DD3/033/247/IMD/13/RD-126655/13 | Interpretacja indywidualna

Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków funduszu pracy dla członka powiatowej rady zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
DD3/033/247/IMD/13/RD-126655/13interpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. rada
 3. szkolenie
 4. zatrudnianie (zatrudnienie)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2013 r. Nr IBPB II/415-621/13/ASz, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy w M. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 czerwca 2013 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2013 r. do Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy (art. 22 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jej członków powołuje starosta (art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zapewnia Wnioskodawca.

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie są pracownikami Wnioskodawcy. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2013 r. chcą uczestniczyć w szkoleniu, związanym z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby właściwie wykonywać mandat powołania na funkcję członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia finansowane są przez starostę z limitu środków Funduszu Pracy (art. 108 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków funduszu pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Wnioskodawca czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)...
 3. Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie...
 4. Czy i kiedy Wnioskodawca powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki...
 5. Czy Wnioskodawca jako płatnik wypełniając informację o przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na odpowiednim formularzu PIT w kolumnie przychód powinien uwzględnić koszty podróży na szkolenie i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w czasie szkolenia; czy kosztów podróży na szkolenie i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania nie uwzględnia się w przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia jako wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach i przepisach...

Zdaniem Wnioskodawcy koszt szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia ponoszony przez organizatora szkolenia, którym jest starosta powiatu, nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących szkolenia, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie są osobami bezrobotnymi. Dlatego koszt szkolenia dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia nie będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu, które jest określone w art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży może mieć zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach. Aby te świadczenia mogły korzystać ze zwolnienia muszą spełniać warunki wynikające z art. 12 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem zwolnienie będzie miało zastosowanie jeżeli to świadczenie nie zostanie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby je otrzymującej, jeżeli zostało poniesione między innymi w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie odrębnych ustaw lub przez organ administracji państwowej lub samorządowej.

Płatnikiem podatku dochodowego jest Wnioskodawca. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń nie są środki finansowe, podatnik ma obowiązek wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki przed otrzymaniem świadczenia (art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 9 września 2013 r. wydał interpretację indywidualną, w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji”, powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Natomiast na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o promocji, w skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. jednostek samorządu terytorialnego;
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto w ust. 7 w art. 23 ustawy o promocji, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego.

Z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - stanowiącego realizację powołanego powyżej upoważnienia ustawowego - wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 rozporządzenia).

Ustawa o promocji pojęcie „szkolenia” dla potrzeb tej ustawy zdefiniowała jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 37 w/w ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Istotne dla kwestii będącej przedmiotem interpretacji, jest fakt, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, iż szkolenia członków rad zatrudnienia, o których mowa w powołanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy mieszczą się w zakresie definicji pojęcia szkolenia zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych z tytułu szkoleń otrzymanych na podstawie uchwały rady zatrudnienia przyjętej stosownie do postanowień w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy korzystający jednak ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy.

Jednocześnie w związku z udzieleniem tego świadczenia na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki związane z obliczeniem i pobraniem od podatnika zaliczki na podatek oraz ze sporządzeniem informacji o wysokości uzyskanych dochodów (PIT-11).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 czerwca 2013 r. należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 9 września 2013 r. Nr IBPB II/415-621/13/ASz, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.