Rada rodziców | Interpretacje podatkowe

Rada rodziców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada rodziców. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku wykazywania przez Gminę w skonsolidowanych deklaracjach dla podatku VAT czynności wykonywanych przez Radę Rodziców.
Fragment:
W jednostkach oświatowych działają rady rodziców na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej jako: „ Ustawa ”). Rada rodziców dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze składek ogółu rodziców uczniów Szkoły. Rada rodziców wydatkuje tak zgromadzone środki na cele dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze dla uczniów Szkoły, zgodne ze statutem Szkoły, takie jak wycieczki, obozy, kolonie, wyjścia do teatru lub kina, imprezy szkolne, upominki okolicznościowe czy nagrody na koniec roku szkolnego. Środki, którymi dysponuje rada rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców dzieci. Składki są dobrowolne i w różnej wysokości. Rada rodziców na podstawie własnych decyzji, decyduje się przekazać konkretne środki pochodzące z własnych składek na konkretne zadania (w tym zakresie to rodzice a nie organy szkoły decydują na jakie cele przeznaczyć składki zebrane przez radę rodziców). Rada rodziców niejednokrotnie dysponuje wydzielonym rachunkiem pomocniczym w stosunku do rachunku szkoły a przepływy finansowe rady rodziców nie są uwzględniane w sprawozdaniu finansowym danej jednostki budżetowej ani też żadnej innej jednostki Gminy.
2017
20
cze

Istota:
Zasadność posiadania przez Radę Rodziców numeru NIP
Fragment:
Do podstawowych zadań władz Rady Rodziców należy: przewodniczący - organizuje pracę Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi jej zebrania oraz reprezentuje ją na zewnątrz, zastępca przewodniczącego - przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, sekretarz - jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokołowanie jej zebrań, skarbnik - jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na funduszu zwanym Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Radę Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi tj. wpłat organizacji społecznych, osób prywatnych. Środki finansowe Rada Rodziców gromadzi na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bezpośredni dostęp do bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Funduszu Rodziców dla szkoły mają: Dyrektor Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców oraz Sekretarz Rady Rodziców. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny.
2015
8
sty

Istota:
Zasadności posiadania przez Radę Rodziców funkcjonującej przy Szkole Podstawowej odrębnego numeru NIP.
Fragment:
Do podstawowych zadań władz Rady Rodziców należy: przewodniczący - organizuje pracę Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi jej zebrania oraz reprezentuje ja na zewnątrz, zastępca przewodniczącego - przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, sekretarz - jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokołowanie jej zebrań, skarbnik- jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na funduszu zwanym Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej... Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Radę Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi tj. wpłat organizacji społecznych, osób prywatnych. Środki finansowe Rada Rodziców gromadzi na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bezpośredni dostęp do bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Funduszu Rodziców dla szkoły mają: Dyrektor Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców oraz Sekretarz Szkoły. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny.
2014
26
lip

Istota:
Podmiotowość podatkowa Rady Rodziców oraz obowiązek składania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym
Fragment:
Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym (...)
2014
19
mar

Istota:
Czy fundusze uzyskane z festynu i przeznaczone na cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez Radę Rodziców są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy fundusze uzyskane z festynu i przeznaczone na cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez Radę Rodziców są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... W myśl art. 54 ust. 8 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty, Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwalnia się z podatku jednostki budżetowe (szkoły). Zatem Rada Rodziców realizująca zadania swojego regulaminu jest również zwolniona z podatku od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Oprócz tego Rada Rodziców realizuje cele statutowe szkoły, które pokrywają się z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Zatem dochody osiągnięte przez Radę Rodziców, bez względu na źródło pochodzenia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem że zostaną one przeznaczone na cele statutowe Rady Rodziców pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2013
19
cze

Istota:
Czy Rada Rodziców może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i czy jest zobowiązana do składnia w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty)?
Fragment:
Rada Rodziców nie posiada numeru REGON, gdyż, zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów Nr... z dnia 28.11.2002 r. m.in. „ (...) rady rodziców są społecznymi organami opiniodawczymi i wnioskodawczymi szkół lub przedszkoli, a nie podmiotami gospodarki narodowej. Nie podlegają zatem wpisowi do rejestru REGON ”. Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2013
25
maj

Istota:
Czy Rada Rodziców powinna dokonać wpłaty podatku wynikającego z naliczenia CIT-8 w kwocie 2.280,00 zł?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia stanu faktycznego Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga zatem odniesienia się do przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy, w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: (...)
2013
18
maj

Istota:
Czy słusznie Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ujął podatek odprowadzony z rady rodziców w deklaracji PIT-4R Zespołu Szkół oraz informacji PIT-11 pracownika?
Fragment:
Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej przez rady rodziców wymaga odniesienia do przepisów regulujących ich status, a mianowicie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy, w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki – zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty – rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Zatem, rada rodziców utworzona przez rodziców dzieci placówki, jako ich reprezentant (w myśl art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty i nie jest odrębną od tej placówki jednostką organizacyjną. Nie można więc traktować rady rodziców jako podmiotu zobowiązanego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wypełnienia obowiązków nakładanych przez tę ustawę.
2012
15
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek.
Fragment:
Zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy, W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki – zgodnie z art. 54 ust. 8 ww. ustawy o systemie oświaty – w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Zatem, rada rodziców utworzona przez rodziców dzieci placówki, jako ich reprezentant (w myśl art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty i nie jest odrębną od tej placówki jednostką organizacyjną. Nie można więc traktować rady rodziców jako podmiotu zobowiązanego na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zawieranych umów o dzieło. W konsekwencji, Wnioskodawczyni w wyniku zawartej z radą rodziców umowy o dzieło będzie osiągała przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście bez pośrednictwa płatnika (art. 44 ust. 1a pkt 3).
2012
19
cze

Istota:
Czy Rada Rodziców może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i czy jest zobowiązania do składnia w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty)?
Fragment:
Rada Rodziców nie posiada numeru REGON, gdyż, zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów Nr... z dnia 28.11.2002 r. m.in. „ (...) rady rodziców są społecznymi organami opiniodawczymi i wnioskodawczymi szkół lub przedszkoli, a nie podmiotami gospodarki narodowej. Nie podlegają zatem wpisowi do rejestru REGON ”. Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o systemie oświaty.Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2012
14
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.