Radcowie prawni | Interpretacje podatkowe

Radcowie prawni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to radcowie prawni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie, że reprezentowanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sądu oraz wyznaczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych nie stanowi sprzedaży usług na rzecz takiej osoby
Fragment:
W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę – § 3 ww. artykułu. Na podstawie art. 118 § 1 kodeksu ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Stosownie do art. 118 § 2 kodeksu adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej. Zgodnie z art. 118 § 3 kodeksu z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie. Sąd, zwalniając adwokata lub radcę prawnego, zwraca się jednocześnie do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego. Przepis art. 1173 § 2 stosuje się odpowiednio.
2016
17
gru

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego składek radcowskich (obejmujących składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową).
Fragment:
Niezależnie od formy wykonywania zawodu radcy prawnego przynależność do samorządu zawodowego (art. 5 ust. 1 u.r.p.) i opłacanie składek radcowskich (członkowskich i ubezpieczeniowych) ma charakter obowiązku ustawowego radcy prawnego, zastrzeżonego pod rygorem pozbawienia uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego (skreślenia z listy radców prawnych). Obowiązek uiszczania składek członkowskich wynika m.in. z art. 29 pkt 4a u.r.p., w myśl którego skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych następuje w wypadku nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok. Natomiast zgodnie z art. 22 7 ust. 1 u.r.p., radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej. Obowiązek ubezpieczenia OC radcy prawnego jest realizowany na podstawie umowy generalnej zawieranej pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych ..... a ubezpieczycielem. Z tego tytułu radca prawny uiszcza składki ubezpieczeniowe za pośrednictwem samorządu radcowskiego. Obecną wysokość składek radcowskich określa uchwała nr .... Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r., podjęta na podstawie delegacji zawartej w art. 60 pkt 11 ustawy o radcach prawnych, wedle której radcowie prawni są zobowiązani do uiszczania składek radcowskich w łącznej wysokości 100 zł miesięcznie, tj. składki członkowskiej w wysokości 78 zł miesięcznie oraz składki ubezpieczeniowej w wysokości 22 zł miesięcznie (tak: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 powołanej uchwały).
2016
26
cze

Istota:
Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej składek opłacanych przez radcą prawnego prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu przynależności do samorządu zawodowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 233), przynależność radców prawnych do samorządu zawodowego jest obowiązkowa, warunkuje ona możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego, a w związku z tym prowadzenia kancelarii. Zgodnie z art. 63 ustawy o radcach prawnych, działalność samorządu jest finansowana: ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych, z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz spadków i darowizn. Zgodnie natomiast z art. 60 pkt 11 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy określanie składki członkowskiej. Wysokość składki z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego została określona w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych. W treści uchwały wskazano, że radca prawny zobowiązany jest uiszczać co miesiąc składkę członkowską oraz składkę ubezpieczeniową.
2016
27
kwi

Istota:
Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej składek opłacanych przez radcą prawnego prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu przynależności do samorządu zawodowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 233), przynależność radców prawnych do samorządu zawodowego jest obowiązkowa, warunkuje ona możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego, a w związku z tym prowadzenia kancelarii. Zgodnie z art. 63 ustawy o radcach prawnych, działalność samorządu jest finansowana: ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych, z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz spadków i darowizn. Zgodnie natomiast z art. 60 pkt 11 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy określanie składki członkowskiej. Wysokość składki z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego została określona w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych. W treści uchwały wskazano, że radca prawny zobowiązany jest uiszczać co miesiąc składkę członkowską oraz składkę ubezpieczeniową.
2016
27
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów patrona z tytułu przygotowania aplikantów radcowskich.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca (okręgowa izba radców prawnych) jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, do której przynależność jest obowiązkowa. Do zadań samorządu zawodowego radców prawnych określonych w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych należy m.in. przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Realizując powyższy obowiązek Wnioskodawca organizuje i prowadzi aplikację radcowską (zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz regulaminem odbywania aplikacji). Aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez radę okręgowej izby radców prawnych powołanego na funkcję uchwałą rady. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego w rozumieniu ustawy (art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o radcach prawnych). Art. 11 i 13 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej określa kto może pełnić funkcję patrona i jego obowiązki. Za pełnienie funkcji patrona rada chce ustalić wynagrodzenie ryczałtowe na mocy § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów który brzmi: „ Rada ustala zasady i wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do: pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz organów samorządu radcowskiego ”.
2015
4
lis

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) Radców Prawnych; (e) opłatę za egzamin radcowski na podst. art. 36 <3> ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; (f) opłatę za wpis na listę radców prawnych na podst. art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z par. 4 ust. 1 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych; (g) opłatę manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z par. 5 ust. 1 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych. Wszystkie ww. wydatki zostały poniesione w latach 2010-2014. W związku z uzyskaniem uprawnień radcy prawnego, Wnioskodawca zamierza z dniem 15 stycznia 2015 r. rozpocząć wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego. W zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca będzie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
2015
17
wrz

Istota:
Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła. Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonuje swoją działalność zawodową w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas ich wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy PIT. W tym przypadku na sądzie spoczywają obowiązki płatnika, określone w art. 41 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy PIT(...).
Fragment:
W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu przez adwokata/radcę prawnego sąd zlecając wykonanie określonych czynności nie wskazuje z imienia i nazwiska pełnomocnika, który pomoc tę będzie świadczył. Wskazanie imienne pełnomocnika następuje na podstawie odrębnych i niezależnych od sądu decyzji rady adwokackiej/ izby radców prawnych. Przepis art. 13 pkt 6 updof wyraźnie stwierdza, że sąd zleca określone czynności, natomiast z istoty świadczonych przez adwokata/radcę usług w ramach pomocy prawnej wynika, że sąd nie może zlecić wykonania określonych czynności. Sąd nie ma wpływu na działania (zaniechania) ustanowionego z urzędu pełnomocnika. Za swoje działania i zaniechania radca/ adwokat nie ponosi odpowiedzialności wobec sądu, lecz wobec osoby, która korzysta z pomocy prawnej. Pomiędzy sądem a radcą prawnym/adwokatem nie występują jakiekolwiek zależności. Jeżeli adwokat/radca prawny, wykonuje czynności związane z pomocą prawną udzielaną „ z urzędu ” następuje to w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, oznacza to, iż przychód uzyskany przez adwokata/ radcę prawnego powinien być uważany za przychód, którego źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
13
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 , w której stwierdził m.in., że (...) kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego. Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła. Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonuje swoją działalność zawodową w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas ich wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy PIT. W tym przypadku na sądzie spoczywają obowiązki płatnika, określone w art. 41 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy PIT(...). Należy również wskazać, że wyżej wymienioną interpretacją ogólną, Minister Finansów zmienił dotychczasową interpretację ogólną z dnia 4 września 2002 r.
2015
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
Fragment:
Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła Wnioskodawczynię do reprezentowania strony jako radcę prawnego z urzędu w sprawie przed Sądem Rejonowym wskazując w piśmie o ustanowieniu pełnomocnika że Wnioskodawczyni wykonuje zawód radcy prawnego w spółce komandytowej. Po zakończeniu postępowania Sąd zasądził zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego oraz kosztów dojazdu pełnomocnika z urzędu na rozprawę. W związku z zasądzonym wynagrodzeniem spółka wystawiła fakturę dla Sądu z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sprawą, w której jako radca prawny, Zainteresowana reprezentowała stronę jako ustanowiony pełnomocnik z urzędu. Nadmienić należy, że ustanowiony w sprawie radca prawny nie musiał występować osobiście jako pełnomocnik strony - mógł np. złożyć pełnomocnictwo substytucyjne na innego radcę prawnego z Kancelarii Wnioskodawczyni. Po zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów dojazdu na rozprawę wystawiona została na Sąd faktura VAT i ujęta w księgach rachunkowych jako przychód z działalności gospodarczej Kancelarii Radcy Prawnego. Faktura została przez Sąd w całości zapłacona na rachunek bankowy Kancelarii.
2015
24
lip

Istota:
Czy przyznana postanowieniem Sądu opłata za udzielenie z urzędu pomocy prawnej przez radcę prawnego wykonującego zawód w osobowej spółce handlowej - spółce jawnej jest przychodem podlegającym opodatkowaniu stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też przychodem radcy prawnego z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 6 ww. ustawy?
Fragment:
W dniu 30 czerwca 2005 r. radca prawny wystawił rachunek na kwotę 1.800 zł. Pismem z dnia 22 października 2008 r. Sąd zwrócił się z prośbą do radcy prawnego o wystawienie faktury VAT celem zapłaty. W dniu 1 grudnia 2008 r. wpłynęło do Sądu pismo radcy prawnego, do którego załączona została faktura VAT ponownie wystawiona przez spółkę jawną tytułem zastępstwa procesowego z urzędu. W piśmie tym radca prawny zakwestionował zasadność stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonego w przywołanych wyżej interpretacjach powołując się na pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zawarty w wyrokach z dnia 31 stycznia 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 781/06 i z dnia 09 lutego 2007 r. sygn. akt l SA/Lu 779/06. Radca prawny wskazał, iż zawód wykonuje wyłącznie w ramach spółki jawnej, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych przedsiębiorcą jest zatem wyłącznie ta spółka. On natomiast jest jedynie jej wspólnikiem i stąd nie prowadzi odrębnej od niej działalności. Radca prawny podniósł nadto, iż normy obowiązującego prawa nie wprowadzają rozróżnienia sytuacji prawnej radców prawnych udzielających pomoc prawnej z wyboru i z urzędu.
2015
17
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.