IBPB-1-1/4511-151/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej składek opłacanych przez radcą prawnego prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu przynależności do samorządu zawodowego.
IBPB-1-1/4511-151/16/WRzinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. radcowie prawni
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 marca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 10 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez radcę prawnego na opłacenie składek z tytułu przynależności do samorządu zawodowego od miesiąca rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez radcę prawnego, na opłacanie składek z tytułu przynależności do samorządu zawodowego, od miesiąca rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W czerwcu 2014 r. Wnioskodawczyni została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W lipcu 2014 r. złożyła ślubowanie. Od 1 lipca 2015 r. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą – Kancelarię Radcy Prawnego. Przedmiotem tej działalności jest świadczenie usług prawnych.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 233), przynależność radców prawnych do samorządu zawodowego jest obowiązkowa, warunkuje ona możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego, a w związku z tym prowadzenia kancelarii.

Zgodnie z art. 63 ustawy o radcach prawnych, działalność samorządu jest finansowana:

  • ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych,
  • z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz spadków i darowizn.

Zgodnie natomiast z art. 60 pkt 11 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy określanie składki członkowskiej. Wysokość składki z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego została określona w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych. W treści uchwały wskazano, że radca prawny zobowiązany jest uiszczać co miesiąc składkę członkowską oraz składkę ubezpieczeniową. Ponadto, w § 5 Uchwały wskazano, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych. W § 4 dookreślono, że składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Stosownie do art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych, skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku nieuiszczenia składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok.

W myśl art. 227 ustawy o radcach prawnych, radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Uchwałą nr 70/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z 1 października 2011 r. ustalono, że obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym radca prawny złoży ślubowanie. Ponadto, w § 5 ww. Uchwały nr 7/VIII/2010 wskazano, że składka ubezpieczeniowa jest uiszczana razem ze składką członkowską.

Od lipca 2015 r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni uiszcza składki członkowskie z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych.

Składki z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych będzie uiszczać także w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej - kancelarii radcy prawnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dopuszczalne było, od miesiąca rozpoczęcia działalności gospodarczej, zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składek opłacanych przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą - Kancelarię Radcy Prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dopuszczalne było zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składek opłacanych przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą - Kancelarię Radcy Prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - winno być: t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa z wyjątkiem m.in. składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Jednak pewne grupy zawodowe są zobowiązane do zapłaty składek członkowskich na rzecz organizacji zrzeszających osoby wykonujące dany zawód. Osoby te mają prawo zaliczenia zapłaconej kwoty składek w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ przynależność do organizacji jest obowiązkowa i jest warunkiem prowadzenia danej działalności. Składki są więc wpłacane w celu osiągnięcia przychodu. Takimi grupami zawodowymi są m.in. radcowie prawni.

Mając na uwadze przepisy ustawy o radcach prawnych oraz fakt, że nieopłacenie składki powoduje utratę możliwości uzyskania przychodów z tej. działalności, składki opłacane przez radcę prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych stanowią, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów związane z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawniczych. Wydatek ten nie jest też wymieniony w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, tj. katalogu kosztów nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów.

Bez uiszczenia, od początku prowadzenia działalności gospodarczej, składek członkowskich nie można wykonywać zawodu radcowskiego, tj. generować przychodów w przypadku zawodu wykonywanego w ramach kancelarii radcy prawnego, będącej formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatek na składki członkowskie jest wydatkiem, który umożliwia istnienie źródła przychodów i warunkuje uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej, prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto, za zaliczeniem składki radcowskiej w koszty uzyskania przychodów przemawia fakt, że jest ona w części przeznaczona na finansowanie obowiązkowego ubezpieczenia radców od odpowiedzialności cywilnej, jaką mogą oni ponosić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej - prowadzeniem kancelarii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPB2/4511-1185/15/TJ | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-533/14/IZ | Interpretacja indywidualna

radcowie prawni
ITPB2/4511-685/15/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.