Radio-taxi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to radio-taxi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług świadczenie przez Zrzeszenie zgodnie ze statutem bezpłatnie na rzecz członków- taksówkarzy, usługi zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi”, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przy czym należy mieć na uwadze, że członkowie ww. organizacji wnoszą na jej rzecz wyłącznie składki z tytułu członkostwa na podstawie statutu i odrębnych przepisów dot. Zrzeszeń, a więc na podstawie innego tytułu prawnego.

Fragment:

(...) tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem tut. organ podatkowy nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa. Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług świadczone przez Zrzeszenie usługi zakwalifikowane do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi” podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługa centrali używania radio-taxi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) nie mają również zastosowania przepisy art.8 ust.2 ustawy PTU regulujące opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług. W przedmiotowej sprawie należy uznać, że czynności których dotyczy zapytanie wykonywane nieodpłatnie, na mocy statutu czynności wykonywane na rzecz własnych członków, wchodzą w zakres działań Zrzeszenia, a więc są związane z prowadzoną działalnością. Zatem świadczone bezpłatnie przez Zrzeszenie na rzecz swoich członków usługi centrali wzywania radio-taxi sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 63.21.25-00-10 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym przedstawione przez podatnika stanowisko w złożonym dnia 28.09.2005r. wniosku jest prawidłowe. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zakwalifikowania telewizora wykorzystywanego w działalności gospodarczej (zamontowany w pomieszczeniu dyspozytora radia-taxi) jako środka trwałego

Fragment:

(...) zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia do używania, wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (nie jest wystarczające jedynie przeznaczenie składnika majątku na potrzeby tej działalności) albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, np. leasingu. Skoro zakupiony telewizor przewiduje pan używać dłużej niż rok, został zamontowany w pomieszczeniu dyspozytora radio-taxi i będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez pana działalnością gospodarczą, prawidłowo został zaliczony do środków trwałych . (...)