim – sześciu radnych, natomiast w szkoleniu trzecim – jedenastu radnych. Wydatki stanowiące koszty szkolenia obejmowały jedynie wykłady. Dodano, że kwota szkolenia stanowi dla radnych nieodpłatne świadczenie. W związku z tym Wnioskodawca pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od radnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach. Zaliczki te zostały odprowadzone na konto Urzędu Skarbowego w x. Koszty szkoleń Wnioskodawca doliczył do przychodów poszczególnych radnych i sporządzone zostaną informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy prawidłowym jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu w zakresie szkoleń radnych powiatu... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), szkolenia radnych finansowane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako nieodpłatne świadczenia. Świadczenia otrzymane przez radnego są świadczeniami związanymi z czynnościami wykonywanymi w ramach jego mandatu, a więc czynnościami do wykonania których radny jest zobowiązany przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
2015
29
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Radny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.