Rada osiedla | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada osiedla. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje traktując przychód uzyskany przez członków Rad Osiedli jako przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym prawidłowo sporządza informację PIT-8C?

Fragment:

Skład Rady Nadzorczej podlega wypisowi do KRS, skład Rady Osiedli – nie. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Osiedli członkowie tych rad otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, członkowie Rad Osiedli – nie. Wnioskodawca (Spółdzielnia) dokonuje wypłat wynagrodzeń w okresach miesięcznych, pobierając zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą skalą podatkową od dochodu członków Rady Nadzorczej, sporządza informację o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11. W przypadku członków Rady Osiedli nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy, wynagrodzenie wypłacane jest ryczałtowo i wykazywane w informacji PIT-8C. W odniesieniu do kwot wynagrodzeń wypłacanych członkom Rad Osiedli wskazać należy, że otrzymywane przez nich przychody, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w zacytowanym wyżej art. 13 pkt 7 tylko wówczas, gdyby Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. Tymczasem z treści wniosku wynika, że Rady Osiedli nie są organem stanowiącym, pełnią jedynie funkcję opiniodawczą i doradczą. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 cyt. ustawy.

2016
21
cze

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia członków Rady Osiedli.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej Rady Osiedli jako organy statutowe, sprawują nadzór nad działalnością poszczególnych osiedli. Za udział w posiedzeniach Rady Osiedla, ich członkom przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości wskazanej w paragrafie 114 ust. 10 Statut. Działalność Rad Osiedli podlega kontroli przez Radę Nadzorczą. Spółdzielnia wypłacając członkom Rad Osiedli miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu sporządza informację PIT - 8C, w której wykazuje wartość wypłacanych świadczeń. W odniesieniu do kwot wynagrodzeń wypłacanych członkom Rad Osiedli wskazać należy, że otrzymywane przez nich przychody, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w zacytowanym wyżej art. 13 pkt 7 tylko wówczas, gdyby Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. Tymczasem z treści wniosku wynika, że Rady Osiedli nie są organem stanowiącym, pełnią jedynie funkcję opiniodawczą, kontrolną i doradczą. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 cyt. ustawy. Przychody te nie mieszczą się również w zakresie żadnej innej kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

2014
28
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Natomiast zakres działania rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada osiedla nie jest organem stanowiącym Spółdzielni (osoby prawnej). Pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni, co wynika również z opisanego we wniosku stanu faktycznego. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków rady osiedla do kategorii określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności w związku z art. 13 pkt 7 tejże ustawy – czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody członków rady osiedla, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby bowiem przychodami z tego źródła wyłącznie wówczas, gdyby rzeczona rada osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. W związku z powyższym opisane przychody członków rady osiedla należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, źródłami przychodów są inne źródła. W myśl art. 20 (...)

2014
9
wrz

Istota:

Czy Spółdzielnia prawidłowo przyjmuje wynagrodzenie członków Rady Osiedli za przychód z działalności wykonywanej osobiście i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i czy prawidłowe jest wystawianie przez Spółdzielnię PIT-11 po zakończeniu roku?

Fragment:

Przychody członków rady osiedla, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby zatem przychodami z tego źródła wyłącznie, gdyby rada osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. Natomiast zakres działania rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada osiedla nie jest organem stanowiącym spółdzielni (osoby prawnej). Pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących spółdzielni, co wynika również z opisanego we wniosku stanu faktycznego. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków Rady Osiedla do kategorii określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności do przychodu określonego w art. 13 pkt 7. Natomiast dla rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej możliwości zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 13 pkt 5 i art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy w pierwszej kolejności należy dokonać analizy zawartych w tych przepisach pojęć, „ dieta ” i „ czynności społeczne i obywatelskie ”. Do uznania określonego wynagrodzenia za „ dietę ” nie wystarczy takie nazwanie tego wynagrodzenia przez wypłacającego lub stronę otrzymującą określony dochód, lecz konieczne jest, aby wynagrodzenie było w taki sposób nazwane przez ustawę i następowało w wykonaniu ustawowego uprawnienia do tego rodzaju świadczenia.

2014
7
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania wynagrodzenia członków Rady Osiedla

Fragment:

Członkowie Rady Osiedla są organami uprawnionymi do kontroli społecznej oraz formułowania opinii i wniosków w określonych sprawach, przez co stają się współgospodarzami Osiedla, odpowiedzialnymi za efektywne wykorzystanie majątku Spółdzielni i włączenie się w realizację zadań związanych z działalnością gospodarczą Spółdzielni na terenie Osiedla. Zatem jak wynika z wniosku, Rada Osiedla nie jest organem stanowiącym osoby prawnej (Spółdzielni), ponieważ pełni ona wyłącznie funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni. Powyższe oznacza, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków Rady Osiedla do jakiejkolwiek kategorii określonej w art. 13 pkt 2 i 5-9 cyt. ustawy – czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody członków Rady Osiedla, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami z tego źródła wyłącznie, gdyby Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. W świetle powyższego przychody członków Rady Osiedla zaliczyć należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
2
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Natomiast zakres działania rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada osiedla nie jest organem stanowiącym Spółdzielni (osoby prawnej). Pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni, co wynika również z opisanego we wniosku stanu faktycznego. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków Rady Osiedla do jakiejkolwiek kategorii określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności w związku przywołanym przez Zainteresowanego art. 13 pkt 7 tejże ustawy– czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody członków Rady Osiedla, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby bowiem przychodami z tego źródła wyłącznie wówczas, gdyby rzeczona Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. W związku z powyższym opisane przychody członków Rady Osiedla należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, źródłami przychodów są inne źródła.

2014
7
mar

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Natomiast zakres działania rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada osiedla nie jest organem stanowiącym Spółdzielni (osoby prawnej). Pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni, co wynika również z opisanego we wniosku stanu faktycznego. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków Rady Osiedla do jakiejkolwiek kategorii określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności w związku przywołanym przez Zainteresowanego art. 13 pkt 7 tejże ustawy– czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody członków Rady Osiedla, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby bowiem przychodami z tego źródła wyłącznie wówczas, gdyby rzeczona Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. W związku z powyższym opisane przychody członków Rady Osiedla należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, źródłami przychodów są inne źródła.

2013
15
mar

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia członków Rady Osiedli.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej organami statutowymi są między innymi Rada Nadzorcza i Rada Osiedla. Rady Osiedli są organem niestanowiącym, pełnią rolę opiniodawczą i doradczą zgodnie z ustaleniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej. Składy Rad Osiedli nie podlegają wpisowi do KRS. Za udział w posiedzeniach członkowie Rad Osiedli otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Członkowie Rad Osiedli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółdzielnia dokonuje wypłat wynagrodzeń w okresach miesięcznych. Spółdzielnia od dochodu członków Rad Osiedli nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast wystawia dla tych osób informacje PIT-8C. W odniesieniu do kwot wynagrodzeń wypłacanych członkom Rad Osiedli wskazać należy, że otrzymywane przez nich przychody, z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w zacytowanym wyżej art. 13 pkt 7 tylko wówczas, gdyby Rada Osiedla była organem stanowiącym osoby prawnej. Tymczasem z treści wniosku wynika, że Rady Osiedli nie są organem stanowiącym, pełnią jedynie funkcję opiniodawczą i doradczą. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 cyt. ustawy.

2013
10
sty

Istota:

2) Czy sposób wypłaty wynagrodzeń, wystawiania informacji PIT-8C i określania kosztów uzyskania przychodu członkom Rad Osiedli w roku 2011 było prawidłowe?

Fragment:

Natomiast zakres działania Rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada Osiedla nie jest organem stanowiącym Spółdzielni. Pełni wyłącznie funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 2005 -2010 Spółdzielnia stosownie do postanowień swojego statutu wypłacała członkom Rad Osiedli wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tego organu w formie comiesięcznego ryczałtu. Wykonując swoje obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia wystawiła informację PIT-11, pomniejszając kwotę przychodu o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy. Spółdzielnia stała na stanowisku, że Rada Osiedla pełni również funkcje stanowiące, a nie tylko opiniodawcze i doradcze. W roku 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w niezmienionym stanie faktycznym jak w latach 2005-2010, opisanym powyżej, wystawiła informację PIT-8C, zaliczając przychód członków Rad Osiedli do przychodu o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpiło to na skutek opublikowanych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

2013
10
sty

Istota:

1) Czy sposób wypłaty wynagrodzeń, wystawiania informacji PIT-11 i określania kosztów uzyskania przychodu członkom Rad Osiedli w latach 2005-2010 było prawidłowe?

Fragment:

Natomiast zakres działania Rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Rada Osiedla nie jest organem stanowiącym Spółdzielni. Pełni wyłącznie funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Spółdzielni. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 2005 -2010 Spóldzielnia stosownie do postanowień swojego statutu wypłacała członkom Rad Osiedli wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tego organu w formie comiesięcznego ryczałtu. Wykonując swoje obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia wystawiła informację PIT-11, pomniejszając kwotę przychodu o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy. Spółdzielnia stała na stanowisku, że Rada Osiedla pełni również funkcje stanowiące, a nie tylko opiniodawcze i doradcze. W tym stanie prawnym i faktycznym przychody członków Rady Osiedla zaliczyć należy do innych przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 42a tej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (...)