ITPB2/4511-58/15/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe wypłat pieniężnych na rzecz Przewodniczącego Rady Nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłat pieniężnych na rzecz Przewodniczącego Rady Nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłat pieniężnych dokonywanych na rzecz Przewodniczącego Rady Nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest mieszkańcem Spółdzielni Mieszkaniowej, której statut stanowi w § 31: organami spółdzielni są:

 1. Walne zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Rada Nieruchomości.

Zgodnie z § 52 pkt 6 statutu, Przewodniczącym Rad Nieruchomości mieszkaniowych przysługuje wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Nieruchomości w wysokości 20% wynagrodzenia bazowego, o którym mowa w § 43 ust. 2 zdanie drugie, tj. „wynagrodzenia bazowego, równego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określanemu w odrębnych przepisach”.

Wnioskodawca zamierza przyjąć na siebie obowiązki Przewodniczącego Rady Nieruchomości.

Wypłat pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy, związanych z działalnością Rady Nieruchomości, dokonywać będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa – osoba prawna. Rada Nieruchomości nie jest organem stanowiącym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na okoliczność wypłaty środków pieniężnych (świadczenia) nie zostanie zawarta umowa a kwota wypłacana na podstawie § 52 pkt 6 statutu przekroczy kwotę 200 zł.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, której organem jest Rada Nieruchomości, nie przewiduje wynagrodzenia dla członków Rady Nieruchomości i zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie tego organu pełnią swoje funkcje społecznie. § 52 pkt 6 statutu określa przeznaczenie środków wypłacanych Przewodniczącemu Rady Nieruchomości na pokrycie wydatków związanych z działalnością całej Rady Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Nieruchomości stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku istnieje obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze statutem Spółdzielni pieniądze wypłacone Przewodniczącemu Rady Nieruchomości na podstawie § 52 pkt 6 statutu, są środkami przeznaczonymi na pokrycie wydatków związanych z działalnością całego organu i nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółdzielni nie ciąży obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Przez pojęcie "otrzymane" - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast "postawionymi do dyspozycji" są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik - wykazując określoną aktywność - ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji (vide: Komentarz do art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), <w:> A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II, pkt 4 i 6).

Poza tym przychód jest w swej istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Stąd też wszystkie otrzymywane świadczenia, co do których zwrotu podatnik jednocześnie zostaje zobowiązany np. pożyczki, kaucje etc., nie są zaliczane do przychodów podatkowych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Zgodnie natomiast z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 35 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 z późn. zm.) organami spółdzielni są:

 1. walne zgromadzenie;
 2. rada nadzorcza, zwana dalej "radą";
 3. zarząd;
 4. w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich (art. 59).

Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków (art. 35 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze).

Stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest mieszkańcem Spółdzielni Mieszkaniowej, której statut stanowi w § 31: organami spółdzielni są:

 1. Walne zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Rada Nieruchomości.

Zgodnie z § 52 pkt 6 statutu, Przewodniczącym Rad Nieruchomości mieszkaniowych przysługuje wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Nieruchomości w wysokości 20% wynagrodzenia bazowego, o którym mowa w § 43 ust. 2 zdanie drugie, tj. „wynagrodzenia bazowego, równego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określanemu w odrębnych przepisach”.

Wnioskodawca zamierza przyjąć na siebie obowiązki Przewodniczącego Rady Nieruchomości.

Wypłat pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy, związanych z działalnością Rady Nieruchomości, dokonywać będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa – osoba prawna. Rada Nieruchomości nie jest organem stanowiącym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na okoliczność wypłaty środków pieniężnych (świadczenia) nie zostanie zawarta umowa a kwota wypłacana na podstawie § 52 pkt 6 statutu przekroczy kwotę 200 zł.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, której organem jest Rada Nieruchomości, nie przewiduje wynagrodzenia dla członków Rady Nieruchomości i zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie tego organu pełnią swoje funkcje społecznie. § 52 pkt 6 statutu określa przeznaczenie środków wypłacanych Przewodniczącemu Rady Nieruchomości na pokrycie wydatków związanych z działalnością całej Rady Nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy, przysługujące Jemu jako Przewodniczącemu Rady Nieruchomości, nie będącej organem stanowiącym Spółdzielni, stanowić będzie przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. W tym przypadku Spółdzielnia nie ma obowiązku poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, jednakże powinna wystawić informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym (PIT-8C).

Zatem Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy kwotę wynikającą z otrzymanej od Spółdzielni informacji PIT-8C i zapłacić od niej podatek.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.