ITPB2/4511-791/15/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej.
ITPB2/4511-791/15/MUinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. rada nadzorcza
 5. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

U Wnioskodawcy działa Rada Nadzorcza powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartej z Wnioskodawcą żadnej umowy, nie są Jego pracownikami, a swoją funkcję pełnią na podstawie stosownej uchwały. Wnioskodawca członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązany będzie wypłacać wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu dla: przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 12% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, co daje kwotę 210 zł brutto, dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 8% aktualnego minimalnego wynagrodzenia co daje kwotę 140 zł brutto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca od wypłaconego członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w wysokości:

 1. 12% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej, powinien pobierać 18% zaliczkę na podatek dochodowy według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. 8% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, powinien pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie wystawiać informacji PIT-11...

Zdaniem Wnioskodawcy od wypłaconego przewodniczącemu i sekretarzowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia tj. aktualnie 210 zł brutto, jak również 8% minimalnego wynagrodzenia, co aktualnie daje kwotę 140 zł brutto pozostałym członkom Rady Nadzorczej należy pobrać 18% zaliczkę według zasad ogólnych określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym ma obowiązek wystawić informacje PIT-11 dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że u Wnioskodawcy działa Rada Nadzorcza powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartej z Wnioskodawcą żadnej umowy, nie są Jego pracownikami, a swoją funkcję pełnią na podstawie stosownej uchwały. Wnioskodawca członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązany będzie wypłacać wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu dla: przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 12% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, co daje kwotę 210 zł brutto, dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 8% aktualnego minimalnego wynagrodzenia co daje kwotę 140 zł brutto.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, iż wypłaty wynagrodzeń przyznanych członkom Rady Nadzorczej należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.

Z analizy powyższego przepisu wynika, że dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego). Nie jest natomiast istotne czy takich przychodów w miesiącu czy też w roku od tego samego płatnika jest więcej, czy nie. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy (pojedynczego tytułu prawnego).

W związku z powyższym skoro uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni określa, że członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej oraz 8% minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, co oznacza, że z umów (aktów powołania) nie wynika kwota wynagrodzenia jaką otrzymają jej członkowie w związku z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej, Wnioskodawca obowiązany będzie od wypłaconych świadczeń do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wystawienia tym osobom informacji PIT-11.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 42 ust. 2 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.