Rada rodziców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada rodziców. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Opodatkowanie działań rad rodziców.

Fragment:

(...) rady rodziców: w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców. W myśl ust. 7 Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6. Z kolei w świetle stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 21 kwietnia 2008 r. (WI-Z-0712-7/2008) środki gromadzone przez rady rodziców nie są zaliczane do środków publicznych. Zdaniem Izby, rady rodziców są stowarzyszeniami zwykłymi nierejestrowymi osób fizycznych. Środki gromadzone przez radę rodziców są więc ich środkami własnymi i są wydatkowane przez radę w sposób przez nią ustalony. W ocenie Izby, gromadzone środki nabrałyby charakteru środków publicznych tylko wówczas, gdyby rada rodziców dokonała darowizny pieniężnej na rzecz szkoły – czyli dokonała wpłaty na konto szkoły. I wreszcie, w opinii Izby, środkami publicznymi nie są również wydatki rady rodziców na dofinansowanie zadań szkoły, czy też wydatki rzeczowe na zakup przedmiotów oddanych szkole do jej dyspozycji.

2018
24
mar

Istota:

Czy czynności wykonywane przez rady rodziców, działające przy jednostkach organizacyjnych (oświatowych) Gminy, powinny być wykazywane w skonsolidowanych deklaracjach składanych przez Gminę jako scentralizowanego podatnika VAT?

Fragment:

Na gruncie powołanych przepisów rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W praktyce rada rodziców wydatkuje zgromadzone środki na cele dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze dla uczniów szkoły. W tym zakresie należy zatem uznać, że rada rodziców jest częścią placówki oświatowej, tj. szkoły utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. gminę) w formie jednostki budżetowej (np. gminnej jednostki budżetowej). W odniesieniu zatem do czynności wykonywanych przez rady rodziców działające w ramach struktur organizacyjnych samorządowych jednostek budżetowych, uznanych w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług za działalność gospodarczą, podatnikiem jest dana jednostka samorządu terytorialnego (działająca w takim charakterze). Powyższe oznacza, że w takim przypadku, rady rodziców nie można uznać za odrębnego od jednostki samorządowej podatnika. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że – funkcjonujące w jednostkach budżetowych (jednostkach oświatowych) Gminy – rady rodziców dysponują środkami finansowymi pochodzącymi z dobrowolnych składek ogółu rodziców uczniów danej jednostki oświatowej.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie podmiotowości podatkowej Rady Rodziców oraz obowiązku składania do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego a także sprawozdania finansowego

Fragment:

Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy Prawo oświatowe. Rada Rodziców działa obecnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zgodnie z art. 83 ust. 4 ww. ustawy, Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców zgodnie z art. 84 ust. 2 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

2017
20
cze

Istota:

Brak obowiązku wykazywania przez Gminę w skonsolidowanych deklaracjach dla podatku VAT czynności wykonywanych przez Radę Rodziców.

Fragment:

W jednostkach oświatowych działają rady rodziców na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej jako: „ Ustawa ”). Rada rodziców dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze składek ogółu rodziców uczniów Szkoły. Rada rodziców wydatkuje tak zgromadzone środki na cele dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze dla uczniów Szkoły, zgodne ze statutem Szkoły, takie jak wycieczki, obozy, kolonie, wyjścia do teatru lub kina, imprezy szkolne, upominki okolicznościowe czy nagrody na koniec roku szkolnego. Środki, którymi dysponuje rada rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców dzieci. Składki są dobrowolne i w różnej wysokości. Rada rodziców na podstawie własnych decyzji, decyduje się przekazać konkretne środki pochodzące z własnych składek na konkretne zadania (w tym zakresie to rodzice a nie organy szkoły decydują na jakie cele przeznaczyć składki zebrane przez radę rodziców). Rada rodziców niejednokrotnie dysponuje wydzielonym rachunkiem pomocniczym w stosunku do rachunku szkoły a przepływy finansowe rady rodziców nie są uwzględniane w sprawozdaniu finansowym danej jednostki budżetowej ani też żadnej innej jednostki Gminy.

2015
8
sty

Istota:

Zasadność posiadania przez Radę Rodziców numeru NIP

Fragment:

Do podstawowych zadań władz Rady Rodziców należy: przewodniczący - organizuje pracę Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi jej zebrania oraz reprezentuje ją na zewnątrz, zastępca przewodniczącego - przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, sekretarz - jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokołowanie jej zebrań, skarbnik - jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na funduszu zwanym Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Radę Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi tj. wpłat organizacji społecznych, osób prywatnych. Środki finansowe Rada Rodziców gromadzi na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bezpośredni dostęp do bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Funduszu Rodziców dla szkoły mają: Dyrektor Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców oraz Sekretarz Rady Rodziców. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny.

2014
26
lip

Istota:

Zasadności posiadania przez Radę Rodziców funkcjonującej przy Szkole Podstawowej odrębnego numeru NIP.

Fragment:

Do podstawowych zadań władz Rady Rodziców należy: przewodniczący - organizuje pracę Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi jej zebrania oraz reprezentuje ja na zewnątrz, zastępca przewodniczącego - przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, sekretarz - jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokołowanie jej zebrań, skarbnik- jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na funduszu zwanym Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej... Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Radę Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi tj. wpłat organizacji społecznych, osób prywatnych. Środki finansowe Rada Rodziców gromadzi na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bezpośredni dostęp do bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Funduszu Rodziców dla szkoły mają: Dyrektor Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców oraz Sekretarz Szkoły. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny.

2014
19
mar

Istota:

Podmiotowość podatkowa Rady Rodziców oraz obowiązek składania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym

Fragment:

Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym (...)

2013
19
cze

Istota:

Czy fundusze uzyskane z festynu i przeznaczone na cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez Radę Rodziców są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy fundusze uzyskane z festynu i przeznaczone na cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez Radę Rodziców są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... W myśl art. 54 ust. 8 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty, Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwalnia się z podatku jednostki budżetowe (szkoły). Zatem Rada Rodziców realizująca zadania swojego regulaminu jest również zwolniona z podatku od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Oprócz tego Rada Rodziców realizuje cele statutowe szkoły, które pokrywają się z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Zatem dochody osiągnięte przez Radę Rodziców, bez względu na źródło pochodzenia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem że zostaną one przeznaczone na cele statutowe Rady Rodziców pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2013
25
maj

Istota:

Czy Rada Rodziców może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i czy jest zobowiązana do składnia w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty)?

Fragment:

Rada Rodziców nie posiada numeru REGON, gdyż, zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów Nr... z dnia 28.11.2002 r. m.in. „ (...) rady rodziców są społecznymi organami opiniodawczymi i wnioskodawczymi szkół lub przedszkoli, a nie podmiotami gospodarki narodowej. Nie podlegają zatem wpisowi do rejestru REGON ”. Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2013
18
maj

Istota:

Czy Rada Rodziców powinna dokonać wpłaty podatku wynikającego z naliczenia CIT-8 w kwocie 2.280,00 zł?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia stanu faktycznego Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przez rady rodziców wymaga zatem odniesienia się do przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy, w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: (...)