IPPB2/4511-305/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie wynagrodzenia członków Rady Osiedli.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. ) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia członków Rady Osiedli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia członków Rady Osiedli.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie paragrafu 114 Statutu funkcjonują Rady Osiedli jako organy statutowe, sprawujące nadzór nad działalnością poszczególnych osiedli. Zgodnie z paragrafem 114 Statutu, Rada Osiedla składa się z 16 - 25 członków wybieranych na 4 - letnią kadencję przez Zebrania Kolonii. Za udział w posiedzeniach Rady Osiedla, ich członkom przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości wskazanej w paragrafie 114 ust. 10 Statutu. Kompetencje Rady Osiedla wskazane zostały w paragrafie 116 Statutu, zgodnie z którym do zakresu działania ww. organu należy m.in. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności oświatowo - kulturalnej osiedla, uchwalanie wysokości opłat w ramach osiedla na podstawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi uchwalonych przez Radę Nadzorczą, zatwierdzanie struktury organizacyjnej osiedla, opiniowanie kandydatów na dyrektora osiedla i jego zastępców, nadzór i kontrola nad działalnością ww. osób, rozpatrywanie odwołań od decyzji ww. osób oraz skarg na ich działalność, organizowanie pomocy społecznej i rozpatrywanie skarg mieszkańców, kontrola przetargów organizowanych przez dyrekcję osiedla, kontrolowanie umów zawieranych przez kierownictwo osiedla, opiniowanie spraw w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi. Działalność Rad Osiedli podlega kontroli przez Radę Nadzorczą (par. 116 ust. 2). Uchwały Rady Osiedla w sprawach planów gospodarczych, programów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej, a także w sprawach wysokości opłat mają charakter opinii, która przedstawiana jest Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia (par. 116usL 3).

Spółdzielnia wypłacając członkom Rad Osiedli miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu (na podstawie paragrafu 114 ust 10 Statutu) sporządza informację PIT - 8C, w której wykazuje wartość wypłacanych świadczeń. W ocenie Spółdzielni uzyskiwanie przez członków Rad Osiedli wynagrodzenie stanowi tzw. inne źródło przychodów w rozumieniu art. 20 ustawy PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowa jest praktyka Spółdzielni, zgodnie z którą przychód uzyskiwany przez członków Rad Osiedli, jako organów opiniujących, a nie stanowiących, uznawany jest za przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy PIT i w związku z tym czy prawidłowo Spółdzielnia sporządza informację PIT-8C...

Stanowisko Wnioskodawcy, wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane członkom Rad Osiedli stanowi inne źródło przychodów w rozumieniu art. 20 ustawy PIT, w związku z czym Spółdzielnia prawidłowo sporządza informację PIT-8C i nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy.

Definicja przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy PIT ma charakter otwarty i należy do nich zaliczyć również inne niż wymienione wprost w tym przepisie. Zdaniem Spółdzielni do ww. kategorii zaliczyć należy również wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane członkom Rad Osiedli, albowiem wynagrodzenie to nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT).

Należy wskazać, iż Rada Osiedla nie ma charakteru organu stanowiącego Spółdzielni, lecz jest jedynie organem statutowym, pełniącym charakter organu pomocniczego Rady Nadzorczej. Zarówno w Statucie Spółdzielni (paragraf 116), jak również w regulaminie Rady Osiedla (tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dn. 29.09.2014 nr 34/14) wskazane zostały zadania ww. organu, które nie pozwalają na przypisanie temu organowi charakteru organu stanowiącego. Zgodnie z zapisami Statutu i regulaminu, Rady Osiedla podejmują uchwały w przedmiocie planów gospodarczych, programów działalności społecznej oraz oświatowo - kulturalnej osiedla, a także w przedmiocie wysokości opłat na podstawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi uchwalonych przez Radę Nadzorczą, jednakże ww. uchwały mają jedynie charakter opinii i podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, co zostało wprost wskazane w Statucie (paragraf 116 ust. 3 Statutu). Podkreślenia wymaga dodatkowo, iż uprawnienia Rad Osiedli odnoszą się jedynie do zakresu decyzji i opinii dotyczących poszczególnych osiedli wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej "B.". Realizacja zadań przez ww. organy nie powoduje bezpośrednich skutków dla całej Spółdzielni, albowiem uprawnienia o takim charakterze przysługują ustawowym organom stanowiącym. W tej sytuacji nie należy traktować Rad Osiedla jako organów stanowiących w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy PIT i tym samym przychody członków tego organu nie powinny być traktowane jako przychody z osobiście wykonywanej działalności.

Ww. stanowisko Spółdzielni znajduje oparcie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 20.08.2013 r. sygn III Sa/Wa 240/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Do tej kategorii przychodów stosownie do treści art. 13 pkt 7 ww. ustawy należy zakwalifikować przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej Rady Osiedli jako organy statutowe, sprawują nadzór nad działalnością poszczególnych osiedli. Za udział w posiedzeniach Rady Osiedla, ich członkom przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości wskazanej w paragrafie 114 ust. 10 Statut. Działalność Rad Osiedli podlega kontroli przez Radę Nadzorczą. Spółdzielnia wypłacając członkom Rad Osiedli miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu sporządza informację PIT - 8C, w której wykazuje wartość wypłacanych świadczeń.

W odniesieniu do kwot wynagrodzeń wypłacanych członkom Rad Osiedli wskazać należy, że otrzymywane przez nich przychody, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w zacytowanym wyżej art. 13 pkt 7 tylko wówczas, gdyby Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej.

Tymczasem z treści wniosku wynika, że Rady Osiedli nie są organem stanowiącym, pełnią jedynie funkcję opiniodawczą, kontrolną i doradczą. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 cyt. ustawy. Przychody te nie mieszczą się również w zakresie żadnej innej kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W tym stanie prawnym i faktycznym przychody członków Rad Osiedli zaliczyć należy do źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z definicją przychodów z innych źródeł, określoną w art. 20 ust. 1, stanowią je w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot "w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Natomiast z treści art. 42a tej ustawy wynika, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Reasumując należy stwierdzić, iż Spółdzielnia wypłacając wynagrodzenia członkom Rad Osiedli nie jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, w której powinna wykazać wartość wypłaconych świadczeń. Wspomnianą informację Spółdzielnia jest zobowiązana przekazać osobom, które uzyskały omawiane świadczenie oraz złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika – w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Osoby, które uzyskały świadczenia z tytułu członkostwa w Radzie Osiedla są obowiązane wykazać ten przychód w zeznaniu podatkowym, jako przychód z innych źródeł i obliczyć podatek według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Końcowo należy zaznaczyć, że tut. Organ nie jest uprawniony do dokonywania analizy dołączonych do wniosku załączników, a interpretację wydaje na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.